Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 20/2021

Notat om forvaltningsretlige inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning

Danske Gymnasier har fået spørgsmål om, hvorvidt en underviser eller censor kan bedømme en elevs præstationer, hvis eleven er i nær familie med den pågældende lærer/censor. Vil det f.eks. være i strid med de forvaltningsretlige inhabilitetsregler? Og hvordan kan skolen i givet fald agere?
Undervisningsministeriet har tilbage i 2008 skrevet et fyldestgørende notat om problemstillingen, som giver svar på spørgsmålene. Notatet ligger på Skoledrift / Offentlig forvaltning på danskegymnasier.dk
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Forsendelse af elevbesvarelser til 1. censor i fag, der ikke afleveres i Netprøver

Sekretariatet har i ugens løb fået spørgsmål om forsendelse af elevbesvarelser ved de skriftlige prøver i fag, der ikke afleverer i Netprøver.  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende retningslinjer for forsendelsen:
Når Institutionen sender elevbesvarelser til 1. censor i fag, hvor eleven ikke skal aflevere i Netprøver.dk, er det op til institutionen at afgøre, hvilket firma, der skal varetage forsendelsen. Det afgørende er, at det afsendte materiale kan spores under hele forsendelsen, og at modtager kvitterer for materialet ved modtagelse. Oplysninger om konkrete forsendelser skal kunne indhentes af institutionen, hvis der måtte blive behov for dette. Herudover er det naturligvis vigtigt, at materialet emballeres forsvarligt inden afsendelse.
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, tlf.: 3318 8273


Revideret vejledning om god adfærd i det offentlige er sendt i høring

I 2007 udgav den daværende Personalestyrelse, KL og Danske Regioner en vejledning om god adfærd i det offentlige. En arbejdsgruppe bestående af regeringen, KL og Danske Regioner har nu revideret vejledningen og sendt et udkast i offentlig høring med henblik på at indsamle bemærkninger fra interessenter på området.
Vejledningen handler om offentligt ansattes adfærd og behandler emner som fx gavemodtagelse, ytringsfrihed og instruktionsbeføjelse. Formålet med vejledningen er at udbrede kendskabet til og skabe klarhed over de regler, der gælder for offentligt ansatte.
Høringsperioden udløber den 8. juni 2017.
Læs udkast til vejledning
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Oversigt over sikker mail-adresser

Flere skoler har spurgt til en oversigt over sikker mail-adresser. Danske Gymnasier vil derfor udarbejde en liste over skolernes sikker mail-adresse. Sekretariatet sender derfor dags dato en forespørgsel til alle skoler om oplysninger vedr. sikker mail og bringer herefter oplysningerne på gymnasieoversigten på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.:3318 8261


Om brug af sikker mail – cpr-numre mv. i e-mails

Behovet for at sende sikker mail er stort i den kommende eksamenstid, hvor skolerne sender mange mails til hinanden, som indeholder CPR-numre. Gymnasiefællesskabet i Roskilde, som administrerer censorudligningsordningen har beredvilligt stillet vejledning til rådighed. Læs nedenfor.

Når CPR-numre og andre fortrolige eller følsomme personoplysninger sendes via e-mail, skal det ske via en sikker mailforbindelse. På den måde sikrer man sig, at det kun er afsender og modtager, der kan læse mailen (kryptering) samt, at afsender og modtager er dén, de udgiver sig for (signering).

En forudsætning for at sende sikker mail er, at både afsender og modtager har en sikker mail-løsning koblet til sin mailkonto.  
Den sikre mail-løsning kan være etableret på flere måder. Ingen af disse måder fritager dog helt afsender og modtager fra at have opmærksomhed på, hvordan der konkret kan sendes sikkert mellem dem. Især ikke, hvis det er første gang, parterne skal kommunikere via sikker mail, og derfor i princippet ikke ved, hvilke muligheder modtageren har for at modtage sikker mail. 

Mulighederne for at sende sikker mail er som følger: der kan være tale om, at den enkelte skole har en integration mellem sit almindelige mailsystem og Digital Post/e-Boks, at den enkelte medarbejder har installeret et NemID på sin individuelle mailkonto eller at både afsender og modtager er tilknyttet samme tunnelmail. 
Alle skoler bør også oplyse en sikker mail adresse på sin hjemmeside (fx. sikkermail@[*]-gym.dk), hvilket principielt er endnu en mulighed for at kommunikere sikkert pr. e-mail. En sådan sikker mailadresse er typisk en fælles funktionspostkasse for hele institutionen, dvs. at flere administrative medarbejdere kan have adgang. Brugen af denne model kræver derfor, at afsender sikrer sig, at mailen (automatisk eller manuelt) bliver fordelt internt på modtagerskolen til den rette adressat. Dette kan fx sikres ved, at afsenderen skriver ”Fortroligt. Skal videresendes til [x medarbejder]” i mailens emnefelt, hvorved de øvrige medarbejdere, der måtte have adgang til indbakken i den sikre fællespostkasse, bliver advaret om, at mailen ikke er til dem, men skal videresendes. Endvidere kan afsender i særlige tilfælde (fx hvis der er tale om særligt følsomme personoplysninger eller en hastehenvendelse) vælge at sende en adviseringsmail (uden fortrolige og følsomme personoplysninger) til modtagerens egen (usikre) mailadresse med information om, at der nu ligger en mail i den fælles postkasse og venter på at blive fordelt.

For en vejledning om brug af sikker mail, se Gymnasiefællesskabet i Roskildes vejledning om anvendelse af sikker mail. For spørgsmål om vejledningen kontaktes Astrid Levin i Roskildefællesskabet. 

Censorbanken i Gymnasiefællesskabet i Roskilde kan som hidtil modtage sikker mail på adressen censorbank@GFadm.dk.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, tlf.:3318 8268

Projekt om implementering af digital dannelse og digitale kompetencer i fagene. 

STIL iværksætter et demonstrationsskoleprojekt, som har fokus på at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt. Deltagende skoler kan søge op til 100.000 kr., som må anvendes til frikøb af lærere. Der kan læses mere om projektet og hvordan I ansøger på stil.dk Ansøgningsfristen er: 20. juni kl. 12.00
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, tlf.: 3318 8273

Temamøde om indkøb af møbler til undervisning, kontor, kantine og lounge

Partnerskabet for Effektive Indkøb på de Selvejende Institutioner har denne uge udsendt invitation til et temamøde om indkøb af møbler til undervisning, kontor mv. På mødet gives indblik i sortiment og muligheder inden for SKIs møbelaftaler. Temamødet holdes på Syddansk Erhvervsskole i Odense, 12. juni 2017, kl. 09:00 – 12:30.
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, tlf.: 3318 8273