Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 20/2019 ExamCookie

Undervisningsministeriet anbefaler, at institutionerne sætter anvendelsen af ExamCookie i bero straks

Datatilsynet traf i går torsdag den 16. maj afgørelse om Fredericia Gymnasiums brug af ExamCookie og udtaler alvorlig kritik af behandlingen af personoplysninger, der er pågået i den sammenhæng.
Afgørelsen får Undervisningsministeriet til at fraråde institutionerne at anvende monitoreringssystemet, indtil der er skabt den fornødne afklaring af rækkevidden af den kritik, som Datatilsynet har udtalt.
Ministeriets brev kan læses herunder
Ministeriets vurdering  gælder både dem, der er med i ministeriets forsøgsordning om anvendelse af monitoreringssystemer og andre institutioner, der påtænker at anvende ExamCookie.
ExamCookie udbydes af en privat udbyder. Når en institution selv anskaffer en monitoreringsløsning, er institutionen også selv dataansvarlig for de databehandlingsfejl, der måtte opstå. For at institutionerne ikke bringer sig i en situation, hvor persondatabeskyttelsesreglerne overtrædes, anbefaler Danske Gymnasier, at institutionerne følger ministeriets anbefaling.

Brev fra ministeriet:
Institutioner, som afholder prøver i gymnasiale fag
Orientering om Datatilsynets afgørelse om Fredericia Gymnasiums anvendelse af ExamCookie
Datatilsynets har ved afgørelse af 16. maj 2019 vedr. Fredericia Gymnasiums anvendelse af ExamCookie i sommeren 2018 udtalt ”alvorlig kritik” af gymnasiets anvendelse af ExamCookie.

Afgørelsen fra Datatilsynet om Fredericia Gymnasium vedrører dels den dataansvarliges (gymnasiets) oplysningsforpligtelse over for eleverne, dels spørgsmålet om hvorvidt den dataansvarlige har taget stilling til, hvilke oplysninger som behandles i forhold til formålet.

Det er Undervisningsministeriets vurdering, at institutionerne har hjemmel til at anvende digitale monitoreringsløsninger som led i bekæmpelsen af eksamenssnyd på de gymnasiale uddannelser. Den konkrete afgørelse i forhold til Fredericia Gymnasium giver ikke anledning til at ændre den vurdering.

Imidlertid finder Undervisningsministeriet, at der er brug for at afklare rækkevidden af Datatilsynets afgørelse nærmere, herunder om Datatilsynets kritik også vedrører selve anvendelsen af monitoreringsløsninger, eller om kritikken alene vedrører Fredericia Gymnasiums konkrete anvendelse og håndtering af løsningen i 2018.

I lyset af at afgørelsen netop er truffet, er det ikke muligt at skabe den fornødne afklaring, inden prøvernes afholdelse fra mandag d. 20. maj. Derfor anbefaler Undervisningsministeriet, at institutionerne sætter anvendelsen af ExamCookie i bero, indtil der er skabt den fornødne afklaring af rækkevidden af den kritik, som Datatilsynet har udtalt.

Undervisningsministeriet vil snarest muligt gå i dialog med Datatilsynet. Så snart der er nyt, vil institutionerne blive orienteret herom.

Med venlig hilsen

Anders Rokkjær
Kontorchef
Kontoret for It-sikkerhed og Databeskyttelse
Styrelsen for It og Læring