Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 15/2018

Økonomiundersøgelsen 2018

Danske Gymnasier gennemfører igen i år en undersøgelse af gymnasiernes økonomi 2017. Undersøgelsen er sendt ud til alle rektorer. Formålet med undersøgelsen er at være på forkant med udviklingen i sektorens økonomi. Undersøgelsen løber til og med d. 27 april, og spørgeskemaet kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under fanen Statistik og analyser, Spørgeskemaer
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf: 3318 8269

Beredskabsplan ved en eventuel konflikt

Ledelsen bør sikre et passende konfliktberedskab, der kan håndtere de ekstraordinære situationer og hændelser, som en konflikt giver anledning til.
Til brug herfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en vejledning til uddannelsesinstitutionernes beredskab i tilfælde af en konflikt. Vejledningen indeholder eksempler på emner og spørgsmål, der kan indgå i overvejelserne om et passende konfliktberedskab. Vejledningen kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside, under fanen skoledrift, Overenskomst 2018.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kontaktes på telefon: 3392 5211 eller e-mail ok18@uvm.dk. Læs mere her.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Tilskudsadministration inden konfliktens evt. ikrafttræden

Da en eventuel konflikt vil indebære, at der ikke som normalt kan foretages udbetalinger til institutionerne for maj måned, har STUK vurderet det hensigtsmæssigt at fremrykke udbetalingerne for maj måned 2018.
Den fremrykkede udbetaling for maj omfatter de ordinære tilskud og forskud for maj 2018, samt udbetaling af et midlertidigt acontobeløb for visse aktiviteter (VUC-enkeltfag og AMU) for maj.
Udbetalingerne for maj dækker endvidere alle uddannelsesområder.
Hvis konflikten aflyses vil de midlertidige acontoudbetalinger blive modregnet i forbindelse med den normale tilskudsudbetaling. Hvis konflikten træder i kraft i april, vil de midlertidige acontoudbetalinger blive modregnet snarest muligt efter konflikten er afsluttet.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kontaktes på telefon: 3392 5211 eller e-mail ok18@uvm.dk. Læs mere her.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Udbetaling af taxametertilskud efter en konflikt

I kan indberette årselev-aktivitet i konfliktperioden i det omfang, oplysningerne til brug herfor er til stede på jeres skoler.
Uddannelsesområder, som har været omfattet af konflikten kan undgå en reduktion af tilskuddene, såfremt skolerne efter lockoutens ophør gennemfører den aktivitet, som tilskuddene er betinget af.
I skal efter ophør af lockouten dokumentere, at den aktivitet, som tilskuddene er betinget af, er gennemført på et senere tidspunkt.
I er ligeledes forpligtet til at underskrive en særlig erklæring, som også skal attesteres af skolens revisor i forbindelse med attestationen af den almindelige ledelses- og revisorerklæring.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kontaktes på telefon: 3392 5211 eller e-mail ok18@uvm.dk. Læs mere her.
Kontakt: Julie Sigh, tlf:2624 1667

Temadag om databeskyttelse

Med 45 dage til Databeskyttelsesforordningens ikrafttrædelse, afholdt Danske Gymnasier den 11. april en temadag om databeskyttelse på Fredericia Gymnasium.
På temadagen drøftede vi bl.a. brugen af billeder, dataansvar og sikkerhedsbrud, samt hvordan man kan implementere forordningen på en konstruktiv måde.
Slides fra dagen vil snarest blive lagt på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under fanen skabeloner og vejledninger, Databeskyttelse.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Databeskyttelse – rettelse i Datatilsynets vejledning om databeskyttelsesrådgivere (DPO)

I den oprindeligt udsendte vejledning fra Datatilsynet om databeskyttelsesrådgivere fremgik fejlagtigt, at selvejende gymnasier pr. 25. maj, hvor databeskyttelsesforordningen træder i kraft, ikke skulle have en databeskyttelsesrådgiver.
Danske Gymnasier har taget kontakt til Undervisningsministeriet, og det er nu lykkedes, at få Datatilsynet til at rette vejledningen, så det retmæssigt fremgår, at gymnasier er institutioner inden for den offentlige forvaltning, og derfor skal have en databeskyttelsesrådgiver.
Afsnittet ses på side 14-15 i vejledningen:
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Databeskyttelse – cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for fællesoffentlige it-systemer

Moderniseringsstyrelsen og Datatilsynet har udarbejdet en cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar, som anskueliggør ansvarsdelingen på persondataområdet mellem Moderniseringsstyrelsen og de institutioner, som benytter de fællesstatslige systemer.
Der er tale om fællesoffentlige systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, som Moderniseringsstyrelsen leverer i henhold til regnskabsbekendtgørelsen.
Cirkulæret sikrer en dokumenteret og klar ansvarsdeling mellem Moderniseringsstyrelsen og institutionerne. Institutionerne er helt overordnet fortsat ansvarlige for de data, som de selv placerer i systemerne, og for de processer, der ligger lokalt i institutionen.
Institutionerne skal på den baggrund for eksempel:
* Føre egne fortegnelser over de af aftalen omhandlede behandlingsaktiviteter
* Håndtere databrud, der skyldes egen uberettiget anvendelse af systemerne hos institutionen
* Gennemføre relevante sikkerhedsforanstaltninger, som knytter sig til institutionens anvendelse af systemerne. Fx vedrørende fysisk sikkerhed og egne processer
* Overholde den registreredes rettigheder. Fx vedrørende oplysningspligt, indsigtsret og sletning, når det henføres til institutionens brug af systemerne
Datatilsynet har i den forbindelse offentliggjort en skabelon til aftale om fælles dataansvar. Skabelonen kan findes på Datatilsynets hjemmeside
Læs mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside
Kontakt: Julie Sigh, 2624 1667

Ytringsfriheden har fortrinsret

En medarbejder i DR kritiserede i en kommentar på Facebook et tv-program på DR, som hun ikke havde nogen arbejdsmæssig relation til.
Medarbejderen blev kort efter indkaldt til samtale, hvor hun modtog et brev om en påtænkt advarsel. Som begrundelse anførte DR, at hendes kommentar på Facebook var utilbørlig og fremsat i en urimelig grov form. DR satte blandt andet. spørgsmålstegn ved medarbejderens loyalitet og henviste til, at hun som tillidsrepræsentant skulle udvise et godt eksempel. DR mente desuden, at læsere kunne være i tvivl om, hvorvidt medarbejderen havde fremsat kommentaren på vegne af DR.
Efter endt partshøring besluttede DR at give medarbejderen en henstilling om, at hun for fremtiden skulle være opmærksom på at undgå ytringer fremsat i grov form om DR.
Ombudsmanden har ikke fundet anledning til at kritisere, at DR gav den pågældende en henstilling.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Høring vedrørende ændring af  flere love i konsekvens af FGU-lovgivningen

Danske Gymnasier har afgivet  høringssvar til ændring af flere love, herunder AVU- og AUB-lovene.
Forslaget indebærer en ændring af AUB-loven og har til formål at gøre data på individniveau fra AUB-registret fortrolige i det omfang, at data er imputerede eller selvrapporterede.
Danske Gymnasier høringssvar er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Kan der placeres undervisning på grundlovsdag?

Der kan som udgangspunkt godt lægges undervisning på grundlovsdag, idet grundlovsdag, ligesom 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag, ikke er helligdage.
Det afhænger således af skolens lokale personalepolitik og lokale kutymer. Hvis der i skolens politik ikke er vedtaget andet, er det altså muligt at fastlægge undervisning på grundlovsdag.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Rusmidler på skoleskemaet.

Siden 2012 har unge og deres forældre kunne søge viden og digital, anonym rådgivning om rusmidler på hjemmesiden netstof.dk. 
Men hjemmesiden, der drives af Center for Digital Pædagogik, Rusmiddelcenter Slagelse og 32 medlemskommuner, kan faktisk også hjælpe undervisere, der står med konkrete problemer med elever, der har et overdrevent forbrug af alkohol eller stoffer.
I et nyt magasin, som blandt andet er sendt ud til alle landet ungdomsuddannelser, kan skolerne hente information om platforme og materialer, som kan bruges direkte i undervisningen, eller som hjælp til at tage den svære samtale med elever, der på grund af alkohol eller stoffer har stort fravær eller møder uoplagte op til timerne.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Vidensrådet arrangerer anti-ryge-konference

Stik imod mange års målsætning om at få de unge til at kvitte smøgerne, er andelen af unge rygere steget.Derfor lancerer Vidensrådet nu to helt nye rapporter “Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?” og “Rygning på erhvervsskoler – Det skal være federe at være ikkeryger”.
Begge rapporter præsenteres på en konference den 25. april kl. 13:00 – 16:30 i Lægeforeningen på Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Her vil forskerne bag fremlægge rapporternes væsentligste konklusioner og råd til indsatser.
Det er gratis at deltage, og du tilmelder dig ved at skrive til vff@dadl.dk senest den 18. april. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet
Du kan læse mere om konferencen her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264