Nyhedsbrev

Ændringer af årets optagelsesprøve til gymnasierne

Børne- og undervisningsministeren og den politiske følgegruppe for Covid-19 på børne- og undervisningsområdet er blevet enige om at justere optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser i år. Det betyder, at:

  • opgaver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven
  • udgangspunktet for at bestå prøven justeres, så bestå-kravet bliver 60 point (normalt 80 point) til de treårige uddannelser og 45 point (normalt 60 point) til hf
  • prøvens varighed nedsættes fra fire til tre timer

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. klasse og 10. klasse i år ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi pga. situationen med Covid-19.
Optagelsesprøverne forventes afholdt hhv. 28. april, 18. juni, 28. juni og 3. august.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Om den udvidede genåbning

Som vi skrev i det ekstra nyhedsbrev, som udkom den 10. marts, så er der fra den 14. marts en række nye muligheder for at gennemføre undervisning med fysisk fremmøde. Rammer og vilkår er forskellige i forskellige områder, og de relevante retningslinjer findes på uvm’s hjemmeside.
Ministeriet besvarer løbende konkrete spørgsmål. Svar på spørgsmål som har generel relevans findes i BUVM’s FAQ.
Ministeren forventes ganske snart at udstede ”Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19”
Danske Gymnasier orienterer medlemsinstitutionerne på den interne Teams-konference så snart bekendtgørelsen udstedes.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner på danskegymnasier.dk bag login under siden Covid-19.

STUK’s tilsynsplan for 2021

Den 8. marts offentliggjorde STUK tilsynsplanen for 2021. Hele det foregående år er præget af corona-situationen, og styrelsen vil derfor have et særligt fokus på stikprøvevis tilsyn med nødundervisningen.
Yderligere information samt en pdf med den samlede tilsynsplan kan findes her.
Kontakt: STUK Marlene Lindskov Dueholm, tlf: 3392 5171

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I kølvandet på fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops, som oprindeligt skulle have været afviklet på Ledelsestræf 2021.
Der inviteres til i alt seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. Workshopsene afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
De næste arrangement er:
•    23. marts kl. 15.00-17.00: Kvalitetssystemet som et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring
– Tilmeldingsfrist den 16. marts 2021
Indhold: Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. I kvalitetsarbejdet indgår selvevaluering, kvalitetsudvikling og opfølgningsplan. Formålet med kvalitetsarbejde er at sikre elevernes læring og trivsel, dette gøres ved systematisk evaluering, analyse, målsætning og gennemførelse af indsatser. Workshoppen lægger op til, at skolerne sparrer om deres kvalitetssystem. Hvordan bliver kvalitetssystemet til et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring?
Regn med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse til workshoppen.
Beskrivelse af de enkelte workshops og tilmelding på danskegymnasier.dk
Bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister.

KOMMENDE KURSER

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 3. APRIL 2021

Kurset afholdes den 3.-4. maj 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261