Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 13/2017

Beregning af normen og opgørelse af arbejdstiden for gymnasielærere

Danske Gymnasier skal henvise til Moderniseringsstyrelsens notat af 28. august 2013 om Beregning af normen og opgørelse af arbejdstid på STX, hf, hhx og htx.
Det fremgår af Moderniseringsstyrelsens notat, at ”1924” er et beregningsteknisk timetal, der alene anvendes ved fastsættelse af timelønnen, herunder merarbejdsbetaling og lønfradrag. Skolerne skal derfor ikke tilrettelægge efter eller sammenholde den præsterede arbejdstid med 1924 timer.
Arbejdstiden skal derimod beregnes for en periode på et år, f.eks. kalenderår eller skoleår (normperioden). Ved en 5 dages uge fastsættes normen for en fuldtidsansat til 7,4 timer gange antallet af arbejdsdage i året ekskl. søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, som falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen har fri.
Moderniseringsstyrelsen har i notatet udarbejdet et illustrativt eksempel på, hvordan arbejdstiden for gymnasielærere beregnes.
Læs Moderniseringsstyrelsens notat
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266


Vejledende retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet nye vejledende retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler. Vejledningen beskriver rammerne for skolernes indgåelse af sponsoraftaler med tredjepart, herunder indgåelse af aftaler om reklamering, hvor skolen af kontraktparten også tilbydes en modydelse, f.eks. i form af fribilletter, logepladser, netværksarrangementer og lignende fordele. Der er med andre ord tale om den situation, hvor skolen køber en samlet pakke, hvori der indgår både reklame som andre ydelser.

I retningslinjerne vejledes skolerne til ikke at indgå sponsoraftaler, hvis aftalen indeholder tillægs- eller modydelser, men derimod alene at indgå aftaler om reklamer. Skolen skal huske at sikre, at udgifterne til aftalen ikke overstiger den markedsmæssige værdi, som aftalen har for skolen. Ønsker institutionen at deltage i eksempeltvist et netværksarrangement, der tidligere var en del af en sponsoraftale, skal skolen fremover købe arrangementet særskilt. Arrangementet vil i dette tilfælde betragtes som repræsentation
Læs retningslinjerne for indgåelse af sponsoraftaler.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Må skolerne tegne sundhedsforsikringer?

Danske Gymnasier får løbende spørgsmål om skolernes adgang til at tegne sundhedsforsikringer. Sekretariatet har været i dialog med Undervisningsministeriet, som har oplyst, at sundhedsforsikringer har karakter af at være et personalegode, som kun kan tildeles, hvis det er afledt i en overenskomst.

Ministeriet henviser til en tidligere udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen, hvoraf følger, at såfremt der skal kunne indgås aftaler om mere omfangsrige goder, herunder f.eks. sundhedsforsikringer, skal dette ske i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, idet goderne skal finansieres af lønmidlerne og derfor besluttes af overenskomstparterne. Da personalegoder ikke er omfattet af de statslige overenskomster, har skolerne ikke hjemmel til at indgå sundhedsforsikringer. Skolerne har dog adgang til at indgå ordninger af mindre omfangsrig karakter, som f.eks. psykologordningen i Falck Healthcare.

Forbuddet mod at tegne arbejdsgiverfinansierede sundhedsforsikringer for de ansatte gælder både de offentlige og private gymnasier.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Tjek ind på danskegymnasier.dk

På danskegymnasier.dk kan du for tiden læse om, hvad pædagogiske ledere rundt om i landet gør sig af tanker om at udvikle vore uddannelser i serien ”Vi udvikler gymnasiet”.  Hver fredag tilbyder vi desuden et kort overblik over nogle af de historier om gymnasiet, som har præget medierne den forløbne uge. Endelig kan du også læse seneste tema, aktuelle historier, finde tal og meget mere fra gymnasieverdenen
Kontakt: Finn Gorog Bald, tlf: 3318 8271.
Folketingets Undervisningsudvalg inviterer til høring om antiradikalisering

Høringen finder sted torsdag den 20. april 2017 kl. 10.15-12.45 i Landstingssalen på Christiansborg. Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 18. april 2017 kl. 11.00 her. Der er begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.
se program for høringen

Kommende kurser

Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation
tilmeldingsfrist den 6. april 2017
Kurset Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation afholdes den 19. april 2017 kl. 11.00 – 15.00 på Kalundborg Gymnasium.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.

Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.