Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 13/2019 (1)

 

Manglende sidefagssupplering

Sekretariatet modtager mange henvendelser om, hvem der omfattes af situationen med manglende sidefagssupplering, samt hvilke vilkår der gælder, for dem der berøres. Vi er opmærksomme på, at situationen medfører store gener for såvel berørte medarbejdere som institutionerne. Vi er derfor i løbende kontakt med Undervisningsministeriet for at afklare, hvilke muligheder der er for at hjælpe de involverede lærere til at opnå den undervisningskompetence, der kræves efter lovgivningen.
Ministeriet har i forløbet tilkendegivet at ville hjælpe med at finde løsninger, der både tager hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af den sidefagssupplering, dimittenderne skal have, så de oplever mindst mulig ulempe, og til at gymnasierne får størst mulig fleksibilitet i forhold til planlægningen.
I maj 2018 udsendte ministeriet et hyrdebrev (i Læs Mere-boksen), om vilkår ved ansættelse af nye lærere og vurderingen af faglige kompetencer.
I forbindelse med et spørgsmål til sagen på Århus Universitet tilkendegav undervisningsministeren i et svar til Folketingets Undervisningsudvalg, at: ”… Ifølge lov om de gymnasiale uddannelser skal kandidater, der læser et sidefag, der ikke ligger inden for det samme faglige hovedområde som deres hovedfag, forlænge deres sidefagsstudie med 30 ECTS-point. De berørte dimittender kan dog gennemføre pædagogikum – også inden de er færdige med sidefagssuppleringen. De vil kunne påbegynde og gennemføre pædagogikum i deres hovedfag. Skolens ledelse kan efterfølgende tildele den pågældende underviser undervisningskompetence i sidefaget, når vedkommende har aflagt de 30 ECTS-point i sidefagsforlængelse og har fulgt et kort fagdidaktisk kursus. I mellemtiden kan vedkommende undervise i sidefaget i en tidsbegrænset ordning. Undervisningsministeriet vil vejlede institutionerne ift. at håndtere denne situation. Uddannelses- og Forskningsministeriet tager initiativ til at sikre, at dimittenderne kan læse de manglende 30 ECTS-point gratis og på særligt fleksible vilkår på Aarhus Universitet. Dette er den samme løsning, som er anvendt i en lignende sag om dimittender fra Aalborg Universitet”.
Sekretariatet er i fornyet i dialog med Undervisningsministeriet/STUK for at få vejledning om, hvordan den berørte gruppe af dimittender kan søges frem, hvor langt tilbage der skal søges samt afklaring af institutionernes andel i finansieringen af sidefagssuppleringen for ansatte lærere. Vi vil holde institutionerne løbende orienteret.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Opdaterede søgetal for ungdomsuddannelserne

Her til morgen  offentliggjorde Undervisningsministeriet årets søgetal for ungdomsuddannelserne. De viste en lille fremgang i søgningen til erhvervsuddannelserne på 0.7 procentpoint sammenlignet med sidste år. Samtidig er andelen af gymnasiesøgende unge i år på 72 procent, og det er nedgang fra sidste år, hvor andelen af elever, der søgte gymnasiet, lå på 73,1 procent.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264