Nyhedsbrev

Virtuelt møde for pædagogiske ledere og valg til PL-udvalget

Som følge af aflysningen af Ledelsestræf 2021 afholdes der i år et virtuelt fællesmøde for de pædagogiske ledere fredag den 5. marts kl. 10-12. På programmet er:

 • Kl. 10:00-10:15: Velkomst og beretning fra PL-udvalget ved formand Anne-Mette Krejberg
 • Kl.10:15-11:15: Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet ved Jens Refslund og Trine Frederiksen.
 • Kl. 11:15-11:30: Nyt fra Danske Gymnasiers bestyrelse ved næstformand Henrik Nevers
 • 11:30: Offentliggørelse af valgresultater ved Anne-Mette Krejberg.

Der udsendes i næste uge en mail med tilmeldingslink til skolernes hovedpostkasser. Skolerne bedes videresende denne mail til de pædagogiske ledere. Fristen for at tilmelde sig mødet er den 10. februar.

Valg til PL-udvalget
Forud for mødet den 5. marts afvikles dette års valg til PL-udvalget virtuelt. De pædagogiske ledere får adgang til afstemningen ved at tilmelde sig mødet den 5. marts, idet afstemningslinket efterfølgende udsendes pr. mail til alle tilmeldte. Valget gennemføres i perioden 12. februar-3. marts, og resultaterne offentliggøres på mødet den 5. marts.
Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere (PL-udvalget) består af en formand, fem regionsrepræsentanter og et øvrigt medlem. I år er der følgende ordinære valg til PL-udvalget (valg for en 2-årig periode):

 • Region Nordjylland: Der skal vælges regionsrepræsentant og suppleant. Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium, genopstiller som regionsrepræsentant, og Per Høberg, uddannelsesleder på Frederikshavn Gymnasium, genopstiller som suppleant. 
 • Region Midtjylland: Der skal vælges regionsrepræsentant og suppleant. Begge poster er pt. ubesatte.
 • Øvrigt: Der skal vælges et øvrigt medlem.
  Morten Lindegaard Banke Rasmussen, vicerektor på Vestskoven Gymnasium (NEXT), genopstiller.

Man kan få mere viden om udvalgets arbejde ved at kontakte udvalgets formand Anne-Mette Krejberg, tlf: 4042 0566. Man kan også læse mere på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Hvis man ønsker at stille op ved valget i Region Nordjylland eller Region Midtjylland eller til posten som øvrigt medlem, skal man skrive til Louise Bülow senest den 10. februar.
Kontakt: Louise Bülow, tlf: 3318 8265

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I forlængelse af fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række workshops i løbet af marts og april. Det er workshops, som oprindeligt var planlagt til afholdelse i forbindelse med Ledelsestræffet i marts.
I alt inviteres der til seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. De seks workshops afvikles som fyraftensarrangementer, og vil i udgangspunktet have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
Danske Gymnasier vender tilbage med en invitation og mere information om indholdet i de seks workshops inden længe. I overskriftsform planlægges der følgende workshops:

 1. Metode og videnskabsteori i studieretningsprojektet v. fagkonsulenterne i SRP samt for en række faglige områder.
  Dato: 10. marts kl. 15.00-17.00
 2. Elevtrivselsundersøgelsernes perspektiver i forhold til skoleindsatser.
  Dato: 18. marts kl. 15.00-17.00
 3. Kvalitetssystemet som et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring.
  Dato: 23. marts kl. 15.00-17.00
 4. Faglig kompetencevurdering v. Hanne Woller, Kontor for Gymnasier.
  Dato: 8. april kl. 15.00-16.00
 5. Workshop om ændringer i grundforløbet på STX: nye lærerplaner for AP og samfundsfag C v. fagkonsulent i samfundsfag Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulenter i AP Allan Uhre og Tine Brandt.
  Dato: 15. april kl. 15.00-17.00
 6. Workshop om justering af læreplanerne i matematik på stx og hf v. fagkonsulent Kim Bertelsen.
  Dato: 28. april kl. 15.00-17.00

Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264, eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

Mere fleksible rammer for SRP og SOP

BUVM har i forbindelse med Corona-situationen udmeldt to tiltag, som giver mere fleksible rammer for gymnasierne.
Det første tiltag giver mulighed for, at gymnasierne kan gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt, og det andet tiltag giver mere fleksible rammer for, hvornår eleverne kan skrive de store skriftlige opgaver i 3g.
Læs mere om tiltagene her.
Tiltagene er uddybet i BUVM’s faq om Covid-19: Gymnasiale uddannelser.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Nye retningslinjer vedr. COVID-19 på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Der er offentliggjort nye retningslinjer i forbindelse med covid-19 for ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har også lagt en nyhed på uvm.dk om forlængelsen af restriktionerne. Derudover er spørgsmål og svar-sektionen på deres hjemmeside blevet opdateret.
Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

Procentregulering og lønoversigten pr. 1. februar 2021 sættes i bero

Danmarks Statistik har identificeret en fejl i indberetningen af løndata for en del af de statsansatte til brug for opgørelsen af den statslige lønudvikling pr. 3. kvartal 2020. Indtil fejlen er udbedret sættes lønreguleringen pr. 1. februar 2021 og lønoversigten pr. 1. februar 2021 i bero. Læs mere.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Regnskabsaflæggelsen for 2019 og 2020

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har den 18. januar udsendt orienteringsbrev til alle institutioner om diverse emner i relation til regnskabsaflæggelsen for 2019 og 2020. Orienteringsbrevet beskriver:

 • Styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2019 og tilhørende revisionsprotokollat
 • Regler for selvejende institutioners salg af bygninger
 • Krav til finansiel strategi
 • Retningslinjer for regnskabsaflæggelsen og regnskabsindberetning for 2020, herunder paradigme for årsrapport.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Kampagnevideo: Som underviser gør du en forskel – også i en svær tid

Ungetrivselsrådets erfaring er, at onlineundervisningen, som over natten er blevet den nye hverdag for både elever, studerende og undervisere, kan være en udfordrende størrelse at navigere i for alle parter. Derfor har vi udarbejdet en kampagnefilm med fem konkrete idéer til undervisere, som kan være med til at styrke trivslen og samtidig give grobund for, at man som underviser kan udvise skærpet opmærksomhed på de elever og studerende, der kan være udsatte.
Læs mere om kampagnen.

Cirkulære om aftale om tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer, herunder arbejdsgivers tekniske bistand hertil.
Aftalen er udarbejdet med henblik på at understøtte parternes dataansvar i forbindelse med tillidsrepræsentanternes behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer, som led i tillidsrepræsentantfunktionen.
Aftalen sikrer, at arbejdsgiver (institutionen) yder den fornødne tekniske og sikkerhedsmæssige bistand til de faglige organisationer med henblik på at sikre håndtering af den registreredes rettigheder og sikre fortrolighed omkring den registreredes personoplysninger.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf. 3318 8274 eller 6024 1683

KOMMENDE KURSER

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261