Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 26/2019

Inspirationspapir om jævn arbejdsbelastning

DG har sammen med GL lavet et fællespapir, der skal give gymnasierne inspiration til, hvordan en jævn arbejdsbelastning henover skoleåret kan sikres. GL og DG er enige om, at gymnasierne som udgangspunkt bør sigte mod at skabe en så jævn arbejdsbelastning hen over året som muligt, og at eventuelle skæve arbejdsbelastninger på forhånd og løbende drøftes. Inspirationspapiret henvender sig til såvel lærere som ledelse. Inspirationspapiret ligger på danskegymnasier.dk/for-medlemmer/skoledrift/ under fanebladet ”Løn og personale”
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Spørgsmål og svar vedrørende den nye ferielov

Sekretariatet samler løbende de spørgsmål og svar, vi får vedrørende den nye ferielov og lægger dem ud på danskegymnasier.dk bag logind under fanebladet ”Vejledninger og skabeloner”. Samme sted findes øvrig vejledning fra Danske Gymnasier om den nye ferieordning.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273, Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Få hjælp til arbejdet med webtilgængelighed hos Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har lavet en webside om webtilgængelighed, hvor institutionerne kan finde helt konkret rådgivning til arbejdet med at gøre indholdet på sine websteder tilgængeligt for alle.
–    Under fanen ”Lov om webtilgængelighed” findes information om, hvad der sker hvornår, hvem loven vedrører, hvad loven omfatter mv.
–    Under fanerne ”Gode råd om webtilgængelighed” samt ”spørgsmål og svar om webtilgængelighed” findes helt konkret rådgivning til arbejdet med webtilgængelighed.
På websiden er det også muligt at tilmelde sig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev samt at melde sig ind i gruppen “Netværk om webtilgængelighed”.
Med lov om webtilgængelighed er det lovpligtigt for alle offentlige myndigheder, herunder gymnasier, at gøre sine websteder tilgængelige for alle. Formålet er at sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst borgere med handicap. Det er den enkelte offentlige myndighed, der har ansvaret for, at egne websteder og apps overholder kravene i loven.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Orientering om centralt værktøj til besvarelse af den nationale trivselsmåling på gymnasierne

Folketinget har besluttet, at det fremover er obligatorisk for folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og FGU-institutioner at anvende et it-system, som Styrelsen for IT og Læring (STIL) stiller til rådighed uden beregning i forbindelse med indsamlingen af elevernes besvarelser af de årlige trivselsmålinger.
Det sker for at beskytte elevernes svar og oplysninger endnu bedre.
STIL har på den baggrund indgået en etårig aftale med en tidligere leverandør (Ennova) om den kommende trivselsmåling for skoleåret 2019/2020. Indtil STIL’s permanente centrale trivselsværktøj forventeligt kan tages i brug i efteråret 2020, skal Ennovas system benyttes.
Der er udelukkende tale om en aftale til gennemførsel af den nationale trivselsmåling. Institutionerne skal dermed selv håndtere undervisningsmiljøvurdering og evt. andre skolespecifikke spørgsmål vedr. trivsel.
Institutionerne får ikke adgang til elevers individuelle svar. STIL står efterfølgende for præsentation af rapporter overfor skolerne på Uddannelsesstatistik.dk, hvor resultaterne vises på klasseniveau bag login.
Det er ikke længere muligt for institutionerne at indgå aftaler med andre leverandører eller selv gennemføre den obligatoriske  nationale trivselsmåling i fx de studieadministrative systemer.
Institutionerne kan dog stadig indgå aftaler med leverandører om andre målinger, hvis dette ønskes.

Alle elever skal have et UNI-Login
Som en del af den øgede sikkerhed om elevers besvarelser skal alle elever logge ind med UNI-login. Ved at anvende UNI-login undgår man en manuel håndtering af elevernes cpr-numre. Det er derfor nødvendigt, at alle elever har UNI-login, når trivsels-målingen skal gennemføres. Har I brug for hjælp til UNI-login, kan I kontakte jeres leverandør af studieadministrativt system. I kan også finde hjælp her.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil snarest sende mere information og vejledning om den forestående trivselsmåling. I den forbindelse kan det oplyses, at trivselsmålingen efter de nye regler forventes at skulle gennemføres i 4. kvartal i år, og at spørgerammen fastsættes i en bekendtgørelse, som efter forudgående offentlig høring vil blive offentliggjort i Lovtidende og sendt til institutionerne.
Kontakt: Elsebeth Hauge, Kontorchef i Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, tlf:  2276 1605

Nyt fra Sekretariatet holder sommerferie

Dette er den sidste udgave af Nyt fra Sekretariatet i dette skoleår. Vi vender tilbage i uge 32.
God sommer til alle.

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER – TILMELDINGSFRIST DEN 12. AUGUST 2019

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 5. september 2019
2. undervisningsgang den 2. oktober 2019
3. undervisningsgang den 5. november 2019
4. undervisningsgang den 11. december 2019
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

KURSUS I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE – TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2019

Kurset i lokal interessevaretagelse afholdes den 10. september 2019 på Nyborg Gymnasium.
Det sætter fokus på, hvordan gymnasierne generelt kan spille ind i forhold til kommunernes ønsker om et sammenhængende uddannelsestilbud til kommunens børn og unge med fokus på fx digitalisering, sprog, STEM, åben skole og karrierelæring. Og der vil være konkrete nedslagspunkter som fx placering af 10. klasse, samarbejde med UU og brobygning. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 23. AUGUST 2019

Danske Gymnasier udbyder nu kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, som afholdes 24.- 25. september 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261