Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 23/2017


Fordelingen af samlingstillægget

Lønsamarbejdet på Stenhus Gymnasium har i forbindelse med en konkret henvendelse oplyst Danske Gymnasier, at Undervisningsministeriet/Moderniseringsstyrelsen tidligere har udtalt, at der skal ydes et samlingspasningstillæg pr. samling, f.eks. ét tillæg for fysik og ét tillæg for biologi.
Samlingstillægget skal kun ydes, hvis læreren rent faktisk fører tilsyn med en samling.
Hvis samlingen/pasningen af én samling varetages af flere lærere, fordeles tillægget forholdsvis mellem disse. Det er den enkelte skoles skøn, hvordan en forholdsmæssig fordeling konkret skal udmøntes.
Det bemærkes for god ordens skyld, at tillægget ikke skal nedsættes forholdsmæssigt for deltidsansatte.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266


Opdaterede principper for censorudligning

Principper for censorudligningsordningen, drevet af Gymnasiefællesskabet, er nu opdateret med nye satser.
Skriftlig censur: 

  • Takst for udgående skriftlig censorvirksomhed udgør 354 kr. pr. time, og dækker alle omkostninger til løn, pension, særlig feriegodtgørelse, AES, AUB, ATP og flexjobpulje.
  • Takst for indgående skriftlig censorvirksomhed bliver beregnet af censorbanken, på baggrund af skolernes indberetninger.

Mundtlig censur

  • Takst for udgående mundtlig censorvirksomhed udgør 708 kr. I timelønnen ligger en kompensation for de ressourcer, censorskolen må afsætte for at varetage censoropgaven, herunder tid til forberedelse og tid som på anden måde ikke bliver dækket af den medtagne rejsetid og den i stx-bekendtgørelse angivne eksaminations tid.  
  • Takst for mundtlig indgående/modtaget censorvirksomhed beregnes af censorbanken, på baggrund af skolernes indberetninger.

Principperne kan findes både på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift > Censur og på Gymnasiefællesskabets hjemmeside, hvor man kan læse mere om Censorbanken.
Kontakt: Niels Erik Rasmussen tlf.: 3318 8273


IGU-stillinger på Undervisningsministeriets område

Som bekendt blev regeringen og arbejdsmarkedets parter i foråret 2016 enige om at oprette en toårig integrationsuddannelse (IG) for flygtninge og familiesammenførte flygtninge. IGU’en er blevet oprettet som en treårig forsøgsordning, der trådte i kraft den 1. juli 2016.
En af forudsætningerne for at lykkes med at hjælpe de flygtninge, der påbegynder et IGU-forløb, er at sikre dem muligheden for en praktikplads.
Undervisningsministeriet har dog fornyeligt oplyst Danske Gymnasier, at der endnu ikke er nogen skoler, der har ansat en flygtning i et IGU-forløb. Danske Gymnasier skal derfor opfordre skolerne til at oprette en eller flere IGU-stillinger og hermed være med til at løse integrationsudfordringen. Læs mere om IGU: .
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266


Honorering af skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere for arbejde uden for normal arbejdstid

I Nyt for sekretariatet 40/2016 og 41/2016 havde sekretariatet nyheder om honorering af skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere i henhold til Aftalen om ekstra vederlag. I forlængelse af nyhedsbrevene modtog sekretariatet en række henvendelser vedrørende rækkevidden af aftalens dækningsområde og tog på denne baggrund kontakt til Undervisningsministeriet med en række afklarende spørgsmål. 
Ministeriet har efterfølgende forelagt sagen for Moderniseringsstyrelsen, som har oplyst, at der er tale om en aftale, som blev indgået i forbindelse med OK08. Med aftalen blev der indført et tillæg svarende til et tidligere amtsligt tillæg på Undervisningsministeriets område. Den nugældende aftale er indgået mellem Undervisningsministeriet og 3F ved aftalen af 8. december 2009.
Moderniseringsstyrelsen har endvidere oplyst ministeriet, at aftalen følger af organisationsaftalen på 3F-området, hvorfor aftalen har overenskomststatus. Dette medfører, at eventuelle ændringer skal forhandles i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
Skolerne skal på denne baggrund følge aftalen, såfremt de ansatte udfører arbejde, der falder ind under aftalens ordlyd.  Der kan i givet fald ikke ske honorering for det pågældende arbejde på anden vis, idet skolerne ikke kan fravige Aftalen om ekstra vederlag. 
Såfremt skolerne allerede har indgået lokalaftaler om honorering af arbejde for arbejdsopgaver omfattet af Aftalen om ekstra vederlag, skal disse derfor opsiges. 
Såfremt lokalaftalerne er mere begunstigende, må skolerne opfylde aftalen i opsigelsesperioden. Såfremt en lokalaftale er mindre begunstigende, skal medarbejderne godtgøres forskellen. 
Moderniseringsstyrelsen har herudover præciseret, at såfremt en skole/ledelsen vælger at lade skolebetjente udføre det beskrevne arbejde, skal skoleledelsen være opmærksomme på, at skolebetjente/skolebetjentmedhjælperen ikke også kan honoreres efter reglerne i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Den generelle bemærkning i aftalen om at ”FM og 3F er enige om, at reglerne om ekstra vederlag ikke bør anvendes i større omfang, end skolen skønner det nødvendigt” er således en henvisning hertil. Dvs. skoleledelsen bør overveje om, det er nødvendigt at lade skolebetjente udføre denne type opgaver og hermed afholde den gunstige honorering herfor.
Se Aftalen om ekstra vederlag
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Danske Gymnasier på Folkemødet 2017

Danske Gymnasier deltager for femte gang i Folkemødet i Allinge på Bornholm, som i år holdes i dagene 15.-18. juni.
Foreningen arrangerer to debatter. En om, hvordan man gearer gymnasierne til en ny digital virkelighed. En anden debat på Folkemødet 2017 handler om den nye hf. læs mere på danskegymnasier.dk
Kontakt: Christian Hedegaard tlf.:33188264

Gratis materiale om fake news

Danmarks Biblioteksforening har i samarbejde med Zetland udgivet bogen ”Den der råber lyver – mediebrugerens manual til løgnens tidsalder” med støtte fra bl.a. TrygFonden. Foreningen vil afsøge muligheden for at udsende en række klassesæt til interesserede gymnasier. Gymnasier der kunne være interesserede i at modtage et eller flere gratis klassesæt bedes udfylde denne formular
Kontakt: Niels Erik Rasmussen tlf.: 3318 8273

Da mange tilmeldingsfrister ligger lige inden eller umiddelbart efter sommerferien, vil vi opfordre til, at man tilmelder sig allerede nu.

Ledelse af studieretninger, team og projekter 
Tilmeldingsfrist den 18. juli 2017
Kurset Ledelse af studieretninger, team og projekter består af fire undervisningsgange på følgende datoer: 
1. undervisningsgang den 29. august 2017
2. undervisningsgang den 27. september 2017
3. undervisningsgang den 26. oktober 2017
4. undervisningsgang den 16. november 2017
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Køge Strand.  
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 

Økonomistyring for gymnasier
Tilmeldingsfrist den 2. august 2017
Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder vi kurset Økonomistyring for gymnasierne, der afholdes den 13. – 14. september 2017 på Comwell Korsør. 
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere. 

Klar til ledelse
Tilmeldingsfrist den 14. august 2017
Kurset Klar til ledelse består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 25. – 26. september 2017
•    Den 15 – 16. november 2017
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse. 

Introduktion til ledelsesarenaen – kursus for nye pædagogiske ledere
Tilmeldingsfrist den 16. august 2017
Kurset Introduktion til ledelsesarenaenafholdes den 27. – 28. september 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.  
Kursets formål  er at komme rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution med fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Der vil være oplæg fra erfarne ledere og rådgivere samt inspiration til god gymnasieledelse fra konsulenter med kendskab til gymnasieverdenen.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der for nylig er tiltrådt og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation
Tilmeldingsfrist den 22. august 2017
Kurset  Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivationafholdes hhv. den 5. september 2017 i København og den 12. september 2017 i Århus.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.
Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.