Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet

Tilmelding til Danske Gymnasiers Ledelsestræf
Husk at tilmelde dig årets Ledelsestræf i Danske Gymnasier, der finder sted på Hotel Nyborg Strand 27. – 28. februar 2020. Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2020.
Se program og tilmeld dig her.

Eksamenstid og særlige prøvevilkår
Når den kommende eksamenstid planlægges, skal mange gymnasieskoler tage stilling til, om der er eksaminander, der skal have særlige prøvevilkår.

En eksaminand kan tilbydes særlige prøvevilkår, hvis vedkommende har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. Tilbuddet gives, hvis det er nødvendigt for at ligestille eksaminanderne med andre. Der må ikke ændres i prøvens niveau.

Det er den enkelte institution, der vurderer og træffer afgørelse om særlige prøvevilkår. Der vil være behov for forskellige måder at kompensere en elev på afhængigt af, hvordan en funktionsnedsættelse eller tilsvarende specifik vanskelighed kommer til udtryk. Institutionerne har de bedste forudsætninger for at kunne vurdere, hvordan (eller om) elevens funktionsnedsættelse skal kompenseres med særlige prøvevilkår, da den er tæt på den enkelte elev. I tvivlstilfælde kan STUK anmodes om en vejledende udtalelse.

Institutionens afgørelse om særlige prøvevilkår skal følge forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning mv.

Først skal eksaminanden høres over den afgørelse, institutionen påtænker at træffe. Institutionen skal i partshøringen redegøre for, hvilke oplysninger der lægges vægt på, og begrunde den påtænkte afgørelse. Efter høringen kan institutionen træffe afgørelse. I den skal der gives klagevejledning. Der kan klages til STUK over retlige forhold, det vil sige fejl i sagsbehandlingen, fx manglende partshøring. Der kan ikke klages over det skøn, institutionen har foretaget over, om der skulle tilbydes særlige prøvevilkår, fx hvor meget ekstra tid, der skulle tildeles ved en prøve.

Undervisningsministeriet har lavet en information om, hvad institutionerne skal være opmærksomme på, når der tages stilling til, om en eksaminand skal have særlige prøvevilkår: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/saerlige-proevevilkaar-til-ordblinde-og-andre-elever-med-funktionsnedsaettlse/generelt-om-saerlige-proevevilkaar-og-tilladte-hjaelpemidler–forlaenget-tid-mm

Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf. 3318 8267 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf. 3318 8273

 

Særtilskud til almengymnasiale uddannelser

På finansloven for 2020 er der indført et særtilskud til de almengymnasiale uddannelser på 21 mio. kr. årligt i årene 2020-2023. Flere gymnasier spørger om, hvordan det nye særtilskud vil blive udmøntet. Tilskuddet for 2020 udmøntes efter aktiviteten (stx, hf, ib) i 2019. Ministeriet vil i nærmeste fremtid udsende orientering om, hvilket konkret beløb de enkelte institutioner vil få udmøntet i 2020. Umiddelbart kan det forventes, at der udmøntes ca. 200 kr. pr. årselev i 2019.

 

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf. 3318 8269

 

Skærpede cookie-regler

Erhvervsstyrelsen har i december offentliggjort en ny cookievejledning (se mere her), som indeholder skærpede krav på en række områder, herunder til indhentelse af cookiesamtykke. Der kan i forlængelse heraf være behov for, at også uddannelsesinstitutioner gennemgår og eventuelt tilpasser deres eksisterende samtykkeprocedurer, cookiepolitik og cookiebanner. Hos bl.a. Kammeradvokaten er det muligt at læse mere om den nye cookievejledning, og hvilke overvejelser man bør gøre sig. Læs mere her.

 

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf. 3318 8269

 

 

Ny podcast fra UNICEF

UNICEF har lavet en ny podcast, KLASSENS TIME, som udkommer den 20. januar. Den handler om, hvad unge bekymrer sig om, når det kommer til bl.a. ensomhed på de sociale medier, mobning og perfekthedskultur.

Det er en podcastserie på 12 afsnit med Sofie Østergaard som vært. Hver episode har et tema, som to elever sammen med en ekspert taler om. I hver episode er der fokus på de gode eksempler og gode råd, som lytteren kan tage med videre i sin dagligdag. Første episode er om Ensomhed på sociale medier med Astrid Haug, anden episode er om Perfektionskultur med Noemi Katznelson og tredje episode handler om Mobning med Helle Rabøl Hansen.

De 12 episoder har UNICEF fundet ved at spørge eleverne selv vha. fokusgruppeinterviews, og det er derfor eleverne, der sætter dagsordenen for det, der skal tales om. De øvrige episoder handler om sikker adfærd på SoMe, kulturforskelle, skilsmisse, larm i klassen, kropsidealer, stress, yngre og ældre elever, læreren som samtalepartner og undervisningsmiljø.

Fra mandag den 20. januar ligger de tre første episoder på unicef.dk/klassenstime

Kontakt: Pressechef i UNICEF Peter Lykke Lind, PLLind@unicef.dk, tlf. 30 53 19 16