Nyhedsbrev

Udmelding af pulje til bedre uddannelsesdækning og eud-grundforløb på gymnasier mv.

Børne- og Undervisningsministeriet udmeldte den 3. marts puljen til bedre uddannelsesdækning og orienterede samtidig om gymnasiernes mulighed for at udbyde eud-grundforløb på gymnasier mv. Udmeldingen er gået direkte til skolerne.

Ansøgningsfristen til puljen samt til udbud af eud-grundforløb er 10. juni 2020. Ansøgningsfristen for nye udbud er samtidig rykket frem i forhold til tidligere år, så den også er den 10. juni. Det er sket af hensyn til at kunne koordinere de processer, der vedrører bedre uddannelsesdækning.

Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Præsentationer fra Danske Gymnasiers Ledelsestræf

Powerpoint-præsentationerne fra oplæg og workshops på Danske Gymnasiers Ledelsestræf i sidste uge kan findes på foreningens hjemmeside bag login under Årsmøde og Ledelsestræf / Ledelsestræf 2020 – slides. 

Alt er muligt-kampagnen

I forbindelse med Danske Gymnasiers Ledelsestræf og workshoppen om stx-kampagnen Alt er muligt har flere medlemmer efterspurgt kampagnematerialerne. De kan findes på foreningens hjemmeside bag log in under Materiale til lokal interessevaretagelse – Materialer til kampagnen Alt er muligt.

Kontakt: Louise Bülow, tlf: 3318 8265

”Gymnasiet i tal” online

Leder du efter de nyeste tal på gymnasieområdet, så tjek danskegymnasier.dk under fanebladet Gymnasiet i tal. Her opdaterer vi løbende tal om alt fra skolernes økonomi til elevernes karaktergennemsnit og overgang til videregående uddannelser. Med andre ord ligger alt det, der tidligere fandtes i den trykte udgave af Gymnasiet i tal plus lidt mere, tilgængeligt online med nyeste tal. Hvis du har forslag til statistikker eller tal, som burde indgå, så kontakt sekretariatet. Vi arbejder løbende på at gøre det mest muligt fyldestgørende og brugbart for skoler, medier og andre interesserede.

Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264, eller Christina Olumeko, tlf: 3318 8274

Danske Gymnasiers nye digitaliseringsstrategi

Danske Gymnasier har tidligere på ugen offentliggjort foreningens nye digitaliseringsstrategi. Strategien adresserer behovet for at styrke både elev- og lærerkompetencer, og inviterer til et bredt samarbejde i sektoren om at sikre bedre sammenhæng i udviklingen af børn og unges digitale kompetencer gennem hele uddannelsessystemet.

Læs og se mere om digitaliseringsstrategien her.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf. 3318 8269

Dokumentation for censur

Der gælder ikke særlige krav for, hvordan censur skal dokumenteres. Mange steder har der været tradition for at bruge censorlisterne som dokumentation, men databeskyttelsesreglerne sætter grænser for, hvilke oplysninger, der må videregives med listerne. Det skyldes, at censorlisterne ofte indeholder fortrolige oplysninger, som karakterer og cpr-numre. Derfor kan listerne ikke bare gives med hjem til censors skole.

Mundtlig censur
Nogle gymnasieskoler løser dokumentationskravet ved at udlevere en kvitteringsseddel. Et eksempel på en kvitteringsseddel findes på foreningens hjemmeside under skoledrift/censur. Den kan bruges til den interne administration og til opgørelse af censoraktiviteten i censorbanken.Selve karakterlisten udleveres ikke. Fortrolige oplysninger som karakterer kan dog videregives, hvis der er en årsag til det. Det kan f.eks. være i forbindelse med en klagesag. Censor har ofte sine egne interne noter, der er taget i forbindelse med eksamen. Noterne er censors interne arbejdsredskab, og censor skal gemme dem i et år for det tilfælde, at der opstår en klagesag.

Skriftlig censur
I forhold til skriftlige eksaminer kan allokeringsbrevene bruges som dokumentation for udøvet censur. På allokeringslisten tilføjes en tro- og loveerklæring, hvor antal af rettede opgaver skal bekræftes. Herefter vil skolen kunne underskrive/godkende udbetalingen, selvom karakterlisten ikke er med. Undervisningsministeriet arbejder i øvrigt på at muliggøre visning af omfanget af den udførte skriftlige censur i Netprøver.dk for censorbanken. En sådan løsning vil overflødiggøre censor-/karakterlisterne som dokumentation samt lette administrationen. Nærmere information vil blive givet, hvis løsningen falder på plads.

Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Politiken og Lundbeckfonden kårer landets dygtigste lærere

For ottende år i træk hædrer Politiken og Lundbeckfonden nogle af landets bedste undervisere i folkeskolen, gymnasiet og på erhvervsskolerne. Fra tirsdag den 3. marts kan man indstille sin foretrukne kandidat til Politikens Undervisningspris 2020.

Prisen, der er et samarbejde mellem Politiken og Lundbeckfonden, skal være med til at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode underviser. Elever, forældre, rektorer, skoleledere, kolleger og alle andre kan indstille deres kandidat, som både kan være en enkeltperson eller et lærerteam. Indstillingsperioden løber frem til og med lørdag den 4. april 2020.

Et dommerpanel udvælger vinderne i tre kategorier: Grundskole, gymnasier og erhvervsuddannelser. Panelerne vil fokusere på faglighed i undervisningsmetoder. Vinderne af de tre hovedpriser får hver 75.000 kr. Derudover uddeles seks særpriser, hvor præmien er 25.000 kr. Vinderne hyldes ved en prisoverrækkelse i Pressen i Politikens Hus tirsdag den 12. maj 2020.

For flere informationer om prisen, skriv til undervisningspris@pol.dk

BUVM-konference om demokrati og medborgerskab

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til konference med fokus på, hvordan fagprofessionelle styrker børn og unges demokratiske evner og selvtillid. På konferencen får I mulighed for at opleve to forskere Noemi Katznelson og Christer Mattsson, som deler ud af deres viden og erfaringer om fagprofessionelles møde med børn og unge i udsatte positioner. Herudover kan I møde skoler og institutioner i øjenhøjde og høre om deres erfaringer med arbejdet med demokrati og medborgerskab, og I vil få mulighed for faglig sparring, drøftelse og at netværke med hinanden.

Konferencen afvikles på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 21. april 2020 kl. 9-16.

Nærmere information, program og tilmelding kan ses her.

EVA-rapport om forsøg med karakterfri 1.g

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort EVA’s slutrapport om forsøget med karakterfri 1. g. Rapporten er lavet af EVA i samarbejde med STUK og samler op på erfaringerne med forsøget med karakterfri 1.g-klasser set fra et lærer-, elev- og ledelsesperspektiv. Rapporten omhandler de indsatser, skolerne har arbejdet med i forbindelse med forsøget, og hvilke erfaringer med feedback og karakterfrihed de har gjort sig i løbet af forsøgsperioden.

Rapporten kan læses her.

Høringssvar om hhv. national handleplan mod børn og unges rygning og nationale test i folkeskolen

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar om udkast til lovforslag om udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning og høringssvar om nationale test i folkeskolen (forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen). Høringssvarene kan læses her.

Kontakt: Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273, eller Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267