Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 10/2017

Brug af privat inkassofirma til inddrivelse af gebyrer

Danske Gymnasier har fået flere henvendelser vedrørende skolers mulighed for at benytte private inkassofirmaer til brug for inddrivelse af gebyrer fra elever på grund af manglende aflevering af undervisningseffekter, herunder udlånte pc’er og bøger. Skolerne har fremsat ønske om fremadrettet at benytte private inkassofirmer frem for eller som et supplement til EFI.

Sekretariatet har på baggrund af henvendelserne været i dialog med Undervisningsministeriet, som har oplyst sekretariatet, at de institutioner blandt DG’s medlemsinstitutioner, som er godkendt i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., er institutioner inden for den offentlige forvaltning, hvormed disse skoler ikke har hjemmel til at benytte private inkassofirmaer.
Ministeriet henviser i sit svar til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, hvoraf følger, at inddrivelsen skal varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT), og at der dermed også kan gøres brug af EFI. Loven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige.

I lovens forarbejder defineres ”Det offentlige” bredt, således, at også selvejende institutioner er omfattet af lovens anvendelsesområde. Inddrivelsesloven giver derfor ikke skoler godkendt i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. mulighed for at benytte privat inkasso, idet inddrivelse efter loven alene kan foretages af SKAT, herunder også med brug af EFI.
Institutioner omfattet af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) er dog ikke omfattet af den offentlige forvaltning og er derfor ikke omfattet af inddrivelsesloven. De kan derfor benytte privat inkasso.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Kan skolen opkræve gebyr for udstedelse af nyt studiekort?

Danske Gymnasier er blevet spurgt, om en skole har hjemmel til at opkræve gebyr fra en elev, som har mistet sit studiekort, og som skal have udstedt et nyt. Undervisningsministeriet har til brug for sekretariatets besvarelse af henvendelsen oplyst, at skolen ikke har hjemmel til at kræve et sådan gebyr af eleven. Skolen må derfor bære udgiften.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Landsretsdom: afskedigelse af flexjobber var i strid med forskelsbehandlingsloven

I sagen skulle Vestre Landsret tage stilling til, hvorvidt afskedigelse af en flexjobber var i strid med forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen var blevet afskediget på grund af virksomhedens dårlige økonomi. Medarbejderen, der aldrig havde fået kritik for sin arbejdsindsats, blev overrasket over afskedigelsen, og indledte derfor en sag om forskelsbehandling på grund af handicap efter forskelsbehandlingsloven.
Det var i sagen ubestridt, at medarbejderen, der led af posttraumatisk stress-syndrom, var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Under sagens behandling henviste virksomheden ikke kun til den dårlige økonomi som begrundelse for afskedigelsen, som det var tilfældet i afskedigelsesbrevet, men henviste som noget nyt til flere andre omstændigheder.
I sagen kom Landsretten frem til, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ved afskedigelsen af flexjobberen ikke var udvist indirekte forskelsbehandling. Baggrunden herfor var bl.a., at arbejdsgiveren havde givet forskellige begrundelser for afskedigelsen, ligesom arbejdsgiveren ikke havde kunne løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen alene var begrundet i virksomhedens økonomiske problemer som angivet i afskedigelsesbrevet.
Arbejdsgiveren blev på denne baggrund dømt til at betale den opsagte flexjobber en godtgørelse svarende til 9 måneders løn i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Dommen viser, at man som arbejdsgiver skal være klar og konsistent ved begrundelsen af en opsigelse, og at varierende begrundelser kan gøre det sværere at bevise afskedigelsens saglighed. Herudover viser dommen vigtigheden af, at en arbejdsgiver kan dokumentere angivne begrundelser.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
tilmeldingsfrist den 20. marts 2017
Kurset Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring afholdes
den 19. – 20. april 2017 på Comwell Kellers Park. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Personlig gennemslagskraft
tilmeldingsfrist den 14. marts 2017
Kurset Personlig gennemslagskraft afholdes den 24. – 25. april 2017 på Comwell Kellers Park. Kurset klæder ledere i gymnasiet på til at levere budskaber og facilitere samtaler sikkert og troværdigt. Kurset tilbyder konkrete teknikker til at styrke din personlige gennemslagskraft. Kurset henvender sig til alle gymnasieledere.

Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation
Tilmeldingsfrist den 6. april 2017
Kurset Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivationafholdes den 19. april 2017 kl. 11.00 – 15.00 på Kalundborg Gymnasium. Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter. Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.