Nyhedsbrev

Kontakt til juristerne i sekretariatet

Danske Gymnasiers rådgivning oplever et stort pres på juridiske henvendelser i disse dage. Oplever du at det er svært at komme igennem på telefonen så send en e-mail i stedet til enten
Christina Dyhr eller Sine Dreyer Skjoldan

Optagelsesproces: Udskydelse af frist fra den 1. maj til den 15. maj

I forbindelse med optagelsesprocessen skal ansøgere til de gymnasiale uddannelser senest den 1. maj have besked om på hvilken institution, der er reserveret en foreløbig plads til ansøgeren (jf. § 2, stk. 3 i optagelsesbekendtgørelen).
Børne- og undervisningsministeren har grundet den ekstraordinære situation knyttet til covid-19 besluttet at give en generel dispensation fra denne frist, så den i netop dette optagelsesår udskydes til fredag den 15. maj.
Det er dog fortsat et krav, at besked om foreløbige pladser skal gives ”snarest muligt”. Derfor opfordrer STUK til, at institutioner og fordelingsudvalg, der har mulighed for det, fortsat overholder fristen den 1. maj.
Som det fremgår af § 2, stk. 3, skal der også gives information om optagelsesprocessen i øvrigt.
STUK udsender snarest en generel orientering om justeringer af den resterende del af optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser 2020 i forbindelse med covid-19, herunder om justering af optagelsesprøverne og opnåelse af retskrav.
Styrelsen har revideret skabeloner til standardbreve, som kan bruges i forbindelse med, at ansøgere skal have besked om blandt andet pladsreservation, indkaldelse til optagelsesprøve, afslag på optagelse m.m.
Information om adgangskrav og optagelsesproces er samlet her.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Hanne Woller, tlf: 3395 5335

Optagelsesproces: Ansøgere fra prøvefrie skoler skal ikke nødvendigvis til optagelsesprøve

I lyset af aflysningen af folkeskolens afgangseksamen har STUK torsdag givet mulighed for, at prøvefrie skoler afgiver standpunktskarakterer til brug for optagelse på gymnasiale uddannelser.
Hvis den enkelte skole vælger at afgive standpunktskarakterer, vil det være de standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen, der afgør, om den enkelte elev har retskrav på optagelse. Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, skal til optagelsesprøve.
Hvis skolen ikke vælger at afgive standpunktskarakterer, skal eleverne, der søger optagelse på gymnasiet, fortsat til optagelsesprøve.
De prøvefrie skoler, der vælger at afgive standpunktskarakterer, skal meddele dette til STUK senest mandag den 27. april kl. 12.
For gymnasier, der har indkaldt ansøgere fra prøvefrie skoler til optagelsesprøven den 29. april, kan dette betyde, at færre ansøgere møder op.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622 

COVID-19: Har skolen mulighed for at blive kompenseret for udgifter i forbindelse med aflyste studieture?

En række gymnasieskoler har desværre været nødsaget til at aflyse planlagte studieture på grund af COVID-19 og mange aflysninger er sket i perioden, hvor det var uklart, om studieturen ville kunne gennemføres. Sekretariatet får løbende henvendelser fra skolerne, som ønsker at få nærmere oplysninger om deres mulighed for at få refusion for deres tabte udgifter i forbindelse med aflysningen.
Generelt afhænger skolens mulighed for at blive kompenseret af mange forskellige faktorer, herunder de konkrete vilkår, der er aftalt i forbindelse med køb af studieturen og hvornår turen blev aflyst. Der kan derfor ikke gives et entydigt svar på problemstillingen. Følgende elementer indgår i vurderingen:

 • Hvad følger af de private rejseforsikringer
  Rejsegarantifonden har hidtil udmeldt, at pakkerejser, hvor kunden har tegnet en afbestillingsforsikring, som dækker det forhold, at rejsen ikke kunne påbegyndes som følge af ændringerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, pandemi o.lign., ikke skal indgå i opgørelsen af det samlede refusionskrav.
  Denne udmelding er netop blevet revidereret således, at det i dag fremgår af fondens spørgsmål og svar, at Rejsegarantifondens dækning går forud for afbestillingsforsikringer. Rejseudbyderne skal således ikke længere påse, at kunden har en afbestillingsforsikring, herunder bl.a. skolens elever.
 • Er studieturen booket som en pakkerejse
  Den 13. marts 2020 ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningen og frarådede i den forbindelse alle ikke-nødvendige rejser til alle lande som følge af COVID-19 pandemien. Den globale rejsevejledning gælder foreløbig indtil den 10. maj 2020.
  Regeringen vedtog efterfølgende en hjælpepakke til rejsebranchen, der sikrer, at alle pakkerejsekunder får refusion fra Rejsegarantifonden for rejser i perioden fra og med 13. marts 2020 til og med 13. april 2020, som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger frarådede ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination som konsekvens af Covid-19. Det er rejseudbyderne, der skal sende information til rejsegarantifonden om de kunder, der skal have udbetalt refusion. Det skal de gøre senest den 30. april 2020. Skolerne skal ikke selv anmelde kravet til Rejsegarantifonden.
  Det er derfor relevant, om turen er bestilt som en pakkerejse, f.eks. en rejse med både fly og hotel eller med både bus og hotel, eller om skolen alene har booket fly via rejsebureauet og selv har booket hotel og transfer fra lufthavnen.
  Nogle skoler var bekymrede for situationen med risiko for corona-smitte og valgte derfor at afbestille deres planlagte studieture i dagene op til den 13. marts 2020, selvom Udenrigsministeriet på daværende tidspunkt ikke frarådede rejser til turens destination. Disse afbestilte pakkerejser er ikke omfattet af lovændringen, hvilket desværre indebærer, at skolen ikke kan søge refusion for dem.
 • Klageadgang
  Klageadgang hører under Forbruger- og Konkurrencestyrelsens ressort. Danske Gymnasier opfordrer derfor skolerne at kontakte styrelsen med spørgsmål herom. Styrelsen kan kontaktes telefonisk: 41715000 eller på mail.
 • Slutbetaling af studieture
  Der sondres mellem ture med afrejse før og efter 10. maj 2020. Læs mere på Rejsegarantifondens hjemmeside.

Yderligere information
Find svar på spørgsmål hos Rejsegarantifonden:
Information til rejsekunder
Information til rejseudbydere (svar på spørgsmål til lovændringen findes nederst på siden)
Find yderligere rådgivning på i BUVM’s hjemmeside med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om COVID-19.
Udenrigsministeriets rejsevejledninger
Vær opmærksom på at myndighederne løbende opdaterer deres vejledninger og rådgivning. Ovenstående er skrevet ud fra de nuværende retningslinjer. Skolerne bør derfor orientere sig på myndighedernes hjemmesider.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397 og Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Gratis e-bøger frem til sommerferien

Under karantænen lider mange institutioner især under den manglende adgang til fysiske bøger. Ungdomsuddannelsernes licensservice har derfor forhandlet en aftale på plads om gratis adgang for alle betjeningsberettigede institutioner til e-bogssamlingen High School Collection fra EBSCO frem til udgangen af juni måned. En kort produktbeskrivelse findes på UNGLI’s informationside.
Enkelte forlag har i forbindelse med Covid-19 karantænen leveret gratis adgang til udvalgte produkter. UNGLI har forhandlet aftaler på plads med disse forlag, der sikrer en balanceret overgang fra gratis nødadgang til adgang på alm. forretningsmæssige betingelser.
I første omgang er der indgået aftale om (betinget) gratis adgang med forlagene Statista og Økonomisk Ugebrev.
Det er desuden nu muligt for ungdomsuddannelsesinstitutionerne at indgå aftale med New York Times, baseret på priser, forhandlet af UNGLI.
I alle tilfælde kan interesserede institutioner læse mere om aftalerne, og tilmelde sig i det licensadministrative system.

Webinar om HCØ og elektromagnetismen

På torsdag den 28. maj kl. 15 afholder Det Kgl. Bibliotek et webinar om H.C. Ørsted og elektromagnetismen.
Webinaret tager udgangspunkt i det omfattende digitaliserede materiale og det dertil udarbejde undervisningsmateriale, som Det Kgl. Bibliotek har offentliggjort i anledning af 200-året for elektromagnetismens opdagelse.
Undervisningsmaterialet har fokus på Ørsteds tværfaglighed, hvorfor materialet kan bruges til forskellige fag.
Webinaret er målrettet undervisere. Tilmeld dig her.

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk https://danskegymnasier.dk/kursus/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261