Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 13/2019

Orientering om timerammen for hf med og uden overbygning

Styrelsen for undervisning og Kvalitet (STUK) har fået en del forespørgsler om timerammen for hf med og uden overbygning både ift. den to-årige hf-uddannelse til hf-eksamen og højere forberedelseseksamen. Derfor bringer vi her en orientering om rammerne.
Helt kort, så er det ikke hensigten, at elever/kursister skal overopfylde hverken ift. antal fag og niveauer eller ift. undervisningstimetal.

To-årigt hf:
Undervisningstiden for den enkelte elev i den toårige uddannelse til hf-eksamen uden overbygning skal udgøre 1705-1755 undervisningstimer, og den skal normalt ikke overstige 1755 timer. Det betyder, at der ikke kan planlægges med et timetal, der overstiger denne timeramme for en klasse eller et hold. Intervallet mellem minimums- og maksimumstimetallet på 50 undervisningstimer giver mulighed for, at en elev i stedet for at vælge et C-niveau kan vælge at hæve et C-niveau til et B-niveau uden at overskride timerammen.
I visse situationer kan institutionen for en enkelt elev dog overskride maksimumstimetallet, hvis eleven ønsker det. Et eksempel på dette kunne være en elev, som har et eller flere B- eller C-niveauer med sig fra et tidligere uddannelsesforløb, og som på den baggrund bliver fritaget fra dele af undervisningen og derved får tid til at gennemføre et yderligere valgfag på B- eller C-niveau. Det vil kunne betyde, at timetallet stiger yderligere. Det er således i særlige tilfælde muligt at få ét ekstra B-niveau med på hf-eksamensbeviset for den toårige hf-eksamen uden overbygning.
Det er derimod ikke muligt at få et ekstra A-niveau med på eksamensbeviset for den toårige uddannelse til hf-eksamen uden overbygning. Den toårige uddannelse til hf-eksamen uden overbygning kan således ikke indeholde flere A-niveauer end dansk på A-niveau og kan kun i særlige tilfælde indeholde ét ekstra B- eller C-niveau.
Undervisningstiden for den enkelte elev i den toårige uddannelse til hf-eksamen med overbygning øges med 250 undervisningstimer og skal derfor tilsvarende udgøre mellem 1955–2005 undervisningstimer. Her vil det tilsvarende i visse situationer være muligt at overskride maksimumstimetallet med ét ekstra A-, B- eller C-niveau for den enkelte elev pga. merit /uddannelsesskift.
Hvis der er tale om ét til to ekstra A-niveauer eller flere B-niveauer, som den pågældende har med fra tidligere, vil det være muligt at lukke eksamensbeviset som en toårig hf-eksamen med overbygning. Dette gælder selvom skolen ikke har oprettet et hold med toårig hf med overbygning. Hvis eleven alligevel ønsker at lukke beviset som en toårig hf-eksamen uden overbygning, vil de ekstra A- og B-niveauer ikke komme med på eksamensbeviset, og de vil heller ikke kunne inddrages i en eventuel efterfølgende overbygning. Det skyldes, at de fag, der indgår i en efterfølgende overbygning, skal være gennemført efter afsluttet hf-eksamen.
Det vil i alle tilfælde være institutionen, som skal vurdere, om eleven skal have mulighed for at gå ud over det antal timer, som undervisningstiden normalt ikke skal overstige.

Hf-enkeltfag:
Undervisningstiden for en kursist, der ønsker at sammenstykke hf-enkeltfag til en højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning, skal som udgangspunkt svare til undervisningstiden i den toårige uddannelse til hf-eksamen. I undervisningstimetallet skal der dog indregnes et ekstra C-fag, hvis der ikke gennemføres projekt- og praktikforløb.
Ovenstående gennemgang gælder således også for hf-enkeltfag. Undtagelsesvis og i modsætning til ovenstående kan et bevis for højere forberedelseseksamen uden overbygning herudover lukkes med ét ekstra A-niveau. Dette gælder f.eks. for en kursist, der har gennemført det obligatoriske fag engelsk på A-niveau.
Spørgsmål kan rettes til STUK’s specialkonsulent Hanne Larsen.

Gå-hjem-møder om elevtrivsel i København og Vejle

Elevernes faglige og sociale trivsel hænger tæt sammen, og det er særlig vigtigt at sætte fokus på at skabe trygge læringsmiljøer, inkluderende fællesskaber og tætte lærer-elevrelationer.
Det har EVA skrevet et inspirationsmateriale om. Materialet indeholder konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med elevtrivsel samt viden og refleksionsspørgsmål til arbejdet.
EVA afholder desuden to gå-hjem-møder om elevtrivsel, hvor medarbejdere på de gymnasiale uddannelser kan få inspiration til arbejdet med elevtrivsel.
Møderne afholdes i Vejle den 23. april og i København den 25. april. Tilmelding er gratis og skal ske senest den 12. april.
Se invitationen og læs mere om arrangementet.
Spørgsmål kan rettes til EVA’s chefkonsulent Kristine Hecksher