Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 16/2018

Brev om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2019/20

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har 16. marts udsendt brev om ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud med start i skoleåret 2019/20.
Om ansøgningsproceduren oplyser styrelsen, at ministeriet skal modtage ansøgninger om nye udbud senest den 1. september 2018. Ansøgningen skal indeholder regionrådsindstillinger og udtalelser fra stedlige interessenter (minimum to naboskoler, der udbyder den uddannelse, der ansøges om). Ønsker en institution at flytte eksisterende udbud opfordres der til, at man kontakter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og får klarlagt den videre procedure.
Det overordnede mål for etablering af nye udbud er at sikre sammenhængende og lokalt forankrede udbud af gymnasiale uddannelser af høj kvalitet. I vurderingen af ansøgningen vil der derfor blive lagt tre overordnede kriterier til grund:
1)    Sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer, der inden for en kort årrække oprettes med minimum to spor per årgang.
2)    Sikring af et lokalt og/eller regionalt dækkende udbud under hensyn til søgningen, så ingen unge afholdes fra at påbegynde en gymnasial uddannelse på grund af geografiske barrierer.
3)    Sikring af at eksisterende rammer og kapacitet så vidt muligt udnyttes, så oprettelsen af nye uddannelsessteder ikke bringer den faglige og økonomiske bæredygtighed på de eksisterende uddannelsessteder i fare.
Læs hele brevet på Skoledrift på Danske Gymnasiers hjemmeside under fane Uddannelserne
Kontakt: Camilla Hunicke tlf: 6022 7622

Udskydelse af nationale trivselsmålinger

De nationale trivselsmålinger på det gymnasiale område er sat i bero.
Danske Gymnasier har over for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) bl.a. rejst spørgsmål omkring den foreliggende spørgeramme samt og hjemmelsgrundlaget.
STUK har på baggrund heraf, med opbakning fra gymnasieforligskredsen, besluttet at udskyde trivselsmålingen for de gymnasiale uddannelser indtil der er truffet beslutning om, hvordan trivselsmålingen fremadrettet skal gennemføres.
Det betyder, at den nationale trivselsmåling for skoleåret 2017/18 ikke gennemføres som foreskrevet, og at den første nationale trivselsmåling i forlængelse af gymnasiereformen i stedet ventes at kunne gennemføres i skoleåret 2018/19. Der skal således heller ikke indberettes besvarelser fra institutioner, som helt eller delvist nåede at gennemføre målingen, inden Undervisningsministeriet besluttede at stille undersøgelsen i bero. Undervisningsministeriet vil vende tilbage med information til skolerne om de evt. muligheder for brug af allerede indsamlet data. Se brevet fra STUK på Danske Gymnasiers hjemmeside under fanen Uddannelserne.
Eventuelle spørgsmål vedr. den nationale trivselsmåling kan rettes til specialkonsulent Sigrid Hansen.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Høringssvar vedr. uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner
og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Danske Gymnasier har netop afgivet høringssvar vedr. nye optagelsesprocedurer, som er en del af implementeringen af den nye gymnasiereform. Svaret forholder sig meget kritisk til de nye procedurer, der er yderst vanskelige at gennemskue og efterlader både elever og uddannelsessteder i stor usikkerhed.
Høringssvaret indeholder flere kritikpunkter. Særligt ministeriets urealistiske forslag til tidsfrister og nye procedurer for ikke-uddannelsesparate elever umuliggør en rettidig optagelse af eleverne. Det er nemlig meget uklart, hvornår selve fordelingen af elever skal ske, og hvordan skolerne bedst muligt sikrer elevernes retskrav. Det betyder, at skoler ikke med sikkerhed har kendskab til antallet af grundforløbsklasser inden sommerferien, og det bekymrer Danske Gymnasier, der gerne vil sikre både kvaliteten i klassedannelsen, skolernes økonomi og ikke mindst en god skolestart for både elever og lærere.
Kontakt: Camilla Hunicke tlf: 6022 7622