Nyhedsbrev

Optagelsesprocessen ifm. COVID-19

STUK har udsendt en orientering om justeringer af optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser 2020 i forbindelse med COVID-19.
Situationen betyder bl.a., at folkeskolens prøver i 2020 er aflyst, og derfor ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse til prøvekarakterer og vil blive overført til eksamensbeviset. Ansøgere til gymnasiale uddannelser skal fortsat leve op til karakterkravene i de fag, der (normalt) er lovbundne prøver i for at opnå retskrav. Se eksempler på dette i orienteringen, der er linket til ovenfor. Institutionerne vil som vanligt på Optagelse.dk kunne tilgå både afsluttende standpunktskarakterer og eksamensbevis til at vurdere, om eleven har retskrav for de ansøgere, som søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
Fristen for afgivelse og indberetning af afsluttende standpunktskarakterer i grundskolen udskydes fra den 27. maj 2020 til tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020. Dermed udskydes også den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering, som vil foreligge senest den 17. juni 2020. Det nødvendiggør tilpasninger i forhold til afholdelse af optagelsesprøverne, der, udover den netop afholdte den 29. april, nu gennemføres lokalt og fleksibelt i perioden den 19.-29. juni 2020. STUK stiller to opgavesæt til rådighed for institutionerne til brug ved optagelsesprøverne.
For at hjælpe gymnasierne, har STUK opfordret prøvefrie skoler, som har valgt at give eleverne afsluttende standpunktskarakterer, at give besked til de gymnasier, hvor elever skal til optagelsesprøve.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Hanne Woller, tlf: 3395 5335 eller politisk konsulent i Danske Gymnasier Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Gymnasiernes implementering af webtilgængelighedsloven

Med den nye lov om webtilgængelighed stilles der krav til alle offentlige organers websteder og apps, som skal hjælpe med at sikre, at disse er tilgængelige for borgere med handicap mv.
Det er imidlertid ikke nærmere specificeret, hvilke konkrete tiltag der er nødvendige før offentlige organer efterlever loven. Flere gymnasier har derfor henvendt sig med ønsker om mere konkret vejledning. Danske Gymnasier har været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen, og anmodet om vejledning til, hvordan man på gymnasierne sikrer sig, at de tiltag, man laver, vil være tilstrækkelige. Digitaliseringsstyrelsen svarer, at de ikke kan give mere konkret vejledning. Det er op til de enkelte offentlige organer at vurdere, hvordan de skal leve op til webtilgængelighedsloven, og der er således ikke bekendtgjort en konkret måde at efterleve standarden på.
Digitaliseringsstyrelsen svarer også, at de arbejder på at lave et websted, som skal samle gode erfaringer og best practices som andre myndigheder, leverandører og interesseorganisationer har arbejdet med. Styrelsen anbefaler derfor, at man ved konkrete spørgsmål tilmelder sig det åbne digitale netværk om webtilgængelighed
(i nederste højre hjørne på siden), hvor man kan stille spørgsmål og erfaringsudveksle med andre.
Har man på nogle gymnasier gode erfaringer med implementeringsarbejdet, som man vil dele med andre, så hjælper vi meget gerne med det.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 3318 8274

KOMMENDE KURSER

 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261