Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 17/2019

 

Udfordringer med optagelse.dk ved årets søgning

I forbindelse med årets søgning til ungdomsuddannelserne via optagelse.dk har der været en række udfordringer for gymnasierne. De tekniske problemer med forsinkede og fejlbehæftede data over antal ansøgere er løst, men skabte i starten af marts en del usikkerhed om søgetallene på mange institutioner. Generelt har mange institutioner givet udtryk for, at man skal bruge ekstraordinært mange ressourcer på håndholdt håndtering af ansøgere. Derudover har mange institutioner efterspurgt, at opmærksomhedslisten genindføres, at studievalgsportfolio gøre tilgængelig i et redigerbart format, samt at der genetableres et tekstfelt på ansøgningen, så man blandt andet kan være klar med hjælp til elever med ordblindhed eller handicap, og så institutioner ved, hvilke ansøgere, der er på vej på udvekslingsophold mv.
STIL undersøger i øjeblikket mulighederne for at imødekomme ønskerne inden for de rammer, som GDPR udgør.

Endeligt har lederforeningerne over for STIL gjort opmærksom på, at der skal sikres et hensigtsmæssigt informationsflow fra optagelse.dk til de studieadministrative systemer i juni, så det ikke bliver tunge manuelle processer på de enkelte institutioner. De studieadministrative systemer skal kunne holde øje med status på de endelige uddannelsesparathedsvurderinger og fortælle studiesekretæren, når der er skiftet status på en eller flere ansøgere.
Desuden vil vi minde om, at der fra næste år vil blive foretaget vurdering af uddannelsesparathed i forhold til alle tre uddannelsestyper (treårige gymnasiale forløb, hf og EUD).

Nye funktioner i Optagelse.dk
STIL afholder onsdag den 8. maj et webinar om nye funktioner i optagelse.dk. Tilmelding til webinaret er en forudsætning for deltagelse.
På mødet orienterer værterne fra Optagelsesteamet og supporten om videresendelse af ansøgninger mellem modtagende institutioner, og viser, hvordan denne funktion kan anvendes i optagelse.dk i forbindelse med optaget til næste skoleår. På mødet vil der også være en gennemgang af, hvordan UU-centrene kan medvirke til at ændre ønsker for elever, som ikke kan optages på deres 1. prioriteter. Endelig vil værterne præsentere de tjeklister, som optagelse.dk lægger til afhentning for de modtagende institutioner umiddelbart efter, at eksamensresultater fra grundskolen foreligger omkring den 24. juni. Tjeklisterne er et støtteværktøj, som kan anvendes til at vurdere, hvilke elever der opfylder adgangsforudsætninger, og hvilke der skal indkaldes til optagelsesprøve og/eller samtale i august. Sammen med tjeklisterne lægges eksamensresultaterne, så det er muligt for modtagende institutioner at bekræfte konklusionen forud for henvendelse til den enkelte ansøger.
Optagelse.dk har ikke et tilsvarende støtteværktøj til brug for den tidlige optagelsesprøve i juni. Der henvises i stedet til følgende oversigt over de elever, der bør indkaldes til prøven. Fra 1. juni og frem vil resultatet af de afsluttende uddannelsesparathedsvurderinger være tilgængelige i Optagelse.dk. Elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate ved denne afsluttende vurdering, kan opfordres til at gå til den tidlige optagelsesprøve den 14. juni.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Ny rammeaftale med Copydan Tekst & Node

Danske Gymnasier, Danmarks Private Skoler samt Danske HF og VUC har forhandlet en ny rammeaftale med Copydan Tekst & Node. Forud for forhandlingerne er der gennemført en undersøgelse af kopieringsforbruget af ophavsretligt beskyttet materiale på gymnasieområdet. Undersøgelsen viste en stigning i forbruget blandt de studerende. Det medfører, at prisen stiger en smule, når den nye aftale træder i kraft i 2020. Med den nye aftale indføres der som noget nyt en rabat for 3-årige hf-forløb og 4-årige stx-forløb, men bortset fra det, ændres der ikke på øvrige vilkår ift. den nuværende rammeaftale.
Copydan Tekst & Node vil i løbet af kort tid kontakte det enkelte gymnasium med yderligere information, samt bede gymnasiet tilslutte sig rammeaftalen.
Vilkår for kopiering og den nuværende aftale kan læses på Tekst & Nodes hjemmeside:
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Indberetning af kønssammensætningen i bestyrelserne

Alle institutioner modtager i disse dage brev fra Undervisningsministeriet og Ligestillingsafdelingen med besked om, at den årlige indberetning af kønssammensætningen i bestyrelserne skal være afsluttet senest den 31. maj.
Statslige institutioner med mere end 50 medarbejdere skal:
1.    Opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen
2.    Udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på institutionens øvrige ledelsesniveauer
Formålet med indberetningen er at kunne følge udviklingen i andelen af kvinder og mænd i statslige virksomheders/institutioners øverste ledelsesorganer/bestyrelser og i politikker for øvrige ledelseslag og er lovbestemt i ligestillingslovens § 11.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273