Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 17/2017


Orienteringsbrev: Implementering af gymnasiereform

Undervisningsministeriet har udsendt nyt orienteringsbrev om gymnasiereformen
I Orienteringsbrevet informeres bl.a. om i læreplaner i skoleåret 2017/2018, skolerne inviteres til at deltage i pilotafprøvning af den kommende trivselsmåling og rammerne for ansøgning om deltagelse i forsøg med Karakterfritagelse præsenteres. Ansøgningsfrist for deltagelse i forsøg med Karakterfritagelse er 15. maj.
Kontakt: Louise Westmark, tlf.:3318 8267 

Mangel på censorer i Engelsk

Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) oplyser, at der mangler ca. 30 censorer til engelsk, hf og ca. 40 censorer til engelsk, stx for at få kabalen til at gå op. 
STUK opfordre derfor til, at institutionerne hurtigst muligt indstiller flere censorer. 
Indstilling af nye skriftlige censorer foretages hurtigst muligt og som hidtil i XPRS-indberetningen “Censorkompetence”. 
Spørgsmål i forbindelse med ovenstående, kan rettes til Ulla Marion Agerbo fra STUK på tlf.:3392 5055 eller ulla.marion.agerbo@stukuvm.dk


Kvoter for EUD-elever i staten for 2017

Den samlede kvote for praktikpladser i staten for 2017 øges generelt fra det hidtidige niveau på 2.012 årsværk i 2016 til 2.062 årsværk i 2017. På Undervisningsministeriets området er kvoten 370 årsværk. Ministeriet fordeler selv kvoten på de underliggende institutioner, herunder selvejende institutioner.
Kvoten omfatter bl.a. de almene gymnasier, HF og voksenuddannelsescentrene men ikke de private gymnasier.
Læs mere i cirkulæret om kvoter for EUD-elever i staten for 2017
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Dom om arbejdsgivers pligt til at foretage tilpasninger til arbejdet med henblik på at bevare en handicappet medarbejder i jobbet    

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver har pligt til at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i ‎betragtning af de konkrete behov, for at give en person, der lider af et handicap, adgang ‎til at udøve beskæftigelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en ‎uforholdsmæssig stor byrde. 
Østre Landsret har fornyeligt taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver havde opfyldt denne tilpasningsforpligtigelse i forhold til en medarbejder, som var ansat i et fleksjob, og som led af en neuropatisk smertetilstand, der udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

I sagen blev fleksjobberen opsagt fra sin stilling begrundet med, at arbejdsgiveren havde behov for et kompetenceløft i virksomhedens bogholderi. Arbejdsgiveren havde forud for afskedigelsen ansat en uddannet bogholder på fuld tid, som skulle overtage det overordnede ansvar. Den opsagte fleksjobber gjorde derfor gældende, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap.

I sagen fandt landsretten det godtgjort, at der var behov for et kompetenceløft i virksomheden. Landsretten fandt det omvendt ikke godtgjort, at arbejdsgiveren havde undersøgt eller overvejet, om medarbejderen kunne omplaceres, tilføjes nye opgaver, eller om forholdene på arbejdspladsen på anden vis kunne tilpasses således, at fleksjobberen fortsat kunne være ansat.  Landsretten fandt på denne baggrund, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udvist forskelsbehandling på grund af handicap, og at arbejdsgiveren ikke havde kunne løfte bevisbyrden for, at dette ikke var tilfældet. Medarbejderen blev på denne baggrund tildelt en godtgørelse svarende til knap 6 måneders løn.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.:3318 8266

Danske Gymnasiers kurser efterår 2017

Der er nu åbnet for tilmelding til efterårets kurser i Danske Gymnasier. Se kursusudbud og datoer  på danskegymnasier.dk/kursus
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.:3318 8260

Fyraftensmøder: Kloge kvadratmeter

En skoles rum bliver i gennemsnit kun udnyttet 50 pct. af tiden fra kl. 8-14. Sådan lyder det i en ny bog ”Kloge kvadratmeter” af arkitekt Gitte Andersen og tidl. undervisningsminister Christine Antorini (S). Den handler bl.a. om, hvordan man kortlægger rummene og skaber gode læringsmiljøer. Hør forfatterne fortælle om emnet ved en række fyraftensmøder:

  • TEC, Frederiksberg, 17. maj kl. 16-17.30
  • UCL, Odense, 18. maj kl. 15.30-17
  • Aalborg Handelsskole, 16. august kl. 16-17.30
  • VIA, Aarhus, 30. august kl. 16-17.30.

Tilmeld dig fyraftensmøde