Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 18/2019

Planlægning af ferie og arbejdstid ifm. med overgangen til den nye ferielov

Sekretariatet er i dialog med STUK og Moderniseringsstyrelsen om planlægning af ferie og arbejdstid ved overgangen til det nye feriesystem i 2020. Vi er opmærksomme på, at mange institutioner i forbindelse med planlægningen af det kommende år har behov for information og rådgivning. Vi arbejder i øjeblikket sammen med STUK og Moderniseringsstyrelsen på et idékatalog med en række ”greb” til at håndtere situationen så hensigtsmæssigt som muligt på den enkelte institution. Vi håber meget at kunne udsende idekataloget inden for to uger.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ændringer på vej i optagelsesbekendtgørelsen

Undervisningsministeren har meddelt, at der vil ske ændringer i optagelsesbekendtgørelsen, så skolerne under bestemte forudsætninger kan optage nogle af de elever, der kommer i klemme i optagelsesprocessen, fordi de er et år i udlandet inden gymnasiet.
I et svar til Sofie Carsten Nielsen, som har stillet spørgsmål til problemstillingen, skrev Merete Riisager den 29. april følgende:
”Jeg har på den baggrund bedt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om at gennemføre en ændring af optagelsesbekendtgørelsen, som giver mulighed for, at gymnasierne i forbindelse med det aktuelle optag til skoleåret 2019/20 under visse forudsætninger har mulighed for at optage ansøgere, som pt. er på uddannelsesophold i udlandet, uden en optagelsesprøve og -samtale. Det forudsætter bl.a., at ansøgerne havde søgt om optagelse til skoleåret 2018/19, og at gymnasiet konkret vurderer, at det ville have givet ansøgeren tilladelse til udskudt uddannelsesstart, hvis ansøgeren havde søgt om udskudt uddannelsesstart til skoleåret 2018/19. Styrelsen vil samtidig med bekendtgørelsesændringen vejlede gymnasierne herom.”
Læs hele Riisagers svar.
Det er værd at bemærke, at det kun vil gælde for elever, der allerede havde søgt om optagelse i skoleåret 2018/19, men som ikke søgte om udskudt uddannelsesstart. Det vil sige, at der fortsat vil være en gruppe elever fra high school eller prøvefrie efterskoler med gode papirer fra 9. klasse, der skal til optagelsesprøve, fordi de ikke søgte om optagelse sidste år.
I forbindelse med det næste trin af processen vil STUK udarbejde en drejebog med opmærksomhedspunkter og vigtige datoer samt tekstbidrag til breve om indkaldelse til optagelsesprøve.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Sekretariatets behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger

Sekretariatet har den 30. april 2019 gennemgået foreningens persondatapolitik og retningslinjer med henblik på at sikre, at de er kendt og efterleves. Vi vil her benytte lejligheden til at præcisere dele af foreningens retningslinjer om behandlingsgrundlag.
Medarbejderne i sekretariatet har en intern retningslinje om, at institutionerne, som søger rådgivning i sekretariatet, løbende oplyses om vilkårene for behandling af persondata i Danske Gymnasier. Sekretariatet har senest ved nyhedsbrev nr. 2/2019 givet en generel orientering herom.
Sekretariatet skal her yderligere præcisere, at alle dokumenter indeholdende personoplysninger, som sendes til sekretariatet, vil blive slettet straks, ligesom afsenderen vil blive gjort specifikt opmærksom på, at oplysninger alene modtages i anonymiseret form. Afsenderen vil i forlængelse heraf opfordres til at genfremsende dokumenterne i anonymiseret form, så sekretariatet kan behandle sagen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Rigsarkivet har skrevet til alle institutioner om informationsmøder forud for den kommende aflevering af arkivalier. På møderne vil Rigsarkivet gennemgå, hvad der skal afleveres, hvordan materialet skal afleveres, og hvornår materialet skal være afleveret. Tilmelding til informationsmødet sker via Danske Gymnasiers tilmeldingsmodul.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Cirkulære om aftale om frihed til nyuddannede

Sekretariatet redegjorde i nyhedsbrev 48/2018 for reglerne i cirkulæret om frihed til nyuddannede akademikere på baggrund af en henvendelse til STUK. Vi er imidlertid blevet bekendt med, at nogle skoler fortsat er usikre på reglerne i forhold til de krav, der stilles til medarbejderens tidligere beskæftigelse inden ansættelsen på gymnasieskolen.
Med cirkulæret får nyuddannede akademikere ret til 5 fridage under visse betingelser. Den nyuddannede har f.eks. ikke ret til de fem fridage, hvis vedkommende tidligere har haft en fuldtidsansættelse hos en anden arbejdsgiver og som følge heraf har penge fra feriekonto, der kan udbetales i det første ansættelsesår på gymnasieskolen. Fuldtidsbeskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst 3 måneder således, at den nyuddannede har optjent mindst 6,24 feriedage fra den tidligere beskæftigelse.
Afgørende er således, hvorvidt medarbejderen har haft en tidligere fuldtidsbeskæftigelse, dvs. 37 timer om ugen.
Vedkommende betragtes som ”nyuddannet” akademiker, så længe man opfylder kravene til at få 5 fridage, dvs. at vedkommende ansættes pr. 1. april 2018 eller senere på basislønstarttrin og ikke har optjent mindst 6,24 feriedage fra tidligere fuldtidsbeskæftigelse, som er til rådighed på feriekonto i det første ansættelsesår. Opfylder vedkommende de nævnte betingelser, har det ikke betydning, hvornår vedkommende færdiggjorde sin uddannelse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny aftale for tillidsrepræsentanter i staten

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået ny aftale for tillidsrepræsentanter i staten mv.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny organisationsaftale for kantineledere

Finansministeriet og Serviceforbundet samt Lederne har den 3. april 2019 indgået organisationsaftale for kantineledere.
Sekretariatet vil snarest tage initiativ til at opdatere vores skabeloner til ansættelsesbreve på vores hjemmeside, så de stemmer overens med de nye overenskomster i takt med offentliggørelsen heraf.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Nyt cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Finansministeriet har indgået en ny aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Lovforslag om lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker

Folketinget har førstebehandlet et lovforslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl., der skal sikre, at flere ulykker sket på arbejdet kan anerkendes som en arbejdsskade.
Med lovforslaget ændres kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke bliver anerkendt. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, kan også forbigående skader, der ikke kræver behandling eller udløser erstatning, anerkendes som en arbejdsskade.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får samtidig mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelse, hvilket vil medføre, at flere medarbejdere vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke hurtigere.
Lovforslaget indeholder endvidere forslag om opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet.
Størstedelen af lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2020, mens enkelte dele af lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2019.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266