Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 18/2017


Netprøver: Sidste forberedelser inden skriftlige prøver

STUK har denne uge udsendt et nyhedsbrev til institutionerne med information omkring de sidste forberedelser inden de skriftlige prøver i sommerterminen 2017. Det nødvendige materiale om Netprøver kan findes samlet på uvm.dk
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, 33188273


Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet i principiel sag om forbud mod udøvelse af religiøse ritualer på skole

Ligebehandlingsnævnet har den 27. april 2017 truffet afgørelse i en principiel sag, indbragt af en elev, der klagede over, at indførelse af ordensregler med forbud mod udøvelse af religiøse ritualer, var udtryk for forskelsbehandling. Sagen vedrører en erhvervsskole, der både udbyder eud og gymnasial uddannelse/htx. Afgørelsen fastsætter, at ligebehandlingsprincippet ikke blev krænket. Begrundelsen er, at forbuddet blev indført i forbindelse med en generel revision af skolens ordensregler, at det omfattede alle trosretninger og, at forbuddet havde et sagligt og nødvendigt formål om at sikre et trygt læringsmiljø med klare rammer, der tilgodeser elevers og ansattes forskellighed, og dermed giver tryghed og ro på skolen.
Læs afgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, 33188268


Har lærere, som underviser i naturvidenskabelig faggruppe på hf, krav på tillæg efter GL-overenskomstens § 8?

Danske Gymnasier har været i dialog med Undervisningsministeriet med henblik på at få afklaret, om lærere, der underviser i NF (naturvidenskabelig faggruppe), har krav på tillæg efter GL-overenskomstens § 8, stk. 2, for undervisning i biologi C og kemi C. 
Efter GL-overenskomstens § 8, stk. 2, ydes der pensionsgivende tillæg pr. klasse/hold for undervisning i en række angivne fag på angivne niveauer, bl.a. undervisning i biologi, fysik og kemi på C-, B- og A-niveauer. 

Efter HF-bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1, omfatter uddannelsestiden på det toårige HF bl.a. en naturvidenskabelig faggruppe, der omfatter biologi C, geografi C og kemi C med tilsammen 225 timer. Undervisningen i den naturvidenskabelige faggruppe afsluttes efter bestemmelsens stk. 2 i 1. hf. 

Ministeriet har i sit svar til Danske Gymnasiers sekretariat oplyst, at fag på C-niveau på HF-uddannelsen normalt har en uddannelsestid på 75 timer, og at det forhold at de to fag indgår i en faggruppe, og ikke er selvstændige fag på C-niveau, ikke afspejler sig i det afsatte antal uddannelsestimer. Konsekvensen af dette er, at lærerne skal have tillæg på sædvanlig vis for undervisning i biologi C og kemi C pr. klasse/hold i medfør af GL-overenskomstens § 8, stk. 1.
Kontakt: Christina Dyhr, 3318 8266