Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 25/2017


Tillykke med alle jeres dygtige studenter!

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommerferie 

Dette nyhedsbrev er det sidste inden sommerferien. Sekretariatet er kun delvist bemandet sommeren over og i perioden 10. juli til 28. juli har vi helt lukket.
Vi glæder os til at møde jer igen primo august.


Danske Gymnasier inviterer til Hf-konference 

Mød politikere, eksperter, uddannelsesdebattører, undervisere og studerende, når Danske Gymnasier, Danske Erhvervsakademier, Danske HF & VUC og Danske Professionshøjskoler inviterer til konference om det nye, professionsrettede hf.
Konferencen finder sted 6. september kl. 9.00-12.00 på Nationalmuseet og tilmeldingsfristen er 25. august 2017.
Læs om program og tilmelding her
Kontakt: Louise Westmark tlf.:33188267  


Afregning af mundtlig censur mellem skoletyper

Erhvervsskolerne og de almene gymnasiale uddannelser er ikke medlemmer af den samme censorudligningsordning, hvorfor det tidligere samarbejde om en løsning for afregning af tværgående censurudgifter for mundtlig censur fortsættes. 

Afregning sker efter samme principper som foregående år og til samme takst, hvilket betyder, at der afregnes efter en standardsats på 500 kr. pr. eksamineret elev. Standardsatsen er fastsat, så den også omfatter rejsetiden. 

Udover ovenstående, kan man i afregningen medtage omkostninger til rejse, time/dagpenge og hotelomkostninger. Alle omkostninger beregnes efter reglerne i Moderniseringsstyrelsens Personale Administrative Vejledning (PAV). De opdaterede principper kan findes under Skoledrift > Censur
Kontakt: Niels Erik Rasmussen tlf.: 3318 8273


Honorering af skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere for arbejde uden for normal arbejdstid

I Nyt for sekretariatet nr. 23/2017 orienterede sekretariatet om Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsens udmelding vedrørende dækningsområdet for pedelaftalen.

Danske Gymnasier har efterfølgende modtaget en række henvendelser fra skoler, som er usikre på fortolkningen af aftalens ordlyd, herunder primært forståelsen/afdækning af de opgavetyper, som er omfattet af ordlyden.

Danske Gymnasier har på denne baggrund drøftet sagen med Undervisningsministeriet, som har tilbudt at afdække den fulde rækkevidde af aftalen, herunder bl.a. hvilke pedelopgaver aftalen omfatter.

Moderniseringsstyrelsen har tidligere oplyst, at aftalen er gældende, og at opgaver omfattet af aftalen ikke kan honoreres i henhold til lokalaftaler indgået efter tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Skolerne kan dog overveje at vente med at opsige eventuelle lokale arbejdstidsaftaler og i stedet afvente ministeriets udmelding for hermed at have det fulde overblik over, hvilke af de opgaver, deres pedeller varetager, som skal honoreres efter aftalen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Et tilbud om ansættelse blev tilbagekaldt pga. handicap

En kvinde blev tilbudt en stilling som pædagog på en specialskole. Under telefonsamtalen, hvor kvinden fik tilbudt stillingen, oplyste hun, at hun havde en kronisk lidelse i form af endometriose, der ville medføre et fast tilbagevendende sygefravær hver måned. Tilbuddet om ansættelse blev herefter trukket tilbage. Da kvinden havde behov for 1-3 sygedage hver måned pga. svære smerter ved menstruation, havde hun et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 

Arbejdsgiveren havde ikke opfyldt sin forpligtelse til at foretage rimelige tilpasningsforanstaltninger, og den tilbudte tilpasning i form af fravær uden løn i forbindelse med det månedlige fravær var ikke lovlig.

Kvinden fik derfor medhold og godtgørelse på 150.000 kr.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Implementering af gymnasiereform

Undervisningsministeriet har udsendt nyt orienteringsbrev om gymnasiereformen. 
I orienteringsbrevet informeres der blandt andet om vejledning til studievalgsportfolien og forsøg med studieretninger med Idræt B. Ansøgningsfrist for deltagelse i forsøg med lokale studieretninger med Idræt B er 1. september 2017.
Kontakt: Louise Westmark tlf.:33188267  

Læs også de seneste nyheder på danskegymnasier.dk – i dag med årets translokationstale af adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri.

Da mange af vores tilmeldingsfrister ligger lige inden eller umiddelbart efter sommerferien, vil vi opfordre til, at man tilmelder sig allerede nu.


Ledelse af studieretninger, team og projekter
Tilmeldingsfrist 18. juli 2017

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer: 
1. undervisningsgang den 29. august 2017
2. undervisningsgang den 27. september 2017
3. undervisningsgang den 26. oktober 2017
4. undervisningsgang den 16. november 2017
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Køge Strand.  
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 


Økonomistyring for gymnasier
Tilmeldingsfrist 2. august 2017

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 13. – 14. september 2017 på Comwell Korsør. 
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere. 


Klar til ledelse
Tilmeldingsfrist 14. august 2017

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 25. – 26. september 2017
•    Den 15 – 16. november 2017
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse. 

Introduktion til ledelsesarenaen – kursus for nye pædagogiske ledere
Tilmeldingsfrist 16. august 2017

Kurset afholdes den 27. – 28. september 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.  
Kursets formål  er at komme rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution med fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Der vil være oplæg fra erfarne ledere og rådgivere samt inspiration til god gymnasieledelse fra konsulenter med kendskab til gymnasieverdenen.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der for nylig er tiltrådt og som ikke tidligere har været på lignende kurser.


Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation
Tilmeldingsfrist 22. august 2017

Kurset ” Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation” afholdes hhv. den 5. september 2017 i København og den 12. september 2017 i Århus.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.
Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling 33 18 82 61