Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 24/2020

Afslutning af skoleåret

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte den 7. juni retningslinjerne for fejring af uddannelsesafslutning. Retningslinjerne gør det muligt at gennemføre afslutningen, men beskriver nogle særlige vilkår for arrangementer, som f.eks. at afslutningsarrangementer skal afholdes klassevis. Retningslinjerne findes her.

Derudover har STUK meddelt, at bekendtgørelsen om genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner forlænges til at gælde efter den 8. juni, hvor den var sat til at løbe ud. Nødbekendtgørelsen vil således være gældende for resten af skoleåret. Den nye udløbsdato er den 1. august 2020. Se detaljerne her. Det er endnu ikke meldt ud, hvilke regler der gælder efter den 1. august.
Kontakt: Peter Bech Sørensentlf: 3318 8267

Oplysningspligt for gymnasier vedr. COVID-19-smittede

Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. maj udsendt en bekendtgørelse om, at gymnasier har pligt til, efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet, at afgive relevante oplysninger, når det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse og smitte af COVID-19. Med den nye bekendtgørelse bliver det myndighedernes ansvar at anmode om informationen og stå for den videre smitteopsporing. Bekendtgørelsen giver samtidig gymnasierne behandlingshjemmel til at behandle disse personoplysninger. Bekendtgørelsen kan findes her.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf. 6024 1683

Guide til lov om webtilgængelighed

Alle offentlige gymnasier skal som bekendt have hjemmesider og studieadministrative systemer, som er webtilgængelige inden den 23. september 2020. Vi vil derfor minde om, at sekretariatet har udarbejdet en guide til loven om webtilgængelighed, som kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside nederst under IT, Forvaltning og Persondata. Webtilgængelighed betyder, at så mange som muligt kan bruge skolernes hjemmesider og systemer, f.eks. personer, der er svagtseende eller ikke har mulighed for at bruge en computermus.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf. 6024 1683 eller Digitaliseringsstyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har opdateret deres Q&A vedr. ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19

I rådgivningen har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bl.a. taget stilling til, hvordan en arbejdsgiver skal håndtere en situation, hvis en medarbejder vælger at rejse på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til:

”Q 16: Hvad gælder, hvis en medarbejder rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til?
A 16: Arbejdsgiver kan ikke nægte medarbejdere at holde ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser. Hvis en medarbejder rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og medarbejderen bliver syg med coronavirus/covid-19, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. I den situation vil der som udgangspunkt være tale om lovligt forfald, men medarbejderen vil ikke have ret til løn under sygdom, hvis der er tale om selvforskyldt sygdom.
Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder, og myndighederne opfordrer kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra områderne. Hvis en medarbejder alligevel vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, kan arbejdsgiver nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i perioden med selvisolation. Selvisolationen vil i så fald som udgangspunkt være uden løn. Arbejdsgiver bør indgå i dialog med medarbejderen, og hvis medarbejderen kan løse sine opgaver hjemmefra, opfordres hertil. Medarbejderen har krav på løn, når arbejdet varetages hjemmefra. Arbejdsgiveren kan med fordel gøre medarbejdere opmærksom på ovenstående forud for afrejse eller ferieperioder.”
Som arbejdsgiver kan man under normale omstændigheder ikke blande sig i, hvor en medarbejder rejser hen på ferie. Imidlertid er en arbejdsgiver forpligtet til at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen, og andre medarbejdere er ikke forpligtet til at arbejde sammen med en kollega, som udsætter dem for smitterisiko. Hvis en medarbejder ved fremmøde på arbejdspladsen i en karantæneperiode, der er opstået, fordi medarbejderen er rejst til et land, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, risikerer at udsætte sine kolleger på arbejdspladsen for smitte, er man derfor som arbejdsgiver berettiget til at afvise medarbejderen. Medarbejderen må samtidig finde sig i at blive trukket i løn for fraværsperioden, såfremt ledelsen vurderer, at hjemmearbejde ikke er muligt. Vær opmærksom på, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at en arbejdsgiver forud for afrejsetidspunktet gør medarbejderne opmærksomme på de retningslinjer, der gælder for de medarbejdere, der ønsker og i sidste ende vælger at rejse til lande, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes.

Håndtering af situationer, hvor en medarbejder er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19
I rådgivningen har styrelsen også taget stilling til, hvordan en arbejdsgiver skal håndtere situationen, hvis en medarbejder er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, eller deler husstand med en person i øget risiko herfor.
”A 10: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at arbejdsgiver går i dialog med medarbejdere, der fremsætter ønske om fravær i medfør af de nye regler i sygedagpengeloven, fordi medarbejderen er i øget risiko eller er pårørende til en person, der er i øget risiko. Hvis medarbejderen kan arbejde hjemmefra, anbefales det, at arbejdsgiveren overvejer, om det er nødvendigt, at medarbejderen møder på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra, anbefales det, at arbejdsgiveren imødekommer medarbejderens ønske om fravær og fritager medarbejderen helt fra arbejdsforpligtelsen. Der udbetales ikke løn under dette fravær. Medarbejderen vil derimod have ret til sygedagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt.”

STUK gør opmærksom på, at har en leder tidligere meldt ud, at en medarbejder, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, eller som deler husstand med en person i øget risiko, kan holde fravær efter reglerne om fravær på grund af sygdom, anbefales det, at lederen gør medarbejderen opmærksom på de regler, der fremgå ovenfor. Efter arbejdsgivernes oplysning om de ændrede fraværsmuligheder til medarbejderen, vil det være de regler, der gælder for situationen. Dermed vil den ansatte fra tidspunktet for arbejdsgiverens orientering skulle bede om fravær uden løn. Medarbejderen vil have ret til sygedagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Følg den seneste ansættelsesretlige rådgivning om covid-19 hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266, og Sine Dreyer Skjoldan, tlf. 3318 8273

KOMMENDE KURSER

TEMADAGE OM DEN NYE FERIELOV -TILMELDINGSFRIST DEN 1. JULI 2020

Der afholdes temadage om den nye ferielov, én i hver region. Temadagene henvender sig til brugere af den nye ferielov, dvs. primært det administrative personale samt økonomimedarbejdere. Temadagene afholdes:
•    Mandag den 24/8-2020 kl. 10-15 på Roskilde Katedralskole
•    Tirsdag den 25/8-2020 kl. 10-15 på Rosborg Gymnasium
•    Onsdag den 26/8-2020 kl. 10-15 på Aarhus Katedralskole
•    Torsdag den 27/8-2020 kl. 10-15 på Nørresundby Gymnasium
•    Fredag den 28/8-2020 kl. 10-15 på Rysensteen Gymnasium

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER – TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN – TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er tilbage. Det er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, som gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261