Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 21/2019

 

Høringssvar vedr. vejledning og interne prøver

Danske Gymnasier har i denne uge afgivet to høringssvar. Det ene til vejledningsområdets bekendtgørelser og det andet til lovændringen vedr. interne prøver.
I forhold til vejledningsområdet har foreningen gjort opmærksom på det modstridende i, at man med den ene hånd lægger op til at styrke vejledningen og ligestille ungdomsuddannelserne, mens man med den anden hånd indfører måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Hertil er flaget også blevet hejst for bedre ligestilling mellem ungdomsuddannelserne, hvad angår introduktionsforløb og brobygning, da erhvervsuddannelserne i denne sammenhæng er bedre stillet.
Endeligt har foreningen også gjort opmærksom på, at skolerne – som konsekvens af den nye uddannelsesplan – ikke længere modtager den nødvendige information fra grundskolerne om elever med særlige behov.
I forhold til lovændringen vedr. interne prøver, så har Danske Gymnasier kæmpet for denne ændring. Den betyder, at interne prøver i studieretningsfag, i dansk A-niveau og i matematik på A- og B-niveau ikke nødvendigvis skal afholdes som årsprøver fremover. Det giver en større frihed i planlægningen af prøveafviklingen til fordel for både elever og lærere.
Læs begge høringssvar på danskegymnasier.dk/hoeringssvar
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Overgang til den nye ferielov – et kort overblik over, hvad skal der huskes

Overgangen til en ny ferieordning indebærer, at alle skoler må gøre nogle konkrete forberedende skridt ift. afholdelse af ferie mm. Danske Gymnasier har tidligere udsendt to baggrundsskriv, som hjælp til skolernes forberedelse:

  1. Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet giver en overordnet beskrivelse af den nye ferielovs principper for optjening og afvikling af ferie samt en gennemgang af overgangsordningen – særligt om dens betydning for gymnasieskolerne.
  2. Idékatalog – planlægning af ferie og arbejdstid ved overgangen til en ny ferielov giver en række bud på mulige greb, som den enkelte institution kan gøre brug af i forbindelse med sin planlægning.

Som det fremgår af idékataloget, indebærer den nye ferielovs overgangsordning, at der vil være flere nettoarbejdstimer for lærere i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. Dette skyldes, at medarbejderne kun har optjent 16,64 feriedage til brug i sommerferien 2020. Sommerferien på en gymnasieskole fordeler sig typisk hen over to skoleår, og derfor vil både skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 blive berørt af problemstillingen. Danske Gymnasier har i sit idekatalog redegjort for overgangsordningens økonomiske udfordringer samt kommet med konkrete forslag til redskaber.
Sekretariatet har nu supplerende udarbejdet et overblik i form af en kort huskeliste, der kan bruges til forberedelse af overgangen til den nye ferieordning. Du kan læse over overblikket på danskegymnasier.dk/skoledrift under fanebladet Løn og Personale. Den hedder: Pixi-udgave – Overgang til den nye ferielov – overblik over, hvad skal der huskes
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273, Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Opdateret version af Danske Gymnasiers ídekatalog – planlægning af ferie og arbejdstid ved overgangen til den nye ferielov

Danske Gymnasier har lavet enkelte præciseringer i det tidligere udsendte ídekatalog. Præciseringerne er indsat som noter til den illustrerende model på side 5 i kataloget.
Du kan læse den seneste version af ídekataloget på danskegymnasier.dk/skoledrift under fanebladet Løn og Personale
Idékatalog – planlægning af ferie og arbejdstid ved overgangen til en ny ferielov giver en række bud på mulige greb, som den enkelte institution kan gøre brug af i forbindelse med sin planlægning.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273, Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Anmodning om aktindsigt i skolernes brug af ExamCookie

Flere skoler har modtaget følgende henvendelse om deres brug af ExamCookie:
”Til
Jeg har tidligere søgt aktindsigt hos jer vedrørende ExamCookie, og vender nu tilbage med et par spørgsmål i forbindelse med den nyfaldne dom fra Datatilsynet. I denne dom udtaler Datatilsynet alvorlig kritik af Fredericia Gymnasiums håndtering af persondata ved brug af ExamCookie.
Jeg ønsker svar på følgende:

  1. Ud fra hvad der kan læses i afgørelsen, er der så væsentlige forskelle på, hvordan jeres gymnasium og Fredericia Gymnasium har implementeret og behandlet data fra ExamCookie?
  2. Datatilsynet fandt, at Fredericia Gymnasium ikke havde iagttaget oplysningspligten. Hvad har jeres gymnasium gjort anderledes for at iagttage oplysningspligten?
  3. Datatilsynet fandt, at Fredericia Gymnasiums behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, og artikel 13. Mener I at have overholdt disse bestemmelser? Og I så fald, hvordan har jeres behandling været anderledes end Fredericia Gymnasiums?
  4. Datatilsynet skriver, at de “bemærkede, at sagen efterlod et indtryk af, at Fredericia Gymnasium ikke var bevidst om omfanget af behandlingen og måden, hvorpå elevernes personoplysninger blev behandlet, og at det ikke stod Datatilsynet klart, om Fredericia Gymnasium havde overvejet, om brugen af Examcookie kunne ske inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler. Dette fandt Datatilsynet i sig selv kunne have givet anledning til kritik.” Ud fra det indhold I har tilsendt mig ifm. min aktindsigt, kan jeg ikke læse hverken en stor varsomhed eller opmærksomhed på alvorligheden af det data-tiltag, som I indfører. Blandt andet vises det også i, at I ikke har foretaget en konsekvensanalyse. Dette på trods af, at GDPR begyndte at gælde omtrent samtidig med de første eksamener. Mener I at have haft en stor nok bevidsthed om det indgreb, som I indførte? Og ud fra jeres viden, og hvad der kan læses af dommen, har I så haft en større grad af bevidsthed sammenlignet med Fredericia Gymnasium?
  5. Har jeres behandling af persondata ifm. ExamCookie været fuldt ud kompatibel med gældende lov, set i lyset af dommen?
  6. Såfremt jeres databehandling har været helt eller delvis ulovlig, hvordan har I så tænkt jer at reagere? Herunder om I har tænkt jer at informere de forurettede elever.
  7. Har I andre kommentarer til denne afgørelse og sagen generelt?

Med venlig hilsen”
Henvendelsen kommer i forlængelse af en anmodning om aktindsigt flere skoler modtog fra samme person om samme emne i efteråret 2018. Hvis personen ikke har brugt ExamCookie ifm. en eksamen på skolen, der har fået henvendelsen, vil han ikke i den sammenhæng have nogle rettigheder i henhold til gdpr-reglerne. Skolerne skal dog stadig svare på hans henvendelse, da den vil kunne betragtes som en ny anmodning om aktindsigt. Hans spørgsmål er af undersøgende karakter, og de fleste af jer vil kunne afvise at svare på henvendelsen med henvisning til reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven:
Ikke pligt til at tilvejebringe nye dokumenter
Retten til aktindsigt vedrører kun eksisterende dokumenter, der foreligger på tidspunktet for indgivelsen af anmodningen. En borger har således ikke krav på, at en myndighed tilvejebringer eller udarbejder dokumenter, der ikke allerede foreligger i sagen eller som lovligt er destrueret. Det følger af offentlighedslovens § 7. I har derfor ikke retlig pligt til at udarbejde nye dokumenter for at svare på hans spørgsmål. Det er naturligvis frivilligt for jer, om I vælger at svare alligevel.
I jeres svar skal I forholde jer til, om der på tidspunktet, hvor I modtog hans henvendelse, allerede var tilkommet nye dokumenter i sagen, siden han fik aktindsigt i efteråret 2018. Er der det, skal I forholde jer til, om han skal have indsigt i de nye dokumenter. Er der ikke tilkommet nye dokumenter, skal I oplyse det i jeres svar, hvor I afviser at give aktindsigt.
Ved spørgsmål kan i kontakte: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

 

Kortlægning af snublefarer i undervisningslokaler

GL har fået lavet en kortlægning af snublefarer i undervisningslokaler i gymnasiet. I kortlægningen peges der også på mulige løsninger. Læs kortlægningen danskegymnasier.dk/skoledrift under fanebladet Arbejdsmiljø.

Efterårets kurser

Så er alle efterårets kurser at finde på kursusportalen, og du kan allerede nu tilmelde dig.
Bemærk at nogen af kurserne har tilmeldingsfrist i starten af august, så kom til tasterne og tilmeld jer.
I efteråret 2019 udbyder vi følgende kurser:
•    Ledelse af team, studieretninger og projekter fra september – december
tilmeldingsfrist 12. august 2019
•    (NYT) Kursus i lokal interessevaretagelse den 10. september 2019
tilmeldingsfrist 1. september 2019
•    Økonomistyring på gymnasierne den 24. – 25. september 2019
tilmeldingsfrist 23. august 2019
•    Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse den 1. – 3. oktober 2019
tilmeldingsfrist 29. august 2019
•    Sociale medier den 3. – 4. oktober 2019
tilmeldingsfrist 30. august 2019
•    Ledelse af personalet – hvad siger juraen den 8. – 9. oktober 2019
tilmeldingsfrist 6. september 2019
•    (NYT) Kursus for pædagogiske ledere den 23. – 24. oktober 2019
tilmeldingsfrist 20. september 2019
•    SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne den 25. oktober 2019
tilmeldingsfrist 24. september 2019
•    Klar til ledelse den 29. – 30. oktober 2019 og 22. – 23. januar 2020
tilmeldingsfrist 25. september 2019
•    Når elever klager den 5. november 2019
tilmeldingsfrist 3. oktober 2019
•    Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring den 26. – 27. november 2019
tilmeldingsfrist 25. oktober 2019
Læs mere om de enkelte kurser og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261