Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 22/2019

Undervisningsministeriet anbefaler at ExamCookie ikke anvendes ved de tilbageværende prøver

Undervisningsministeriet anbefaler, at institutionerne ikke anvender ExamCookie eller andre monitoreringsløsninger i forbindelse med de tilbageværende prøver. Det skrev ministeriet den 27. maj 2019 i et brev til alle institutioner, som afholder prøver i gymnasiale fag. Anbefalingen kommer på baggrund af et møde med Datatilsynet, hvor Datatilsynets afgørelse om Fredericia Gymnasium blev drøftet. Undervisningsministeriet oplyste også i deres brev, at de fortsat arbejder på en endelig afklaring af rækkevidden af den kritik, som Datatilsynet har udtalt i forbindelse med sagen fra Fredericia.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Databeskyttelsesreglerne og brug af censorlister som dokumentation for censur

Flere skoler bruger censorlister som dokumentation for udøvet censur over for censors hjemskole. Der gælder ikke særlige krav til, hvordan censuren skal dokumenteres. I skal dog være opmærksomme på, at oplysninger om karakterer er fortrolige og skal behandles efter databeskyttelsesforordningens regler herfor.
De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c) indebærer blandt andet, at skolerne skal kunne redegøre for:

  • at oplysninger ikke viderebehandles på en måde, der er uforeneligt med det formål, hvortil de er indsamlet, f.eks. at kunne udbetale løn, behandle klager mm. (formålsbegrænsning)
  • at behandlingen af personoplysninger ved videregivelse af censorlister er tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet (dataminimering)
  • at der er foretaget en konkret vurdering af såvel skolens behov for at lave behandlingen som nødvendigheden af omfanget af behandlingen.

Endelig skal skolen sikre, at det kan dokumenteres, at den løsning, som vælges, er risikovurderet, at hjemlen for behandlingen af personoplysningerne og forventet sletningstidspunkt er oplyst, og at de almindelige krav ift. oplysningsforpligtelsen er iagttaget.
I forhold til skriftlige eksaminer kan allokeringsbrevene bruges som dokumentation for udøvet censur. I forhold til mundtlige eksaminer er der ikke en tilsvarende mulighed. Danske Gymnasier vil frem mod næste års eksaminer se på, hvordan en procedure om dokumentation kan tilrettelægges, så det sikres, at fortrolige oplysninger mv. ikke udveksles uden, at der er årsag til det.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Spørgsmål og svar vedrørende den nye ferielov og overgangen til en ny ferieordning

Sekretariatet samler løbende de spørgsmål og svar vi får vedrørende den nye ferielov og lægger dem ud på danskegymnasier.dk bag logind under fanebladet ”Vejledninger og skabeloner”. Samme sted findes øvrig vejledning fra Danske Gymnasier om den nye ferieordning.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273, Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269.  

Fritagelse for betaling af grundskyld

Nogle kommuner fritager gymnasier for betaling af grundskyld, mens andre kommuner opkræver grundskyld. Der er store forskelle i udgiftsniveauet hos de gymnasier, der opkræves kommunal grundskyld. Udgiften for gymnasierne ligger i spændet 40.000-1.500.000 kr. årligt.
Sekretariatet har set nærmere på, hvordan fritagelsen for grundskyld fordeler sig rundt om i landet. På danskegymnasier.dk under fanebladet Skoledrift – Bygninger kan man se et kort over, hvilke kommuner, der i 2018 fritager gymnasier for betaling af grundskyld. Blandt de 43 kommuner, der fritager gymnasierne for betaling af grundskyld, er begrundelserne typisk, at nabokommuner også fritager gymnasier for betaling, samt at kommunen vederlagsfrit kan benytte gymnastiksale og øvrige lokaler på gymnasierne til arrangementer indenfor kultur og fritidsområdet mv. Institutioner, der ønsker at gå i dialog med deres kommune om fritagelse for grundskyld, er velkomne til efter behov at kontakte sekretariatet for mere information.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269.

Drejebog på optagelsesprocessen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu udsendt en drejebog for den sidste del af optagelsesprocessen til alle gymnasiale institutioner. Drejebogen beskriver afviklingen af optagelsesprøve og optagelsessamtale til de gymnasiale uddannelser.
Drejebogen vil løbende blive opdatereret og kan findes på: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse, hvor der også kan findes yderligere information om adgangskrav og optagelsesproces.
Styrelsen har desuden udsendt skabeloner til standardbreve til brug for orientering af elever, der er hhv. optaget eller ikke optaget på uddannelsen.
Styrelsen oplyser desuden, at der er mulighed for at få teknisk support i forhold til Optagelse.dk og Netprøver.dk via en hotline i Styrelsen for It og Læring på tlf: 7021 2156.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Lærervikar afskediget fordi eleverne ”var vilde med ham”

En mand, der er født i 1999, blev afskediget fra sin stilling som timelønnet lærervikar ved en skole. Som begrundelse for afskedigelsen henviste skolen til den beskedne aldersforskel mellem lærervikaren og eleverne og oplyste supplerende i den forbindelse, at pigerne i de ældre klasser ”var vilde med ham”. Skolen havde derfor prioriteret at ansætte lidt ældre mennesker.
Lærervikaren klagede til Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af køn og alder i forbindelse med afskedigelsen.
I afgørelsen konkluderer nævnet, at skolen udsatte lærervikaren for forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med afskedigelsen. Nævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at skolen havde begrundet afskedigelsen med, at vikaren var en mand, idet skolen havde oplyst, at pigerne, som vikaren var vikar for, var vilde med ham. Det er nævnets vurdering, at vikaren hermed kunne påvise faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at vikaren var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i strid med ligebehandlingsloven. Herudover har nævnet vurderet, at det er utvivlsomt, at skolen havde besluttede ikke at tilbyde vikaren flere vikartimer på grund af hans unge alder. Nævnet vurderer på denne baggrund, at skolen har forskelsbehandlet vikaren på grund af hans alder i strid med forskelsbehandlingsloven.
Lærervikaren blev på denne baggrund tilkendt en godtgørelse svarende til omkring 9 måneders løn.
Læs nævnets afgørelse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266