Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 22/2017

Lov om Undervisningsmiljø 

Folketinget har vedtaget ændringen af lov om Undervisningsmiljø, der gælder for både grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne. 
Ændringen træder i kraft pr. 1. august 2017, og betyder bl.a., at uddannelsesinstitutionerne fremover skal fastsætte en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.
Der er pligt til at udarbejde en handlingsplan indenfor 10 dage efter en uddannelsesinstitution skriftligt eller mundtligt har modtaget oplysninger om mobning.
Der er klageadgang til Lederen af Dansk Center for Undervisningsmiljø både i forhold til antimobbestrategi og handleplan.
Center for Undervisningsmiljø kan dels udstede påbud og dels anmode Undervisningsministeriet om at tilbageholde tilskud fra en institution, der ikke efterlever påbuddet.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.:3318 8268 eller Christina Dyhr tlf.: 33188266


Betænkning om persondataforordningen

Den 24. maj 2017 udkom Betænkning nr. 1565/2017 til den nye databeskyttelsesforordning, EU-persondataforordning (GDPR) 2016/679. Betænkningen er udarbejdet af Justitsministeriet i samarbejde med samtlige øvrige ministerier, KL og Danske Regioner samt Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet.
Overordnet set vil mange af de nuværende principper fortsætte. Så arbejdspladser, som i dag følger persondataloven, er allerede godt på vej til at efterleve de nye regler, som får virkning fra den 25. maj 2018. Nogle af de nye elementer er bl.a.:

  • Databeskyttelsesrådgiver. Offentlige myndigheder og enkelte private virksomheder vil skulle udpege en såkaldt databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren skal understøtte, at den dataansvarlige overholder reglerne i forordningen.  
  • Indberetning af sikkerhedsbrud. Hvis der sker brud på sikkerheden, skal virksomheder og myndigheder indberette det til Datatilsynet.
  • Markant forhøjelse af strafferammerne for bøder, hvis virksomheder bryder reglerne.

Betænkningen giver svar på en lang række spørgsmål og vil samtidig danne grundlag for det videre arbejde med lovforslag og vejledninger. Der vil således i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen.  Regeringen vil på baggrund af betænkningen sende et lovforslag til en ny persondatalov i høring inden sommerferien. Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget til efteråret.
Danske Gymnasier vil følge lovarbejdet og søge at få afdækket, hvilke konsekvenser de nye regler får for såvel offentlige som private gymnasier. Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 17 deltager vi i en referencegruppe i Undervisningsministeriet sammen med de øvrige lederforeninger på ungdomsuddannelsesområdet, hvor databeskyttelsesforordningen og dataetik drøftes. 
Læs mere på justitsministeriet.dk
Kontakt: Christina Dyhr tlf.: 33188266


Afsendelse af eksamensopgaver

Danske Gymnasier har været i dialog med en skole vedrørende Post Nords lange leveringstid og det tidspres, som leveringstiden medfører for skolerne grundet de stramme tidsplaner. Skolen har været i dialog med ministeriet, som har oplyst, at der i princippet er frit valg i brug af postleverandør, således at de skoler, som måtte ønske at betale ekstra for at få en hurtigere afsendelse f.eks. med GLS, frit kan gøre dette.
Kontakt: Christina Dyhr tlf.: 33188266


Kompetencesekretariatet har ledige pladser på projektet ’MUS med værdi’

’MUS med værdi’ er et gratis rådgivningstilbud fra Kompetencesekretariatet. 12 gymnasier har allerede benyttet tilbuddet, og lige nu er der et antal ledige pladser, som tilbydes efter ’først til mølle’- princippet. Pladserne skal være booket og aftalt senest i august 2017, men forløbene kan godt starte og køre ind i 2018.
Læs mere på kompetencesekretariatets hjemmeside . Kontakt også gerne chefkonsulent Bent Gringer på bgi@kompetenceudvikling.dk eller tlf. 4090 6897.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.:3318 8268

Se efterårets mange kursustilbud

Flere af kurserne for efteråret 2017 er nu publiceret på danskegymnasier.dk/kursus/. Da mange af vores tilmeldingsfrister ligger lige inden eller umiddelbart efter sommerferien, vil vi opfordre til, at man allerede nu kigger på kurserne og tilmelder sig. Der kommer løbende flere kurser.
Kontakt: Karina Vittarp Gøing tlf.:3318 8261