Nyhedsbrev

Vejledning om ansættelsesvilkår for supervisorer

Som led i den gradvise genåbningsfase med COVID-19- selvtest for elever under supervision, har Børne- og Undervisningsministeriet fremsendt yderligere vejlednings-materiale om ansættelsesvilkår for supervisorer. Vejledningen kan ses på danskegymansier.dk bag login under fanebladet COVID-19 og punktet Vejledninger og retningslinjer. Her finder I også ministeriets skabelon til stillingsopslag for supervisorer.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Om den gradvise genåbning

Som det er alle bekendt, så ændrer situationen sig løbende, og gymnasier i flere og flere områder får løbende mulighed for at gennemføre en del af undervisningen med fysisk fremmøde.
Retningslinjerne for, hvordan og under hvilke vilkår undervisning med fysisk fremmøde kan gennemføres, bliver også løbende justeret. De til enhver tid opdaterede relevante retningslinjer og øvrige styringsdokumenter findes på BUVM’s hjemmeside.
Der ligger supplerende materiale særligt om smitthåndtering på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Test og tidligere smittede elever

BUVM’s retningslinjer for COVID-19 test står der blandt andet:
”Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever og ansatte der,
tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.”
BUVM har meddelt: ”Vi har modtaget flere henvendelser ift. håndtering af elever, der har været smittet med COVID-19 og er symptomfrie. Jf. de gældende regler, kan disse elever møde fysisk op uden at skulle fremvise negativ COVID-19 test, dog først 14 dage efter den oprindelige positive test.
”Vi er opmærksomme på, at man efter en overstået covid-19 smitte vil have et positiv testresultat i en del uger efterfølgende. Vi er også opmærksomme på, at dette er en længere periode end sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om isolation efter COVID-19-smitte, og vi arbejder derfor på at justere reglerne snarest muligt. Indtil da er ovenstående regel gældende. Vi beklager det besvær, som dette giver anledning.”

Udvikling i covid-19-smitte på ungdomsuddannelsesområdet

Børne- og Undervisningsministeriet har belyst udviklingen i smittede blandt ansatte på ungdomsuddannelser. Antallet af ny-smittede pr. 100.000 (incidensen) blandt ansatte på gymnasier og erhvervsfaglige skoler har i perioden fra uge 6 til uge 9 været svagt stigende, men under niveauet for alle beskæftigede generelt. Endvidere gennemføres der også flere PCR-tests blandt ansatte på gymnasier og erhvervsfaglige skoler sammenlignet med beskæftigede i alt, hvilket kan bidrage til et relativt højere smittetal for ansatte i denne gruppe. Hele notatet kan ses på danskegymnasier.dk bag login under fanebladet COVID-19 og punktet Børne- og Undervisningsministeriet.
Kontakt: Sabine Canto, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser, Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeriets Ugebrev om COVID-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om COVID-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under fanebladet COVID-19

Husk at varsle sommerferie senest med udgangen af marts 2021

Har skolen et andet feriemønster, end det der følger af GL-overenskomsten (20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli), vil det være nødvendigt at udsende ferievarsel til medarbejderne. Varslerne er 3 måneder for hovedferien på 3 uger, der skal ligge i sommermånederne, og 1 måned for øvrig ferie.
Ferievarslet kan med fordel sendes en gang årligt. Det kan med god fornuft kan være den 1. september hvert år, hvor det nye ferieår begynder.
Hvis sommerferien – mindst 3 ugers ferie – ikke allerede er varslet, skal den varsles senest med udgangen af marts 2021.
Skabelon til ferievarsel for lærere:
”Varsling af hovedferie for sommeren 2021, hvor skolen holder sommerferielukket for alle lærere i perioden xx.xx 2021 – xx.xx.2021:
Du varsles hermed afvikling af din hovedferie for sommeren 2021.
Du vil have X feriedage til rådighed i ferieåret frem til den 31. august 2021. Dine feriedage varsles hermed til afvikling i følgende perioder:
X feriedage varsles til afvikling I perioden X DATO – X DATO 2021
Hvis du har spørgsmål til ferievarslingen, bedes du kontakte din nærmeste leder”
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Kapacitetslofter for skoleåret 2021/22

Børne- og undervisningsministeren har valgt at imødekomme seks ud af de otte indstillede kapacitetslofter fra Region Nordjylland, Region Syd og Region Sjælland. Ministeren har valgt ikke at imødekomme indstillingen fra Region Nordjylland om at lægge et kapacitetsloft på Viborg Katedralskole og Randers Statsskole. Ministeren har også valgt at følge indstillingen fra Region Midtjylland om at lægge kapacitetslofter på syv almene gymnasier i Aarhus. Region Hovedstaden har ikke indstillet kapacitetslofter i år.
Der bliver således lagt etårige kapacitetslofter på følgende gymnasier for skoleåret 2021/22:
Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium, Nørresundby Gymnasium & HF, Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Stenhus Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Egå Gymnasium, Risskov Gymnasium, Århus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Midler til trivselsindsatser

Der er aftalt en delvis udmøntning af Aftale om fagligt løft og trivsel fra 18. februar. I det seneste nyhedsbrev er det beskrevet, hvordan midler til fagligt løft fordeles til institutioner med gymnasiale uddannelser. Børne- og Undervisningsministeriet har orienteret om, at der fortsat udestår en endelig udmøntning af rammen på 88 mio. kr. til trivselsindsatser. De konkrete rammer for fordelingen af midlerne afsat til trivsel er under afklaring, og ministeriet arbejder på hurtigst muligt at kunne melde ud herom.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5194 0221

STUK’s reviderede svar om aflønning af eksamensvagter

Sekretariatet har tidligere orienteret om STUK’s rådgivning vedrørende aflønning af eksamensvagter. Styrelsen har nu præciseret sit tidligere svar og har i den forbindelse henvist til en tidligere udmelding fra 2015:
I forhold til timelønnen, som eksamensvagter skal have, har Finansministeriet tidligere bemyndiget en række ministerier, herunder Undervisningsministeriet, til at fastsætte en timelønssats for skalatrin 1, stedtillægssats III (hvilket i 2012-niveau udgør 99.98 kr.) og i visse særlige tilfælde på skalatrin 8, stedtillægssats III.
Styrelsen har dog indskærpet, at der kun i visse særlige tilfælde kan ske aflønning på skalatrin 8, stedtillægssats III i overensstemmelse med den tidligere udmelding.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 5189 6397

Frit valg mellem AppWriter og CD-ORD for ordblinde SPS-modtagere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået mulighed for at etablere en midlertidig ordning med frit valg af kompenserende software for ordblinde SPS-modtagere. Muligheden er opstået, fordi STUK råder over en stor andel genbrugslicenser af programmet CD-ORD.
Den midlertidige ordning giver alle nye ordblinde SPS-modtagere mulighed for at vælge, om de ønsker AppWriter eller CD-ORD. AppWriter og CD-ORD er de to mest anvendte programmer for ordblinde elever på markedet. Læs mere om ordningen på spsu.dk
Kontakt: Center for Koncernregnskab, Puljer og SPS, tlf: 3392 6003

Legater til PC’ere

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har fået mulighed for at støtte børns online-undervisning med legater til PC’er, bevilget af Egmont Fonden. De har brug for hjælp til at identificere de børn og unge, der har allermest brug for hjælpen. Har I elever på jeres skoler som fortsat modtager online undervisning, og ikke har råd til det nødvendige udstyr kan de søge et af de 250 PC-legater, via Støtte for Mødre og Børns hjemmeside.

Ny platform for gymnasiernes databeskyttelsesrådgivere og andre GDPR-interesserede

Sekretariatet har lavet en Microsoft Teams-gruppe, hvor gymnasiernes databeskyttelsesrådgivere og andre GDPR-interesserede kan dele GDPR-nyheder, sparre om tvivlsspørgsmål og udveksle erfaringer med hinanden. Alle gymnasier har modtaget en mail-invitation til gruppen. Gruppen er altid åben for medlemmer, og interesserede kan skrive til Christina Olumeko, hvis de ønsker at være med.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Webinar for gymnasiernes kommunikationsfolk

Danske Gymnasier inviterer endnu engang til webinar for gymnasiernes kommunikationsmedarbejdere. Denne gang vil Kommunikationsbureauet Advice fortælle om målgrupper og kanaler og om, hvordan fortællingen i Danske Gymnasiers Alt er muligt-kampagne kan bidrage til skolernes eget kommunikationsarbejde. Der vil blive præsenteret helt konkrete eksempler til inspiration for gymnasiernes daglige kommunikationsarbejde.
Webinaret finder sted på Teams den 12. april kl. 13.30-16.00. I løbet af webinaret vil der være break-out-sessions med mulighed for at netværke og erfaringsudveksle i mindre grupper.
Invitationer med link til webinaret er sendt ud på mail til gymnasiernes kommunikationsmedarbejdere og ligger også i Facebookgruppen: Netværksgruppe for kommunikationsmedarbejdere på gymnasier.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 9395 9864

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I kølvandet på fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops, som oprindeligt skulle have været afviklet på Ledelsestræf 2021.
Der inviteres til i alt seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. Workshopsene afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
De sidste tre arrangementer i serien er:

 • 8. april kl. 15.00-16.00: Faglig kompetencevurdering v. Hanne Woller, Kontor for Gymnasier
  Tilmeldingsfrist den 26. marts 2021
  På workshoppen gennemgås regelgrundlaget for vurdering af nye læreres faglige kompetencer. Lovgivning, faglige mindstekrav og vejledning i vurdering af faglig kompetence vil danne udgangspunkt for oplægget.
 • 15. april kl. 15.00-17.00: Workshop om ændringer i grundforløbet på STX: nye lærerplaner for AP og samfundsfag C v. fagkonsulent i samfundsfag Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulent i AP Allan Uhre og fagkonsulent i AP Tine Brandt
  Tilmeldingsfrist den 8. april 2021
  På workshoppen bliver der indledningsvist præsenteret et overblik over de ændringer, der er indeholdt i de nye læreplaner for Almen Sprogforståelse og samfundsfag c og i forlængelse heraf en drøftelse af opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering. Fokus for workshoppen er, hvordan I som ledere kan understøtte jeres lærere i deres planlægning samt sikre implementering af læreplansændringerne i skoleåret 21/22.
 • 28. april kl. 15.00-17.00: Workshop om justering af læreplanerne i matematik på stx og hf v. fagkonsulent Kim Bertelsen
  Tilmeldingsfrist den 21. april 2021
  Læreplanerne bliver justeret i matematik på stx og hf, så de kan blive taget i brug fra skoleåret 21/22. På workshoppen vil de væsentligste ændringer blive fremlagt, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Regn med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse til ovennævnte workshops.
Beskrivelse af de enkelte workshops og tilmelding på danskegymnasier.dk 
Bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister.

KOMMENDE KURSER

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 3. APRIL 2021

Kurset afholdes den 3.-4. maj 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261