Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 12/2019


Søgetal for 2019 

Danske Gymnasier har i dag offentliggjort resultaterne af undersøgelsen af søgetal for stx og hf. 127 institutioner har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 104 også besvarede de tilsvarende spørgsmål i 2018. Det er derfor de 104 institutioner, opgørelsen bygger på. Resultaterne kan ses på foreningens hjemmeside.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, 3318 8269

Samarbejde med Det Nationale Sprogcenter

Danske Gymnasiers Ressourcegruppe for Sprog har holdt møde med Det Nationale Sprogcenter (NCFF). NCFF vil gerne samarbejde med gymnasierne og støtte forskellige projekter, blandt andet projekter der kobler sprog og it, Content and Learning Integrated Languages, Blended learning og Brobygning.

NCFF er desuden ved at oprette et interaktivt Danmarkskort, som skal give et overblik over, hvilke særlige sprogaktiviteter der er etableret på landets gymnasier.

Sproggruppen opfordrer gymnasierne til at tilmelde sig NCFF’s nyhedsbrev  og til at udpege en sprogfagskoordinator og sende vedkommendes kontaktinfo til NCFF.

Kontakt: Birgitte Vestermark, 3318 8264

Ansøg om et udviklingsforløb om demokrati og medborgerskab

På et helhedsorienteret udviklingsforløb kan skolen sammen med læringskonsulenter fra STUK arbejde i dybden med forskellige områder af demokrati og medborgerskab. Læringskonsulenterne planlægger forløbet i samarbejde med skolen, og arbejdet tager afsæt i institutionens kultur, fag og igangværende aktiviteter. 

Skolen kan blandt andet få viden, støtte og redskaber til at indgå i dialog med unge om følsomme, vanskelige og kontroversielle emner eller til at styrke unges kritiske tænkning og indflydelse på hverdagen. 

Der er ansøgningsfrist den 12. april. Læs mere og find ansøgningsskema her.

Kontakt: Camilla Huniche, 60227622

Pris- og lønregulering på finansloven for 2019

En del medlemsskoler har spurgt til den lave pris- og lønregulering af taxametre og tilskud på finansloven for 2019.  Pris- og lønreguleringen er på 0,9 pct. på alle taxametre med undtagelse af bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 0,5 pct. Når pris- og lønreguleringen er markant lavere end de aftalte lønstigninger på gymnasieområdet (og i staten i øvrigt), så skyldes det, at Finansministeriet har foretaget en ekstraordinær stor niveaukorrektion på baggrund af en for høj regulering fra 2017 til 2018.

Finansministeriets beregninger viser behovet for en pris- og lønregulering fra 2018 til 2019 på 1,8 pct. og en niveaukorrektion på -0,9 pct., hvorefter opregningsprocenten er fastsat til 0,9 pct. Se også uddybende forklaring og oversigt hos Moderniseringsstyrelsen.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, 3318 8269

Tekster til optagelsesbreve

STUK har udarbejdet en række tekster, som kan anvendes i forbindelse med, at ansøgere til de gymnasiale uddannelser skal have besked om, at skolen har reserveret en plads til dem. Teksterne er udarbejdet med baggrund i de oftest forekommende situationer, som ansøgerne befinder sig i på ansøgningstidspunktet. 

Vær opmærksom på, at teksterne alene omfatter information om pladsreservation, optagelsesproces, optagelsesbetingelser og andre informationer, der knytter sig hertil. Teksterne omfatter således ikke informationer om lokale forhold, behandling af persondata eller andet, som skolerne finder det hensigtsmæssigt at informere ansøgerne om i forbindelse med pladsreservationen. 

Skolerne er ikke pålagt at bruge teksterne, og det er derfor op til den enkelte institution at supplere eller ændre i brevenes indhold i det omfang, at det skønnes relevant eller nødvendigt. Udarbejder skolen sine egne breve, kan teksterne med fordel bruges til at tjekke, at indholdet i skolens egne breve vedr. proces og betingelser er korrekt.

Find teksterne her.  

Ved spørgsmål kontakt STUK’s specialkonsulent Hanne Woller på Hanne.Woller@stukuvm.dk 

Slides fra Moderniseringsstyrelsens informationsmøder om ferielovens overgangsordning

Moderniseringsstyrelsen har for nylig udgivet deres vejledning om ferielovens overgangsordning, og styrelsen afholder i den forbindelse en række informationsmøder. 

Informationsmøderne er målrettet HR-medarbejdere i departementer og større styrelser. Sekretariatet har imidlertid fået Moderniseringsstyrelsens godkendelse til at rundsende styrelsens slides fra informationsmøderne i vores nyhedsbrev, så gymnasieskolerne også er orienteret herom.

Styrelsens slides berører blandt andet, hvad man som arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksom på, når medarbejdere tiltræder og fratræder i overgangsperioden, samt hvordan de særlige feriedage fremadrettet skal håndteres.

Du finder Moderniseringsstyrelsens slides på foreningens hjemmeside under Bag login/Skabeloner og vejledninger/Overgangen til ny ferielov for gymnasierne. 

Kontakt: Christina Dyhr, 3318 8266