Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 23/2019

Vejledning til vurdering af faglige mindstekrav i fagene informatik, it (A) og informatik (B) merkantil eux

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har til alle udbydere af fagene informatik, it (A) og informatik (B) merkantil eux ved de gymnasiale uddannelser og eux-forløb udsendt følgende til brug for vurdering af de faglige mindstekrav:

  • Vejledende skema som en hjælp til vurdering af, hvorvidt en kandidat opfylder de faglige mindstekrav i fagene informatik, it (A) og informatik (B) merkantil eux
  • Liste (ikke fuldt dækkende) over aktuelle kurser, der kan medtages i en faglig kompetencevurdering

Materialet kan findes på: danskegymnasier.dk/skoledrift under fanebladet løn og personale – lærernes faglige kompetencer
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny organisationsaftale med HK Stat

Finansministeriet og HK Stat har nu indgået en ny organisationsaftale.
Den nye aftale medfører, at de aftalte lønstigninger kan blive udbetalt i næste måned med tilbagevirkende kraft fra oktober 2018.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Vestre Landsret – usaglig afskedigelse af medarbejder på barselsorlov begrundet i arbejdsmangel (faldende elevtilgang)

Vestre Landsret har for nylig afsagt en dom, der illustrerer, at arbejdsgivere også i tilfælde af arbejdsmangel (faldende elevtilgang) skal kunne godtgøre, at det har været nødvendigt at afskedige netop en særligt beskyttet medarbejder, og at dette gælder uanset de øvrige omstændigheder for afskedigelsen, herunder om der er tale om en større afskedigelsesrunde eller afskedigelse af en enkelt medarbejder.
Sagen omhandler en underviser, som blev afskediget fra en undervisningsinstitution, mens hun var på barselsorlov. Seks andre medarbejdere blev samtidigt opsagt. Institutionen begrundede afskedigelserne i faldende elevtal, som nødvendiggjorde en reduktion af medarbejderstaben. Medarbejderen fandt, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven og påklagede sagen.
I sagen fandt Landsretten det ikke godtgjort, at underviseren havde ringere kvalifikationer eller kompetencer end i hvert fald to medarbejdere, der ikke blev afskediget. I øvrigt lagde landsretten vægt på, at institutionen ved afskedigelserne havde anført, at det var en afgørende forudsætning, at der i medarbejderstaben var kvalifikationer og kompetencer, som gjorde, at man kunne løse de opgaver, som var presserende ”Nu og det næste halve år frem”. Underviseren var netop på barselsorlov i det halve år.
Landsretten fandt således ikke, at institutionen havde bevist, at afskedigelsen af underviseren hverken helt eller delvist var begrundet i hendes barselsorlov. Derfor stadfæstede landsretten byrettens dom og fastsatte en godtgørelsen efter ligebehandlingsloven i overensstemmelse med godtgørelsesniveauet i lignende sager, til kr. 345.000, svarende til ni måneders løn. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at medarbejderen efter afskedigelsen var blevet tilbudt genansættelse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER – TILMELDINGSFRIST DEN 12. AUGUST 2019

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 5. september 2019
2. undervisningsgang den 2. oktober 2019
3. undervisningsgang den 5. november 2019
4. undervisningsgang den 11. december 2019
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261