Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 10/2019


Moderniseringsstyrelsen har netop udgivet en vejledning om overgangen til den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Inden den nye lov træder i kraft, er der en overgangsordning.
Overgangsordningen skal sikre, at feriemønsteret i den nuværende ferieordning så vidt muligt kan opretholdes i overgangsperioden. Moderniseringsstyrelsen har i den forbindelse til brug for planlægning af ferie udarbejdet en vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. 
Ved OK18 aftalte Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning på baggrund af de nye ferieregler. Når aftalen og vejledningen foreligger, vil materialet blive offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Den Digitale Prøvevagt

I denne uge er der generalprøve på Den Digitale Prøvevagt i forbindelse med terminsprøver på mange skoler. Det har givet anledning til en del spørgsmål om GDPR og IT-sikkerhed. Flere spørgsmål handler om hjemmel, hvor længe data gemmes, og hvor data gemmes.
Undervisningsministeriet har den 1. marts udsendt et brev til institutionerne med nærmere information om generalprøven på Den Digitale Prøvevagt.
Ministeriet har også lavet en side med svar på de spørgsmål, der blev stillet.
Derudover udsender ministeriet informationer om systemet på deres Facebook side.
Foruden ministeriets spørgsmål og svar har elevorganisationerne også skrevet spørgsmål og svar om Den Digitale Prøvevagt på DGS’s Facebook side. Elevernes egne svar kan også bruges til at imødegå en del af den bekymring, der findes.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet – Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger

Mange ansatte oplever at blive psykisk belastet af deres arbejde. Derfor har Arbejdstilsynet løbende styrket sit tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Senest har tilsynet fået mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte.
Det betyder, at tilsynet fra d. 15. marts 2019 kan træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Tidligere var det kun muligt for tilsynet at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane.
I forbindelse med udvidelsen af Arbejdstilsynets afgørelsesområde har tilsynet udstedt en ny At-vejledning med titlen Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Samtidig ophæves At-vejledning D.4.2. Mobning og seksuel chikane.
Den nye vejledning, som er blevet til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, oplyser bl.a. om:
* hvad krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er
* hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger og hvilke helbredsmæssige konsekvenser, de kan have
* hvordan arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266