Nyhedsbrev

Eftersyn af taxametersystem og institutionslandskab offentliggjort

I Kr. Himmelfartsferien offentliggjorde ministeriet to længeventede rapporter med eftersyn af hhv. taxametersystemet og institutionslandskabet,
Den ene analyse er foretaget af Struensee og co., der har kortlagt institutionernes omkostningsstruktur, centrale omkostningsdrivers, tilpasningsevne og økonomiske bæredygtighed. Den anden analyse er lavet af Implement Consulting Group og Damvad Analytics, som har kortlagt institutionsudviklingen på ungdomsuddannelsesområdet. Analysen viser, at institutionslandskabet har udviklet sig markant over de seneste to årtier, bl.a. gennem fusioner, som i nogle tilfælde har resulteret i store institutioner, der spænder over mange afdelinger og dækker store geografiske områder.
Rapporterne og ministeriets nyhed om dem kan læses her.

 

Guide til loven om webtilgængelig

Alle offentlige myndigheder, heriblandt gymnasierne, skal som bekendt have gjort deres hjemmesider webtilgængelige inden d. 23. september 2020. Sekretariatet har i den forbindelse udarbejdet en guide til loven om webtilgængelighed, som kan hjælpe i det store arbejde med webtilgængelighed. Guiden giver en kort gennemgang af lovens væsentligste elementer, samt tips, tommelfingerregler og redskaber til, hvordan skolen kan gøre sit indhold tilgængeligt. Du finder guiden på danskegymnasier.dk i For Melemmer/Skoledrift under IT, Forvaltning og Persondata, som den sidste overskrift.
Du kan læse mere om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
Sekretariatet har været i dialog med STIL om, hvorvidt styrelsen kan dele vejledninger til skolernes arbejde med webtilgængelighed. Vi lader jer høre nærmere om dette i nyhedsbrevet.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 3318 8274

Indsamling af viden vedrørende nødundervisning i forbindelse med COVID-19

STUK har som bekendt bedt om, at gymnasierne frem til afslutningen af skoleåret i videst muligt omfang skal give nødundervisning til eleverne. I forlængelse heraf iværksætter styrelsen en dataindsamling, som har til formål at tilvejebringe viden om elevernes aktiviteter i den resterende del af skoleåret på alle årgange i de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) på en række tilfældigt udvalgte institutioner fordelt på størrelse, geografisk placering, udbud af uddannelse og institutionstype. Styrelsen beder de tilfældigt udvalgt skoler om kort at redegøre for nødundervisningen samt at indsende et typisk klasseskema for hver årgang i ugerne 22-26. De skoler, der er udtaget har fået besked.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 3318 8274

Ved mistanke om snyd ved SRP

Ministeriet har pr. telefon oplyst følgende om, hvordan man skal håndtere mistanke om snyd med det skriftlige produkt til SRP.
Hvis man har mistanke om, at en opgave er plagieret, bør censor IKKE informeres på forhånd. Det skyldes, at den mundtlige eksamen for alle elever har til formål at afdække, om eleven selv har skrevet opgaven.
Det er vigtigt, at hele eksamensprocessen altid føres til ende, uagtet om man alene har mistanke om snyd, eller om man faktuelt ved, at en opgave er plagieret. Det skyldes, at en sag ikke kan endelig afgøres, førend der har være de rette høringsperioder med mere, som hører en proces til, og fordi et af formålene med den mundtlige del af eksamen er, at afdække om eleven selv har skrevet sin opgave. Derfor skal der også gives en karakter for det faglige niveau, eleven præsterer, uanset hvad eksaminator og censor vurderer om snydemistanken. Censor og eksaminator skal informere rektor, hvis det vurderes, at eleven har snydt.
Efter eksamen kan rektor gennemføre behandlingen af snydesagen. Her kan eksamniators og censors bemærkninger fra eksamen selvfølgelig bruges, og der kan også godt gennemføres yderligere samtaler med eleven om opgaven, hvis det er nødvendigt for endelig at afgøre, om eksamenen skal dømmes som snyd og afvises. Hvis sagen ender med, at eleven dømmes for snyd, trækkes den givne karakter tilbage, og eleven kan tilbydes en omeksamen efter gældende regler, eller tildeles karakteren -3.
Hvis man er absolut sikker på, at en opgave er plagieret, og helst i en grad hvor eleven har indrømmet plagiatet, kan eleven bortvises fra eksamen, inden den afsluttes. I så fald kan eksamen ikke afsluttes med karakteren -3.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Om nægtelse af oprykning til næste skoleår

Ministeriet har svaret på et spørgsmål om, hvordan §12 stk. 2 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler om nægtelse af oprykning til næste skoleår skal håndteres med den ændrede eksamenssituation. Spørgsmålet går på, om årskarakterer, der ophøjes til eksamenskarakterer, skal tælles dobbelt i beregningen af årsgennemsnittet. Ministeriet svarer følgende:
Anvendelsen § 12, stk. 2, giver ganske rigtigt anledning til nogle særlige overvejelser i år.
Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er hjemmelsmæssigt grundlag for at lade afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag tælle dobbelt i denne henseende.
Til gengæld vurderer vi, at de ekstraordinære afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag på 2. semester af hf-uddannelsen i år efter omstændighederne må indfortolkes i 2. punktum, selvom reglen efter sin ordlyd kun omfatter uddannelserne til stx, hhx og htx.
På stx, hhx og htx skal der herudover medregnes standpunktskarakterer givet ved skoleårets afslutning i ikke-afsluttende fag samt – i 1.g – desuden karakteren for begge de to interne prøver, der er gennemført i grundforløbet.
Ved termen ”interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår”, jf. 1. punktum, forstås der prøver, der – som ”årsprøver”, dvs. ved skoleårets afslutning – gennemføres på dén måde, som er foreskrevet i læreplanerne, men med intern censur og afsluttende med en karakter.
Kontakt: STUK, Mads Bentzen, tlf: 4126 9491

Vejledning om klager over afsluttende årskarakterer

  1. 25. maj udsendte STUK en vejledning om klager over afsluttende årskarakterer. Vejledningen er nødvendig, fordi årskaraktererne i 2020 har en anden status, end de almindelige regler er formuleret op imod, og derfor er der en række områder, der har behov for at blive tydeligere beskrevet.
    Vejledningen er sendt til ledelserne på skolerne pr. mail d. 25. maj. Vi har også lagt den på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under COVID-19.
    Kontakt: STUK, Mads Bentzen, tlf: 4126 9491

Den Digitale Prøvevagt i bero

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af STIL, fordi styrelsen ikke havde udarbejdet den nødvendige risikovurdering af Den Digitale Prøvevagt (DDP), inden systemet skulle afprøves. Ministeren har sat DDP i bero og ministeren drøfter fremtiden for systemet med forligskredsen.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 3318 8274

Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser

Af den politiske aftale af 20. maj 2020 mellem regeringen og Folketingets partier om yderligere genåbning i fase 2 fremgår det, at den fysiske tilstedeværelse kan genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den offentlige sektor har udsendt retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser, der blandt andet vedrører tilrettelæggelse af arbejdet, indretning af arbejdspladser med meget mere. Retningslinjerne kan læses på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside:
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN – TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk https://danskegymnasier.dk/kursus/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261