Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 24/2019

Stx-kampagnen ”Alt er muligt”

Birgitte Vedersø har pr. mail og via Rektorkonferencen udsendt materialer til den fælles stx-kampagne ”Alt er muligt”. Materialerne kan også hentes fra foreningens hjemmeside, hvor de ligger bag login under Materiale til lokal interessevaretagelse / Materialer til kampagnen Alt er muligt.

Kontakt: Louise Bülow, tlf. 3318 8265 

Konference om gymnasiale tilbud for ASF-elever

Den årlige konference om undervisning af ASF-elever på STX og HF afholdes i år den 20. september kl. 10-16 på Midtfyns Gymnasium og arrangeres i et samarbejde mellem HF og VUC Nordsjælland og Gentofte Studenterkursus.

Programmet er tilpasset underviserne på tilbuddet og indeholder både oplæg fra et elevperspektiv og et mentorperspektiv samt forskellige workshops.

Det koster 520 kr. at deltage, og tilmeldingen skal ske senest den 19. august via Billetto.

Kontakt: Louise Ramkilde, sekretær hos Gentofte Studenterkursus, lr@mail.gsk.dk

Ny organisationsaftale for håndværkere og teknikere

Finansministeriet har med en række organisationer indgået ny organisationsaftale for håndværkere og teknikere.

Organisationsaftalen er en sammenskrivning af organisationsaftalen for håndværkere og organisationsaftalen for ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutionerne mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet. Herudover er der sket en række ændringer, som fremgår af cirkulæret.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Højesteret: Opsigelse grundet bortfald af tilskud til fleksjob var saglig

Højesteret har for nylig afsagt dom i en principiel sag vedrørende opsigelse af en medarbejder ansat i fleksjob. Opsigelsen var begrundet i udløb af fleksjobordningen som følge af, at medarbejderen fyldte 65 år og derved fik ret til folkepension. Højesteret skulle derfor tage stilling til, om opsigelsen var i strid med blandt andet forskelsbehandlingsloven.

I sagen havde arbejdsgiveren opsagt medarbejderen, fordi muligheden for fortsat ansættelse i fleksjobbet med tilskud til lønnen fra kommunen bortfaldt i forbindelse med, at medarbejderen fik ret til folkepension. Medarbejderen lagde herefter sag an blandt andet med påstand om, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

I dommen udtaler Højesteret indledningsvist, at ansættelsesforholdet og det kommunale tilskud begge var nødvendige elementer for fleksjobordningen og fremhævede i den forbindelse, at det var en klar forudsætning for ansættelsen hos arbejdsgiveren, at kommunen ydede løntilskuddet.

På baggrund af parternes aftale fandt Højesteret derfor, at grundlaget for fortsat ansættelse hos arbejdsgiveren bortfaldt, da medarbejderen nåede folkepensionsalderen, og løntilskuddet dermed ophørte.

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at loven ikke er til hinder for anden lovgivning, som har til formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for fx personer med en bestemt alder eller handicap. Henset til det særlige ansættelsesforhold med offentligt tilskud fandt Højesteret, at fleksjobordningen var en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, som var tilladt efter forskelsbehandlingsloven. Højesteret udtalte herefter, at ophør af en sådan positiv særforanstaltning som følge af folkepensionsalderens indtræden ikke kunne anses for ulovlig forskelsbehandling.

På denne baggrund fastslog Højesteret, at opsigelsen, der alene var begrundet i fleksjobordningens ophør – og løntilskuddets bortfald – ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Ansættelse af årsvikarer

Danske Gymnasier får løbende henvendelser om rammerne for ansættelse af årsvikarer og skal derfor kort skitsere reglerne herfor:

Ved ansættelse af årsvikarer skal skolen være opmærksom på såvel GL-overenskomsten som lov om tidsbegrænset ansættelse.

I henhold til GL-overenskomstens § 4 må tidsbegrænset ansættelse maksimalt ske for ét år ad gangen. Skolen skal efter bestemmelsen i videst muligt omfang oprette tidsubegrænsede stillinger og skal kunne dokumentere, at skolen har sammenstykket det mulige antal tidsubegrænsede stillinger. Det præciseres, at tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud samt tidsbegrænsede projekter mv.

Vær opmærksom på, at almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester mv. ikke kan begrunde tidsbegrænset ansættelse.

Videre følger det af bestemmelsen, at lærere, der er ansat for et helt skoleår, i god tid bør gives meddelelse om, hvorvidt ansættelsen forventes at kunne fortsætte i det følgende skoleår.

Såfremt der er behov for at ansætte vikaren igen i det efterfølgende skoleår grundet omstændigheder som skitseret i overenskomsten, herunder på grund af sygdom, barsel, orlov mv., skal skolen være opmærksom på lov om tidsbegrænset ansættelse, der fastsætter rammerne for skolens adgang til at forny vikarens ansættelse.

Det følger af loven, at for ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner samt selvejende institutioner, kan fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst ske to gange. Dette indebærer, at skolen alene kan forlænge vikariatet 2 gange således, at medarbejderen i alt kan være ansat på skolen i tre sammenhængende vikariater, herunder den første ansættelse og de 2 efterfølgende forlængelser heraf. Såfremt vikarens ansættelse forlænges mere end de 2 gange, betragtes medarbejderen som værende fastansat.

Afgørende er, hvorvidt skolens tilbud om endnu et årsvikariat i det efterfølgende skoleår er at betragte som en fornyelse af den tidsbegrænsede stilling, eller om tilbuddet i stedet skal betragtes som en ansættelse i et nyt ansættelsesforhold. I det sidste tilfælde vil reglen om to forlængelser ikke finde anvendelse, da der som nævnt er tale om en ny stilling og ikke en forlængelse.

Beskæftigelsesministeriet har tidligere udtalt, at hvis den arbejdsfrie periode mellem de to tidsbegrænsede ansættelser er begrundet i, at der ikke udbydes arbejde inden for det pågældende område i perioden, således at arbejdsgiveren de facto får dækket behovet for arbejdskraft, vil dette efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse tale for, at ansættelserne ikke kan anses for at være to selvstændige tidsbegrænsede ansættelser, med at den anden ansættelse er en fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold.

Hvis vikaren på skolen således er ansat i to på hinanden følgende semestre, hvor alene en ferieperiode eller en udvidet ferieperiode adskiller de to tidsbegrænsede ansættelser, vil den anden tidsbegrænsede ansættelse således efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse være en fornyelse af en tidligere tidsbegrænset ansættelse og ikke en ny stilling. Der vil således alene være mulighed for 2 forlængelser i disse tilfælde.

Det skal præciseres, at bestemmelsen alene gælder underviserne på skolen og således ikke TAP-personalet.

Ved tidsbegrænsede ansættelser for en periode, der er længere end en måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen, skal skolen udlevere et ansættelsesbrev til vikaren.

I forhold til opslag af ledige vikarstillinger har skolerne ikke pligt til at opslå en stilling til et vikariat, hvis vikariatet har en varighed på under et år.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER – TILMELDINGSFRIST DEN 12. AUGUST 2019

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 5. september 2019
2. undervisningsgang den 2. oktober 2019
3. undervisningsgang den 5. november 2019
4. undervisningsgang den 11. december 2019

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.

Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk

Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261