Nyhedsbrev

Bekendtgørelse om aflysning af sygeprøver

  1. 20. maj udstedte ministeren en bekendtgørelse om aflysning af sygeeksamen, som endeligt beskriver reglerne for, hvordan sygdom skal håndteres ved sommereksamen 2020.
    Der har været meldt forskelligt ud, men nu ligger det klart, at sygeeksamen er aflyst for al sygdom uanset diagnose. Der er forskellige undtagelser, som generelt set handler om, at de elever, som det at forskellige årsager ikke er muligt at give en årskarakter, stadig skal tage en sygeeksamen. Det gælder f.eks. elever på særlige vilkår.
    Se i øvrigt mail fra ministeriet udsendt til skolerne d. 19.05.20

Ansatte i risikogruppen og sygemelding

Flere skoler har spurgt til, hvordan de skal forholde sig til medarbejdere, der er i risikogruppen for COVID-19. På forespørgsel har STUK oplyst, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 12. maj til personer i øget risiko, at hovedreglen er, at disse medarbejdere kan møde fysisk på arbejde. Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker.
Udleverer en medarbejder, der er i øget risiko, en lægeerklæring til arbejdsgiveren, hvori der konkret og individuelt er vurderet, at medarbejderen ikke skal møde fysisk på arbejde, fordi medarbejderen er i en øget risikogruppe, skal parterne lokalt forsøge at finde en løsning. En lokal løsning kan f.eks. være at parterne aftaler, at medarbejderen løser andre opgaver eller ved at arbejdet omlægges til hjemmearbejde.
Er det ikke muligt at finde en lokal løsning, og har lægen i lægeerklæringen vurderet, at medarbejderen ikke kan møde fysisk på arbejde, fordi medarbejderen er i øget risiko, så vil situationen være at sammenligne med en almindelig sygemelding. Situationen skal i de tilfælde behandles efter de almindelige regler om fravær på grund af sygdom.
Herudover har sekretariatet erfaret, at regeringen og folketingets partier den 15. maj indgik ”Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe”. Aftalen indebærer, at arbejdsgivere fra første fraværsdag har ret til sygedagpengerefusion for personer, der i forbindelse med genåbningen af Danmark har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe ved smitte med COVID-19. Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september. Læs nærmere her.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Webinar for gymnasiernes kommunikationsfolk

Danske Gymnasier inviterer i samarbejde med kommunikationsfirmaet Snaply alle gymnasiernes kommunikationsfolk til et gratis webinar den 3. juni kl. 14-15.
Under titlen Sådan skaber du digitale ambassadører, får deltagerne blandt andet 10 simple hands-on råd til at skabe digitale ambassadører, samt indblik i en større analyse, om hvordan gymnasierne klarer sig på Sociale Medier. Deltagelse i webinaret kræver tilmelding.
Webinaret er et led i Danske Gymnasiers plan om at skabe et netværk for gymnasiernes kommunikationsmedarbejdere, og inspirere dem i deres arbejde gennem en række gå-hjem møder.
Hidtil er der blevet afholdt et enkelt gå-hjem-møde for kommunikationsmedarbejderne på de sjællandske gymnasier, men coronaen spændte ben for planerne om at afholde fysiske gå-hjem møder for de jyske og fynske gymnasier. Disse møder er foreløbig udskudt til en ikke nærmere fastsat dato i efteråret.
Invitationen til webinaret er sendt direkte til de kommunikationsmedarbejdere, Danske Gymnasiers sekretariat har mailadresser på, og denne mailingliste vil også blive brugt til ved fremtidige arrangementer i kommunikationsnetværket. Så har du ikke modtaget en invitation, og  vil du gerne med på netværkslisten, så skriv til os.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Louise Bülow, tlf: 3318 8265

Webtilgængelighed på hjemmesider

Alle offentlige skoler er som bekendt omfattet af loven om webtilgængelighed, som betyder, at skolernes hjemmesider senest d. 23. september 2020 skal være tilgængelige for mennesker med diverse funktionsnedsættelser såsom synsproblemer mv. Flere skoler er gået i gang med arbejdet med gøre deres hjemmesider tilgængelige, og i den forbindelse udarbejder sekretariatet en mindre vejledning med gode råd og viden, som kan hjælpe skolerne i arbejdet. Vi forventer snart at offentliggøre vejledningen på hjemmesiden, og orienterer i den forbindelse om det i Nyt fra Sekretariatet.
Digitaliseringsstyrelsen vil føre tilsyn med, at loven overholdes og har også en hjemmeside om webtilgængelighed, hvor I kan finde relevant information og spørgsmål/svar om loven.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Afslutning af tematisk tilsyn med lærerkompetencer

STUK har afsluttet sit tilsyn med lærerkompetencer, og STUK konkluderer, at der er udfordringer på området, og en del lærere gennemfører ikke den obligatoriske pædagogiske uddannelse inden for det første år af ansættelsen.
Der er udarbejdet vejledninger, som skal hjælpe skolernes ledelser med at forvalte reglerne.
Se i øvrigt mail sendt til skolerne fra STUK d. 19.05.20

Ny tidsplan for arkivaflevering til Rigsarkivet

Rigsarkivet oplyser, at COVID-19 situationen har påvirket og påvirker store dele af den offentlige forvaltning som følge af regeringens forholdsregler og anbefalinger. For gymnasiernes aflevering til Rigsarkivet betyder det bl.a., at man ikke har kunnet komme til arkiverne, ligesom man heller ikke har kunnet ordne, pakke og registrere dem. Rigsarkivet har derfor – efter drøftelse med Danske Gymnasier – lavet en ny tidsplan for gymnasiernes arkivaflevering. De konkrete afleveringsfrister er sendt direkte fra Rigsarkivet til alle gymnasieskoler.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Temadag om specialpædagogisk støtte på gymnasieområdet

Antallet af elever, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS) på baggrund af en diagnosticeret psykisk eller neurologisk lidelse, er støt stigende både på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. Sidste år afholdt Aarhus Universitet med deltagelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet derfor en konference om specialpædagogisk støtte i gymnasieskolerne, og da konferencen hurtigt blev overtegnet gennemføres den nu igen – denne gang i København.
Konferencen er torsdag den 17. september 2020 kl. 10-15. Se program og tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 1. september.
Programmet for temadagen indeholder oplæg om rammerne og udviklingen indenfor SPS, og der gives bud på, hvordan man teoretisk kan forstå og arbejde med de elever, der er berettiget til SPS på baggrund af en psykisk eller neurologisk lidelse.
Kontakt: Rune Kappel, tlf: 8716 2724

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261