Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 23/2021

Ny elevfordelingsmodel til alle gymnasiale uddannelser

Torsdag præsenterede et politisk flertal i folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne en ny model for elevfordeling og kapacitetsstyring, Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser.
Aftalen om elevfordelingen skal bremse udviklingen mod gymnasier, hvor eleverne klumper sig sammen efter for eksempel etnisk, kulturel eller socioøkonomisk baggrund, samt sikre adgangen til gymnasiale uddannelser i tyndtbefolkede områder. Den nye elevfordelingsmodel træder i kraft for optaget til skoleåret 2023/24.
Børne- og undervisningsministeriet har på dets hjemmeside sat fokus på modellen. Herunder er et overblik over, hvor hvilken information kan findes:

 • Hvad skal aftalen om elevfordeling løse?
 • Hovedelementer i aftalen, herunder omfattede uddannelser, elevkapacitet, ventelister, fordelings- og afstandszoner og optagelsesprocessen 
 • Implementering, herunder hvornår hvilke dele af modellen træder i kraft 
 • Baggrundsnotater, der ligger til grund for modellen, fx notater om kapacitetsfastsættelse, forældreindkomst og beregningstekniske zoner 
 • Hele aftaleteksten kan findes nederst på denne side. Her findes også et notat med skønnede konsekvenser af elevfordelingsmodellen, der viser, hvilke institutioner der med den foreslåede model forventes at have mindst 30 pct. elever med ikke-vestlig baggrund. 

Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622  

En af Lectio’s systemrevisionsbetingelser er opfyldt

Tidligere på året besluttede STIL at give det studieadministrative system, Lectio, to betingelser for godkendelse af systemrevisionen. Den ene betingelse betød, at Lectio inden d. 31. maj skulle indgå databehandleraftaler med alle gymnasier, der anvender systemet samt, at denne aftale skulle opfylde kravene til databeskyttelsesforordningens artikel 28.
STIL har for nylig vurderet, at Lectio opfylder betingelsen. STIL har i den forbindelse opdateret deres hjemmeside med oversigt over systemrevisionsgodkendelser, hvor betingelsen således ikke længere fremgår. Lectios anden systemrevisionsbetingelse betyder, at systemet skal have fuld understøttelse af sletning af personoplysninger inden d. 31. oktober 2021. Denne betingelse er på nuværende tidspunkt stadig ikke opfyldt.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683 

Ny systemrevisionsbekendtgørelse

Styrelsen for It og Læring har den 19. maj 2021 udstedt en ny systemrevisionsbekendtgørelse, BEK nr. 931 af 19/05/2021. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021, hvor den afløser den hidtidige bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2021, BEK nr. 1680 af 23/11/2020. Bekendtgørelsen indeholder mindre justeringer ift. den gældende fra januar.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683 

Ny Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udstedt en revideret bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.
Med ændringen hæves honoraret for bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskoler med 20 pct. i overensstemmelse med EUD-aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”.
Den gældende bekendtgørelse udstedes på ny, da der samtidig med ændringen i honoraret for erhvervsskoler er behov for lovtekniske og indholdsmæssige opdateringer af bekendtgørelsen, da den gældende bekendtgørelse er fra 23. maj 2001. 
Bekendtgørelsen er nu opbygget enklere og mere overskueligt, ligesom selve beløbsrammerne er flyttet til bilag, så man hurtigt og enkelt kan finde det beløb, man skal bruge. Da der i den nye bekendtgørelse skal sondres mellem rammerne for honoraret på erhvervsskoler og de resterende skoleformer på Børne- og Undervisningsministeriets regulerede område, indeholder bekendtgørelsen to bilag. Et bilag, hvoraf det fremgår, hvilke beløb erhvervsskolerne kan yde i særskilt vederlag pr. kalenderår, og et bilag, hvoraf det fremgår, hvilke beløb gymnasierne, VUC og FGU kan yde i særskilt vederlag. 
Herudover er henvisninger til videregående uddannelser taget ud, da de ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen. At der ydes 1 pct. i feriegodtgørelse af vederlaget er ligeledes taget ud, da dette ikke længere er gældende. Endelig er grundbeløb pr. 1. oktober 1997 blevet til grundbeløb pr. 31. marts 2012. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 

Følg Danske Gymnasiers folkemødedebat om Engineering i gymnasiet

Torsdag den 17. juni kl.  9.05-9.50 afholder Danske Gymnasier i samarbejde med IDA en Folkemøde-debat om Engineering i gymnasiet.
Debatten livestreames bl.a. via Folkemødets officielle kanal.
I debatten kommer vi både omkring behovet for nye undervisningsmetoder såsom engineering, og om stx skal have et helt nyt teknologifag? Og så skal vi se på, hvad der skal til for at få flere af alle de mange piger, der tager en naturvidenskabelig studentereksamen, til at søge videre mod naturvidenskab og STEM-fag på de videregående uddannelser. 
I panelet sidder:

 • Ghita Wolf Andreasen, direktør Engineer the Future 
 • Birgitte Vedersø, formand Danske Gymnasier 
 • Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører og ungdomsuddannelsesordfører Venstre (tbc)
 • Ingrid Kjærgaard, forperson Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
 • Eva Rindom, adm. direktør Atkins Danmark og næstformand Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19  

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

Så er der åbnet for tilmeldingen til næsten alle efterårets kurser. Men bemærk, at der er enkelte kurser, som allerede har tilmeldingsfrist hhv. lige inden eller efter sommerferien. Så skynd dig og lav din tilmelding, således at du er sikret en plads på kurset. 

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021 – (PT. INGEN LEDIGE PLADSER)

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 30. JULI 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 2. september 2021
 2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
 3. undervisningsgang den 4. november 2021
 4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021 – (PT. INGEN LEDIGE PLADSER)

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring. 

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 27. AUGUST 2021

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 6.-7. oktober 2021 på Comwell Portside i København. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole. 

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021 

Kurset afholdes den 11.-12. oktober 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole. 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. 

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 14.-15. oktober 2021
 • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej. 

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole. 

NÅR ELEVER KLAGER
-TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne. 

SOCIALE MEDIER 
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme. 

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021 på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261