Nyhedsbrev

Den midlertidige løsning om elevfordeling på almene gymnasier forlænges

I sidste uge blev der indgået en bred politisk aftale om at forlænge den midlertidige mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler. Det vil sige, at muligheden nu også kommer til at gælde for optaget til skoleåret 2021/22, hvis et eller flere gymnasier oplever faglige, pædagogiske og/eller sociale udfordringer knyttet til elevsammensætningen.
De politiske partier skulle have drøftet en langsigtet løsning for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser i foråret, men dette blev udskudt til efter sommerferien på grund af COVID-19. En langsigtet løsning vil derfor først kunne få virkning fra skoleåret 2022/23. Til gengæld har partierne nu forpligtet sig til i samme ombæring også at drøfte taxametersystemet for ungdomsuddannelserne.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Statusredegørelse for gymnasiereformen

Med gymnasieaftalen i 2016 blev det aftalt, at Børne- og Undervisningsministeriet årligt skal udarbejde en statusredegørelse for gymnasiereformen til Folketinget, som gør status på reformens mål og præsenterer en række nøgletal, bl.a. i forhold til eksamenskarakterer, studieretningsvalg mv.
Børne- og Undervisningsministeriet har nu publiceret den anden statusredegørelse efter gymnasiereformens ikrafttrædelse, og den gør status på implementeringen af reformen for skoleåret 2018/19.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Brev om ekstra studiepladser fra ministeriet til studenterne

Børne- og Undervisningsministeren og Uddannelses- og forskningsministeren har sendt et brev til skolerne om de ekstra studiepladser og vejledningsmulighederne, som de beder skolerne videreformidle til studenterne senest den 26. juni. Formålet med brevet er at hjælpe de af årets studenter, som overvejer at søge ind på en videregående uddannelse nu til sommer. Studenterne modtager også brevet i deres e-boks.

Forbud mod risikofyldte lån

Regeringen vil gøre op med uddannelsesinstitutioners mulighed for at tage lån som for eksempel renteswap, og vil samtidig begrænse brugen af afdragsfrihed markant.
Baggrunden er, at Rigsrevisionen i efteråret 2019 kritiserede blandt andet skoler og selvejende uddannelsesinstitutioner for at anvende risikofyldte lån uden, at risikoen var overvejet og begrundet, ligesom Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet blev kritiseret for ikke at have ført et tilstrækkeligt tilsyn med skolernes og institutionernes finansieringsforhold.
En tværministeriel arbejdsgruppe har siden belyst, hvordan man kan skærpe reguleringen og tilsynet, og nu har regeringen besluttet i alt fem tiltag, som skal begrænse skolers og institutioners færden på lånemarkedet:

 • Forbud mod renteswap og andre ikke-konverterbare finansielle instrumenter via indførelse af positivliste over låneformer, som uddannelsesinstitutioner må anvende.
 • Forbud mod afdragsfrihed – med mulighed for dispensation i helt særlige tilfælde.
 • Forbud mod låntagning i udenlandsk valuta – bortset fra euro.
 • Krav om bestyrelsesgodkendt finansiel strategi, herunder finansiel risikostyring.
 • Styrket tilsyn med investeringer og gældsætning.

Den skærpede regulering og det øgede tilsyn imødekommer hovedpunkterne i Rigsrevisionens kritik. Det forventes, at reguleringerne vil træde i kraft den 1. januar 2021. Læs hele pressemeddelelsen .

Gymnasier, søges til oplæg om arbejdet med arbejdsmiljø på Arbejdsmiljøseminar 2021

Gymnasiernes Lærerforening (GL) søger gymnasier, der har lyst til at holde et kort og uformelt oplæg på næste års Arbejdsmiljøseminar, hvor de deler deres erfaringer med og overvejelser om arbejdet med arbejdsmiljø .
Hovedtemaet for arbejdsmiljøseminaret bliver arbejdsmiljøudfordringer i arbejdet med mennesker og relationer mellem mennesker. Oplægget vil blive holdt på den såkaldte ”markedsplads” d. 28. januar, hvor repræsentanter fra flere skoler får muligheden for at fortælle om konkrete erfaringer med en specifik arbejdsmiljøudfordring. Et oplæg kan f.eks. handle om, hvad I fokuserer på i jeres APV, eller om hvordan I taler om arbejdsmiljø på institutionen. Et oplæg varer ca. 10 minutter med mulighed fra spørgsmål fra andre skoler.
Programmet for næste års Arbejdsmiljøseminar er endnu ikke helt fastlagt, men vil blive sendt ud efter sommerferien.
Hvis du er interesseret i at holde oplæg på seminaret eller har spørgsmål, så
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683 eller GL’s Ditte Rask eller Morten Bayer.

Informationsmøder om de nye ferieregler – Webinar for det regulerede område

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har for nylig rundsendt en invitation til virtuelle informationsmøder om de nye ferieregler, som træder i kraft 1. september 2020.
På informationsmøderne vil Medarbejder- og Kompetencestyrelsen orientere om de nye ferieregler. Oplægget vil tage udgangspunkt i den statslige ferieaftale samt den tilhørende ferievejledning, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet sammen med centralorganisationerne.
Målgruppen for informationsmøderne er institutionens administrative medarbejdere og/eller ledelse. Af hensyn til mødekapaciteten anmoder styrelsen om, at der maksimalt tilmeldes 2 pr. institution.
Som følge af det store deltagerantal på informationsmøderne vil det ikke være muligt at stille spørgsmål.
Tilmelding
Mødet afvikles tirsdag d. 18. august 2020

 • kl. 10.00 – 11.30 og
 • kl. 12.00 – 13.30

I kan tilmelde jer et af møderne via den af styrelsen udsendte mail. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 10. august.

Om Åben Virksomhed

Som opfølgning på workshoppen om Åben Virksomhed på årsmødet bringer vi her en hilsen fra projektet, som opridser status, og inviterer interesserede til deltagelse:

Kære rektorer
Vi havde fornøjelsen at møde en række af jer til Danske Gymnasiers årsmøde i november, da vi holdt workshop om, hvordan virksomhederne kan bidrage til at gøre naturvidenskabsundervisningen i gymnasiet mere virkelighedsnær.
Nu har vi udviklet endnu flere gratis undervisningsforløb til de naturvidenskabelige fag med virksomhedsbesøg, og vi er ved at rekruttere virksomheder i hele landet, der vil være med.
Jeg håber, at I vil hjælpe med at opfordre jeres naturvidenskabslærere til at benytte sig af de helt gratis tilbud i det kommende skoleår.
Fordi der endnu ikke er koblet virksomheder på alle de nye forløb, har vi givet mulighed for, at interesserede gymnasielærere skriver sig på en liste og tilkendegiver deres interesse. Lærerne kan læse mere om alle forløb og tilmelde sig her.
Kontakt: DA Åben Virksomhed, Louise Engberg, tlf: 3388 9315

I ønskes alle en fantastisk sommerferie

Nyt fra Sekretariatet går på sommerferie. Vi er tilbage igen i uge 32 – medmindre der sker noget drastisk og uforudset hen over sommeren, der kalder på en ekstraordinær udgave af nyhedsbrevet.
Vi ønsker alle læsere en varm og vidunderlig sommer

HUSK AT TILMELDE DIG VORES KURSER INDEN SOMMERFERIEN, DA DET ELLERS KAN VÆRE FORSENT.

 

SIDSTE CHANCE – TEMADAGE OM DEN NYE FERIELOV
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. JULI 2020

Der afholdes temadage om den nye ferielov, én i hver region. Temadagene henvender sig til brugere af den nye ferielov, dvs. primært det administrative personale samt økonomimedarbejdere. Temadagene afholdes:

 • Mandag den 24/8-2020 kl. 10-15 på Roskilde Katedralskole
 • Tirsdag den 25/8-2020 kl. 10-15 på Rosborg Gymnasium
 • Onsdag den 26/8-2020 kl. 10-15 på Aarhus Katedralskole
 • Torsdag den 27/8-2020 kl. 10-15 på Nørresundby Gymnasium
 • Fredag den 28/8-2020 kl. 10-15 på Rysensteen Gymnasium

 

SIDSTE CHANCE – LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN – TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er tilbage. Det er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, som gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 4. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 6.-7. oktober 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 18. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 21.-22. oktober 2020 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29.-30. oktober 2020
•    Den 21.-22. januar 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen er ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261