Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 25/2019

 

Kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale

Danske Gymnasier har på vegne af alle medlemsinstitutioner indgået en rammeaftale med Copydan, der giver tilladelse til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til brug for gymnasiernes undervisningsvirksomhed. Aftalen ligger på danskegymnasier.dk/for-medlememr/Skoledrift under fanebladet Licensaftaler.
Med aftalen har medlemsinstitutioner ret til at kopiere 20%, dog højest 20 sider, af samme materiale pr. studerende/kursist pr. halvår. Har en institution behov for at kopiere ud over det aftalte, skal institutionen selv kontakte rettighedshaveren og indhente særskilt samtykke til kopieringen, herunder eventuel aftale om betaling for de ekstra kopier. Der findes ikke faste regler for betalingens størrelse. Danske Gymnasier anbefaler, at institutionerne kontakter rettighedshaverne forud for at kopiering finder sted af hensyn til at kunne aftale en proportionel og rimelig pris.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Analyser om institutioner på undervisningsministeriets område

Undervisningsministeriet (UVM) og Finansministeriet (FM) gennemfører i øjeblikket to analyser vedrørende institutioner på Undervisningsministeriets område. Analyserne er en del af det samlede arbejde i Sammenhængsreformen, herunder første delaftale om ungeudspil. Analyserne skal tilvejebringe relevant ny viden om udviklingen og dens implikationer for de enkelte uddannelsesinstitutioner. Dette skal sikre, at de institutionelle og økonomiske rammer også fremadrettet understøtter centrale uddannelsespolitiske målsætninger, herunder uddannelser af høj kvalitet med attraktive uddannelsesmiljøer.
259 institutioner blev torsdag den 13. juni bedt om hjælp til at udfylde spørgeskemaer om analyserne. Spørgeskemaerne blev sendt på vegne af ministerierne direkte fra analysefirmaerne Struensee & Co. og Implement Consulting Group og skal besvares via de fremsendte link.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Kritisk Facebook-opslag lå inden for rammerne af kommunalt ansats ytringsfrihed

Det lå inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed, da en ansat i Odense Kommune i et Facebook-opslag kritiserede den tale, som en leder holdt på en medarbejderdag. Det siger ombudsmanden i en udtalelse til Odense Kommune. Ombudsmanden udtrykker samtidig forståelse for, at kommunen fandt anledning til at tage til genmæle over for opslaget.
I Facebook-opslaget skrev medarbejderen følgende:
”Hørt Til Odense Kommunes medarbejderdag:
’Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform, der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika’.
WTF?????? (…)”
Kommunen mente, at medarbejderens opslag var illoyalt, og at hun havde gengivet talen forkert. Medarbejderen blev derfor indkaldt til tjenstlig samtale og fik en skriftlig påtale.
Ombudsmanden anser ikke opslaget for en korrekt gengivelse af talen. Men det ligger efter hans opfattelse inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed.
”Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed. Det betyder bl.a., at de er berettigede til at bruge skarpe og polemiske vendinger og overdrevne udtryk, så længe de f.eks. ikke kommer med åbenbart urigtige oplysninger eller er urimeligt grove”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han peger også på, at Odense Kommune i den konkrete sag naturligvis kunne tage til genmæle over for Facebook-opslaget ved – over for den pågældende medarbejder eller i en bredere kreds – at tilkendegive, hvad lederen faktisk havde sagt, og hvad sigtet med det var.
Læs ombudsmandens udtalelse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Skat på skoleskemaet

Ved dine elever, hvad skattekronerne går til? Og har de styr på forskellen mellem hovedkort og bikort?
Skattestyrelsen har udviklet et digitalt og gratis undervisningsunivers Skat på skoleskemaet, der giver undervisere et involverende læringsværktøj, som allerede er brugt af mere end 47.000 elever i grundskolen, på gymnasier og erhvervsuddannelser.
Materialet er digitalt og består af en baggrundsartikel og syv opgaver om, hvad skat, moms, told og afgifter er, og hvilken rolle skattesystemet spiller for velfærdssamfundet og for vores adfærd.

Åben for tilmelding til FIP-kurser i skoleåret 2019/20

Det kommende skoleårs FIP-kurser vil fokusere på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer. Hertil kommer et særligt fokus på innovation og karrierelæring i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.
Af hensyn til ledernes arbejdsbelastning arrangerer STUK ud over de normale FIP-kurser også korte Leder-FIP-kurser, som vil have fokus på at klæde lederne på til faglige og fagdidaktiske udviklingssamtaler i forbindelse med implementeringen af reformen. Invitationer til Leder-FIP-kurser vil blive sendt til skolerne i august.
Der blev åbnet for tilmelding til FIP-kurserne den 20. juni kl. 10, og kurset koster 750 kr. Tilmelding foregår i lighed med de foregående år via GL-E’s hjemmeside.
Kontakt: Teamleder i Undervisningsministeriets gymnasiekontor, Benedicte Kieler, tlf: 3392 5000

Møde for nye rektorer og vicerektorer den 5. september 2019

Den 5. september afholder Undervisningsministeriet introduktionsdag for nye gymnasieledere på rektor- eller vicerektorniveau. I den forbindelse vil Danske Gymnasier gerne invitere foreningens nye rektorer og vicerektorer til møde i sekretariatet efter mødet i ministeriet.
Invitationer til dette møde udsendes i midten af august, når tilmeldingen til Undervisningsministeriets møde har fundet sted. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. august kl. 15.00.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER – TILMELDINGSFRIST DEN 12. AUGUST 2019

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 5. september 2019
2. undervisningsgang den 2. oktober 2019
3. undervisningsgang den 5. november 2019
4. undervisningsgang den 11. december 2019
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.

Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

KURSUS I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE – TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2019

Kurset i lokal interessevaretagelse afholdes den 10. september 2019 på Nyborg Gymnasium.
Det sætter fokus på, hvordan gymnasierne generelt kan spille ind i forhold til kommunernes ønsker om et sammenhængende uddannelsestilbud til kommunens børn og unge med fokus på fx digitalisering, sprog, STEM, åben skole og karrierelæring. Og der vil være konkrete nedslagspunkter som fx placering af 10. klasse, samarbejde med UU og brobygning. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 23. AUGUST 2019

Danske Gymnasier udbyder nu kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, som afholdes 24.- 25. september 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261