Nyhedsbrev

Bekendtgørelser om sommereksamen 2021 og om undervisning og omlagt undervisning i skoleåret 20/21

Børne- og Undervisningsministeren har udstedt bekendtgørelser, der giver regelsættene for de opdaterede retningslinjer for undervisning og for eksamensafvikling under COVID-19.

Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 33188267

Problemer med indberetning af regnskab og årsrapport

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at det grundet fejl på virk.dk ikke har været muligt for institutioner at foretage indberetning af årsrapporten siden onsdag. Fejlen forventes udbedret, så der kan indberettes senest mandag den 12. april om morgenen.
Af samme grund er fristen for indberetning af årsrapport for 2020 samt formålsregnskab derfor rykket til torsdag den 15. april 2021.
Alle institutioner og deres revisorer vil blive orienteret af ministeriet via mail, når der kan indberettes igen, ligesom det også vil fremgå af STIL’s supportside

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf. 5194 0221

Midlertidige regler for afsluttende UPV i indeværende skoleår

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19, der indeholder nærmere bestemmelser om den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering i indeværende skoleår (§§ 7 -8):

  • Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved skoleårets afslutning.
  • Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV.
  • Skolen skal senest den 7. juni 2021 ajourføre ændringerne i elevernes personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger til optagelse.dk.
  • Senest den 10. juni 2021 skal de faglige forudsætninger være opdateret i optagelse.dk baseret på afsluttende standpunktskarakterer.
  • Hvis en elev ikke har de fornødne sociale eller personlige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat, skal kommunalbestyrelsen foretage en helhedsvurdering af eleven og indberette denne senest den 14. juni 2021 i optagelse.dk.

Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Studieadministrative systemer med betinget systemrevisionsgodkendelse

En række af gymnasiernes studieadministrative systemer har fået en betinget systemrevisionsgodkendelse fra STIL. Du kan se oversigten over de studieadministrative systemer og betingelserne for systemrevisionsgodkendelserne her.

Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Opbevaring og håndtering af håndsprit

Region Hovedstaden har udarbejdet et info-blad om levering af håndsprit. Af info-bladet fremgår det, at:
”Det bemærkes, at håndsprit ikke vil blive leveret sammen med testkit og værnemidler. Håndsprit leveres på paller og i en maksimal total mængde på 200 L fordelt på 1 L beholdere med pumpe. Det er i den forbindelse den enkelte institutions ansvar at sikre sig, at de overholder de lokale brandmyndigheders krav til opbevaringen af håndspritten.”
Sekretariatet anbefaler på denne baggrund, af den enkelte skole kontakter den lokale brandmyndighed for at få vejledning om korrekt opbevaring af håndspritten.
Du finder info-bladet på danskegymnasier.dk bag login under COVID-19.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397

Ny lov forlænger midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet m.v. på grund af COVID-19

Formålet med loven er at forlænge tre ordninger, der er indført som følge af COVID-19 samt at lempe beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge i en periode som følge af COVID-19.
Følgende ordninger er forlænget frem til og med den 30. juni 2021:

  • Den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19
  • Den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19
  • Den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19.

I forlængelse af loven er følgende vejledninger blevet opdateret:

Desuden er udsendt:

Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397

Ministeriets Ugebrev om COVID-19

Danske Gymnasier samler Børne- og Undervisningsministeriets ugebreve om COVID-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden COVID-19.

Materiale om Røgfri Skoletid

Kræftens Bekæmpelse har sendt Danske Gymnasier nogle infografikker og en gif om Røgfri Skoletid, der træder i kraft den 31. juli 2021. I er velkomne til at bruge både infografikker og gif på gymnasiernes sociale medier. I finder materialerne på danskegymnasier.dk under Skoledrift / Offentlig forvaltning.

Elever søges til Projekt DanseDrømme

Projekt DanseDrømme er et eksperimenterende scenekunstprojekt, hvor 30 unge i alderen 14-22 år gennem et 3 måneder langt forløb får chancen for at deltage i et udviklende projekt i samarbejde med professionelle kunstnere på Det Kongelige Teater. Projektet afsluttes med forestillinger på højt kunstnerisk niveau.
I projektet får unge på tværs af sociale og kulturelle baggrunde afprøvet deres kreative evner, udviklet stabilitet og samarbejdsevne og får en helt særlig succesoplevelse.
Der er audition den 8. og 9. maj 2021, og den endelige forestilling er den 5.-8. august 2021 på Skuespilhuset.
Projektet indebærer workshops og prøver hver dag i juli måned foruden torsdage og lørdage i juni måned.
Læs mere om projektet og print evt. auditionplakaten til skolens opslagstavle, eller bed lærerne opfordre interesserede elever til at melde sig.

Kontakt: Kunstnerisk leder hos BalCon Anette Abildgaard, tlf: 4027 2941

Virtuel temadag om overgange til videregående uddannelser og skoleindsatser om studie- og karriereperspektivet

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til virtuel temadag om studie- og karriereperspektiv for de gymnasiale uddannelser mandag den 19. april 2021 kl. 14-16.
Formålet med temadagen er at opkvalificere ledere og ressourcepersoner i at planlægge, gennemføre og evaluere skoleindsatser om studie- og karriereperspektiv. Ved arrangementet præsenteres forsknings- og praksisviden, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten på skolen.
Temadagen finder sted på Skype for Business. Tilmelding senest den 9. april 2021.
Pris for deltagelse i arrangementet er 150 kr.

Kontakt: Læringskonsulent STUK, Paul Bridgwater, tlf: 3392 5513

Virtuelt fyraftensmøde om forebyggelse af mistrivsel

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til virtuelt fyraftensmøde om forebyggelse af mistrivsel under genåbningen torsdag den 22. april 2021 kl. 15-17.
Formålet med mødet er at understøtte ledelse og fagpersonale i at modvirke mistrivsel i forbindelse med genåbning af skolerne. Der vil være oplæg ved bl.a. Marie Fly Lindholdt og Catrine Sundorf Christensen, videnskabelige assistenter ved HOPE-projektet, Laura Spliid Sparre og Line Rasmussen, uddannelsespsykologer ved ZBC, og Dorthea Poppe Rasmussen, psykolog ved Livsmodlab.
Mødet finder sted på Skype for Business, Tilmelding senest den 9. april 2021.
Pris pr. deltager er 150 kr., som dækker udgifter til udvikling af materialer i forbindelse med mødet.

Kontakt: Teamleder i STUK, Sara Lindhardt, tlf: 2325 1562

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I kølvandet på fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts afholder ministeriet en række virtuelle workshops, som oprindeligt skulle have været afviklet på Ledelsestræf 2021.
Der inviteres til i alt seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. Workshopsene afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
Det sidste arrangement er:

28. april kl. 15.00-17.00: Workshop om justering af læreplanerne i matematik på stx og hf v. fagkonsulent Kim Bertelsen
Tilmeldingsfrist den 21. april 2021
Læreplanerne bliver justeret i matematik på stx og hf, så de kan blive taget i brug fra skoleåret 21/22. På workshoppen vil de væsentligste ændringer blive fremlagt, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Regn med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse.
Beskrivelse af de enkelte workshops og tilmelding på danskegymnasier.dk.

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261