Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 18/2018

OK18 – Forlig i staten

Lørdag den 28. april 2018 blev der indgået en aftale i forligsinstitutionen for det statslige område, som også omfatter løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere på gymnasierne.
Der er således indgået forlig for alle offentligt ansatte.
Forliget betyder bl.a.

  • At den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent i overenskomstperioden og vil give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte
  • At retten til betalt spisepause indskrives som en overenskomstmæssig ret, hvor der hidtil har været kutyme herfor.
  • En forenkling af løn- og ansættelsesvilkår for chefer på uddannelses- og undervisningsinstitutioner, hvorefter der etableres to nye aftalegrundlag om løn- og ansættelsesvilkår for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Se forligets bilag C og D.
  • En afskaffelse af kravet om, at der skal indgås en iværksættelsesaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, inden der kan indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte om plustid. Fremover indgås aftaler direkte mellem medarbejder og leder.
  • At aftalen om kompetenceudvikling videreføres med en omlægning af fondene til en ny kompetencefond, der hovedsageligt skal fokusere på den individuelle kompetenceudvikling for ansatte i staten.

De nye overenskomstaftaler, der vil være gældende frem til 1. april 2021, skal nu til afstemning blandt alle centralorganisationerne og AC. Læs mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside
Sekretariatet vil løbende orientere om nyheder og aktiviteter i takt med, at forhandlingsprocessen om de enkelte organisationsaftaler afsluttes.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Meddelelse om skolens databeskyttelsesrådgiver til Datatilsynet

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 7 skal den dataansvarlige offentliggøre kontaktoplysninger for dennes databeskyttelsesrådgiver (DPO), og ligeledes orientere tilsynsmyndigheden herom.
Skoler, der er forpligtede til at have en databeskyttelsesrådgiver, skal således meddele kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren til Datatilsynet inden 25. maj 2018.
Meddelelsen kan ske til dt@datatilsynet.dk
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Databehandleraftale vedr. gymnasiejob.dk

Den 25. maj træder den nye databeskyttelsesforordning i kraft. Det betyder, at dataansvarlige skal indgå en databehandleraftale med de anvendte databehandlere, som overholder databeskyttelsesforordningens krav. Det betyder også, at de systemer, vi anvender, skal tilpasses, således de også fremadrettet overholder forordningens krav.
Danmarks Private Skoler, Danske HF og VUC og Danske Gymnasier har sammen udarbejdet en databehandleraftaleskabelon, som kan bruges mellem skolerne (dataansvarlige) og Opening (databehandlere) i forbindelse med gymnasiejob.dk.
Sekretariatet har den 3. maj 2018 udsendt databehandleraftaleskabelonen til alle medlemsskoler.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opdateret det tidligere udsendte brev af 3. marts 2018 om ”ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område”.
I forbindelse med genudsendelse af brevet har STUK ligeledes udsendt en vejledning om undervisningskompetencen i de nye gymnasiale fag.
Brev og vejledning kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside – Skoledrift under fanebladet Løn og Personale, Lærernes faglige kompetencer
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Databeskyttelse – berigtigelse af forordningens tekst

I forbindelse med den snarlige ikrafttrædelse af databeskyttelsesforordningen har EU udsendt en berigtigelse til visse artikler i forordningens tekst.
Der er rettelser til bl.a.
–    Artikel 13, stk. 1, litra f (vedr. oplysningspligt ved overførsel til 3. lande, hvor der er indsat forkert henvisning.)
–    Artikel 37, stk. 1, litra c (vedr. behovet for en DPO; ”dataansvarliges kerneaktiviteter består af behandling i stort omfang af følsomme oplysninger eller personoplysninger vedr. straffedomme og lovovertrædelser”).
Som udgangspunkt vil rettelserne ikke have indvirkning på skolernes behandling af personoplysninger.
Se endvidere EU-tidendes hjemmeside, hvor teksten gennemgås:
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Materialesamling – databeskyttelse

Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for databeskyttelse har nu udarbejdet fem nye skabeloner, der kan anvendes i forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen:
•    Retningslinje om de registreredes rettigheder
•    Retningslinje om ansvarsfordeling (dataansvarlig/databehandler)
•    Retningslinje om behandlingsgrundlag
•    Tekst til optagelsesbrev
•    Skabelon til udarbejdelse af konsekvensanalyser (DPIA)
Hele materialesamlingen kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under ”skabeloner og vejledninger, databeskyttelse”.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Databeskyttelse – fællesadministrative systemer (STIL)

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen udestår en principiel afklaring af, hvem der har dataansvaret for STILs sektorvendte it-systemer. Danske Gymnasier m.fl. har efterspurgt dette overblik, så det kan blive afklaret, hvorvidt der skal indgås databehandleraftaler.
STIL arbejder i tæt dialog med Datatilsynet på nuværende tidspunkt på en løsning, som er så administrativ let som mulig for institutionerne.
STIL forventer at kunne melde dataansvaret for it-systemerne ud til institutionerne i uge 21.  STIL sender i den forbindelse et brev direkte til institutionerne.
Danske Gymnasier vil løbende orientere om nyheder i forbindelse hermed i Nyt fra Sekretariatet.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Nyeste implementeringer af gymnasiereformen

Undervisningsministeriet har udsendt det 12. orienteringsbrev om implementering af gymnasiereformen. I brevet kan man læse om den nationale naturvidenskabsstrategi,Teknologipagten, udsættelsen af de nationale trivselsmålinger, ændret eksamensbekendtgørelse om reglerne for at medbringe udstyr, herunder digitale hjælpemidler, samt en vejledning med eksempler på hjælpemidler, der må og ikke må tilgås via internettet. samt det igangværende arbejde med vejledende opgavesæt til de kommende skriftlige prøver, formet efter de nye læreplaner. Opgavesættene bliver løbende lagt på Materialeplatformen.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622.