Nyhedsbrev

Børne- og Undervisningsministeren har fastsat kapacitetslofter for skoleåret 2020/21

Tirsdag godkendte Børne- og Undervisningsministeren de 23 kapacitetslofter, som regionerne indstillede i forbindelse med næste års optag.
Der pålægges kapacitetslofter på gymnasier i fire regioner, Region Sjælland er undtaget. I mellemtiden har regionsrådet i Region Midtjylland truffet beslutning om at lave en ny indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet, der handler om, at Aarhus Gymnasiums stx-udbud på Dollerupvej i Aarhus C nedlægges, samt at de tre klasser, der var tildelt Dollerupvej, i stedet tildeles Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium. Idet de tre nævnte gymnasier allerede er pålagt kapacitetslofter, kræver det en ny godkendelse fra ministeren, hvis de skal kunne optage de tre ekstra klasser. Hvis ministeren ikke godkender den nye indstilling om kapacitetslofter, men godkender at lukke udbuddet på Dollerupvej, formoder vi, at de tre klasser fordeles på de gymnasier i Aarhus, der ikke er pålagt kapacitetslofter. Hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet til alle ansøgere, kan fordelingsudvalget hæve kapaciteten, men kun på de gymnasier, der ikke er pålagt et kapacitetsloft.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19

Der er indgået aftale mellem skatteministeren og lønmodtagerorganisationerne på statens område om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19. Aftalen kan ses på danskegymnasier under Covid 19 Bag Login.

  • Aftalen gælder alle statsansatte, der ikke kan varetage deres opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts –13. april
  • Disse medarbejdere skal afvikle frihed op til fem dage. Det er en forudsætning, at der kan placeres hele fridage, hvor den ansatte ikke arbejder eller står til rådighed.
  • Fridagene finansieres af optjent afspadsering, ferie, særlige feriedage, omsorgsdage eller anden frihed. Der kan ikke bruges af den ferie eller de særlige feriedage medarbejderne får 1. maj.
  • Skolen beslutter efter dialog med medarbejderen, hvilken frihed der bruges.
  • Allerede planlagt ferie i perioden medregnes i de fem dage.
  • Skolen kan beslutte at bruge af de frem dage med dags varsel
  • Ferie der er planlagt i perioden 14. april – 30. april kan fremrykkes med dags varsel og dialog med medarbejderen
  • Udgifter medarbejderen har ved tabt ferie behandles efter de almindelige erstatningsretlige regler.
  • Dem der arbejder så meget, at de ikke kan afvikle ferie i perioden, får udvidede muligheder for at overføre den til næste skoleår.

 Arbejde under skolelukning
Mange spørger, i hvilket omfang rengøringsassistenter, pedeller og kantineansatte, der ikke kan udføre mange opgaver hjemmefra, kan møde op og arbejde på skolen under lukningen.
Efter medarbejder- og Kompetencestyrelsens udmelding, er det ledelsen der bestemmer, om en ansat skal møde på arbejde eller skal arbejde hjemme. For medarbejdere der møder på arbejde, skal arbejdet tilrettelægges på sådan måde, at myndighedernes retningslinjer om at undgå smittespredning efterleves.

Rengøringskontrakter og andre kontrakter med leverandører under skolelukning
Sekretariatet har været i dialog med Økonomistyrelsen om skolernes mulighed for at påberåbe sig force majeure ift. kontrakter med private leverandører.
Økonomistyrelsen oplyste, at de under QA på myndighedernes fællesside coronasmitte.dk samt på Økonomistyrelsens hjemmeside har udsendt en besked om, at offentlige institutioner ikke bør påberåbe sig force majeure ift. deres private leverandører. Tilsvarende betragtning vurderede styrelsen var gældende for selvejende institutioners kontrakter.
Økonomistyrelsen oplyste, at det ikke er i tråd med statens tiltag for at afbøde konsekvenserne af Corona-krisen at påberåbe sig force majeure. Staten opfordrer til, at institutionerne udviser fleksibilitet i forhold til deres private leverandører mv.
Når en institution allerede har budgetteret med en udgift, som skolerne fx vil have ift. rengøring, vil institutionen være med til at holde hånden under en privat virksomhed ved ikke at ændre i kontrakten. Det kan være en måde at udvise fleksibilitet på.
Det er muligt at få Økonomistyrelsen til at lave en konkret vurdering af skolernes konkrete kontrakt. I så fald skal skolen selv rette henvendelse til Økonomistyrelsen, hvilket kan gøres via deres hjemmeside.

Opgørelse af lærernes arbejdstid under skolelukningen
På grund af usikkerhed om, hvordan underviserne skulle tidsregistrere under hjemsendelsen udsendte BUVM og Medst i mandags en afklaring der lød:
Til alle skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område:
Statsministeren har den 11. marts meldt ud, at alt offentligt personale, der ikke varetager kritiske opgaver i staten, skal sendes hjem fra den 13. marts 2020 og 14 dage frem.
Under denne ekstraordinære hjemsendelse har der været usikkerhed om, hvordan arbejdstiden for undervisere skal opgøres. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har på Centralorganisationernes Fællesudvalgs opfordring svaret følgende vedrørende opgørelsen af arbejdstiden i perioden for de statsligt, overenskomstansatte undervisere og undervisere ansat på ansættelsesbekendtgørelsen:
Medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid.
Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen.
Statsministeren har i dag, den 23. marts 2020, forlænget denne periode med hjemsendelse frem til og med 13. april. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet følger op på denne mail, hvis der sker en ændring i udmeldingen om arbejdstiden for hjemsendte undervisere.
Spørgsmål om ansættelsesretlige konsekvenser af coronavirus/COVID-19 kan rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på henvendelser@stukuvm.dk, telefon 2012 9185 eller Børne- og Undervisningsministeriet Corona Hotline 7080 6707.”
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 82 73

STIL orienterer om cybersikkerhed ved hjemmearbejde

Nu hvor de fleste pludselig arbejder hjemmefra og kommunikerer på mange forskellige platforme, er vi alle ekstra sårbare over for cyberangreb – det gælder også medarbejderne i undervisningssektoren. STIL har udsendt en orientering om cybersikkerhed og formidler i den forbindelse råd og vejledning fra Center for Cybersikkerhed, som kan være relevant for jer:

Udover ovenstående information fra Center for Cybersikkerhed er der på EMU.dk et par korte tekster vedr. GDPR og datasikkerhed:
Datasikkerhed: Gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19’.
GDPR: Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 82 73

Fjernundervisning og databehandleraftaler

I disse dage laves der fjernundervisning på mange forskellige platforme. Nogle af dem er velkendte, og nogle af dem er nye for skolerne. Uanset om nye platforme kun tages i brug i forbindelse med den helt ekstraordinære undervisningssituation skolerne befinder sig i, er skolerne forpligtet til at bruge sikre kommunikationsfora, og derfor er det stadig nødvendigt at indgå databehandleraftaler med platformsejerne. Dvs. holder en lærer et skypemøde med nogle elever, så skal skolen lave en databehandleraftale om brug af Skype, hvis skolen ikke allerede har sådan en aftale. Aftalerne bør indgås snarest muligt, af hensyn til det omfattende oprydningsarbejde, der ellers ville skulle finde sted efterfølgende.
En databehandleraftale er imidlertid kun nødvendig, hvis der udveksles personoplysninger på platformene. Kan undervisningen gennemføres på platformen, uden at der udveksles personoplysninger, fx ved at bruge alias’er, er en databehandleraftale ikke nødvendig. Det er dog svært at bruge sådanne systemer, uden der i et eller andet omfang udveksles personoplysninger, og skolerne bør derfor nøje overveje en databehandleraftale for at sikre et sikkert kommunikationsfora.
På EMU.dk findes Gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 82 73

Høringssvar til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023

Danske Gymnasier har den 26. marts afgivet høringssvar til Region Hovedstadens udkast til regional udviklingsstrategi 2020-2023.
Foreningen har udelukkende forholdt sig til ambitionerne i strategien, der handler om uddannelse og kompetencer til fremtiden.
Danske Gymnasier bakker op om regionens ambitioner, der blandt handler om, at flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer. Stx bidrager i høj grad til, at flere unge tager en videregående uddannelse inden for STEM-fagene. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser eksempelvis, at stx-studenter udgør knap 60 pct. af alle studerende på naturvidenskabelige universitetsuddannelser.
Danske Gymnasier bemærker, at der er behov for at sikre unge god vejledning og adgang til et bredt uddannelsestilbud, uanset hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at gennemføre. I den forbindelse opfordrer foreningen regionen til at følge tæt med i udviklingen af mulige nye modeller for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser. Nye modeller kan kræve, at trafiklinjerne skal ændres med kort varsel, så eleverne kan bevæge sig anderledes.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Høring om vejledning til partnerskabsaftaler

Foreningen har afgivet høringssvar til BUVM’s udkast til vejledning til indgåelse af partnerskabsaftaler til brug for de gymnasier, der ønsker at benytte muligheden for at søge om udbud af de erhvervsrettede grundforløb. Vejledningen indeholder ikke nyt set i forhold til det, der er meldt ud i forbindelse med vedtagelsen af loven lige inden jul. Vi har derfor i vores høringssvar gentaget de bekymringer, vi tidligere har fremført.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 82 73