Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 1/2021

Midler til kompetenceudvikling fra gymnasiereformen

Børne- og undervisningsministeren har besluttet, at uforbrugte midler til kompetenceudvikling i 2020 videreføres til 2021. Det betyder konkret, at midlerne fra gymnasiereformen til kompetenceudvikling i 2020 bliver på gymnasierne i 2021 uden modregning af tilskuddene, og uden krav om indberetning her ved årsskiftet. I januar 2022 skal der indsendes dokumentation for forbruget i både 2020 og 2021. Ministeriet har kort før jul udsendt uddybende orienteringsbrev til alle gymnasier.
Kontakt Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5337 7160

Nye tiltag til bekæmpelse af COVID-19

Sundhedsmyndighederne har i denne uge offentliggjort ny pjece på baggrund af de tiltag mod COVID-19.
Kontakt: Emil Rønne Nielsen, fuldmægtig i BUVM  6116 7825

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2022/23

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt brev om ansøgningsprocedure og overordnede vurderingskriterier, som lægges til grund for vurdering og beslutning om etablering af nye gymnasiale udbud.
Styrelsen skal modtage eventuelle ansøgninger – inklusiv regionsrådsindstillinger og udtalelser fra stedlige interessenter – om nye gymnasiale udbud med start i skoleåret 2022/23 senest den 7. juni 2021. Det forventes, at der vil blive sendt afgørelsesbreve ud i september 2021.
Det bemærkes, at der i perioden 2020-23 er en pulje på i alt 25 mio. kroner, som har til formål at understøtte, at erhvervsuddannelser, hhx og htx bringes geografisk tættere på de unge. Det vil være muligt at ansøge om tilskud til etablering af udbud, hvor det første elevoptag starter mellem den 1. august 2021 og den 1. september 2022. Der forventes at kunne bevilges op til 1,5 mio. kroner pr. ansøgning.
Det forventes, at anden runde af puljen bliver udmeldt i første kvartal 2021. Indtil da kan man læse mere om puljen.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Ny procentregulering af statsansattes lønninger pr. 1. februar 2021

Reguleringsprocenten for statsansattes lønninger ændres pr. 1. februar 2021 til 10,0434 (grundbeløb marts 2012). Det sker som følge af OK18-forliget mellem CFU og Finansministeriet.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID- 19

Børne- og Undervisningsministeriet har i uge 1 sendt et nyhedsbrev til alle udbydere af gymnasiale uddannelser med nyt i relation til COVID-19.
I nyhedsbrevet orienterer BUVM om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med COVID-19.
Nyhedsbrevet medtager ændringer fra 17. december 8.30 til og med 7. januar kl. 8.00.
BUVM understreger, at området er under stadig udvikling, hvorfor alle udbydere opfordres til stadig løbende at holde sig orienteret på uvm.dk.
Nyhedsbrevet ligger også tilgængelig for Danske Gymnasiers medlemmer bag login under punktet covid19.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 2843 1424

Seminar for nye eksamensplanlæggere i februar

Onsdag den 3. februar afholder Kontor for Prøver, Eksamen og Test seminar for nye eksamensplanlæggere på hhx, htx, hf, stx, samt eux. Seminaret afholdes virtuelt fra kl. ca. 9.30-14.30. Seminaret vil have fokus på basal eksamensplanlægning og -gennemførelse, fx eksamensplanlæggerens årshjul, at melde elever til prøve samt praktisk prøveafvikling.  Der er sendt en mail ud til hver enkelt institution med program og link til tilmelding.
Spørgsmål om seminaret kan rettes til Brith Dalgaard Nielsen i STUK.

Nyhedsmail fra Center for Selvmordsforskning direkte i din indbakke?

I Danmark begår ca. 600 mennesker selvmord hvert år og samtidig er der mere end 4000 registrerede selvmordsforsøg. Reducering af antal selvmord og selvmordsforsøg i Danmark er et fælles ansvar på tværs af sektorer og faggrupper. I 2013 forpligtede Danmark sig til WHO’s ”Mental Health Action Plan 2013-2020”. Målet i planen er bl.a. at reducere antallet af selvmord med 10 pct. WHO understreger, at tiltag ikke udelukkende bør komme fra sundhedssektoren, men at det er nødvendigt med en samlet indsats fra flere sektorer.
Center for Selvmordsforskning ønsker, at viden om selvmordsforebyggelse er let tilgængelig for alle faggrupper, så vi sammen kan bidrage til en reduktion af selvmord og selvmordsforsøg.
Du kan fremadrettet modtage nyhedsmails fra Center for Selvmordsforskning direkte i din indbakke.
I Center for Selvmordsforsknings seneste nyhedsbrev (dec. 2020) kan du læse Tanke til handling selvmordsmodeller af Ph.d. Erik Christiansen.

Høringssvar

Danske Gymnasier har over julen givet to høringssvar. Det ene vedrører forlængelse af nødloven i forbindelse med Covid-19, hvor et lovforslag foreslår at forlænge nødlovens gyldighed til november 2021, og det andet høringssvar vedrører bekendtgørelse om genberegning af eksamensgennemsnit ved gsk-eksamen, som fastsætter reglerne for gymnaielovens §54.
§ 54. Personer med en gymnasial eksamen, der har fulgt gymnasial supplering, jf. § 65, eller anden enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til optagelse på en konkret videregående uddannelse, får genberegnet det adgangsgivende eksamensresultat i de tilfælde, hvor prøveresultaterne fra de pågældende fag reducerer eksamensresultatet fra eksamensbeviset.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med uddannelses- og forskningsministeren fastsætte regler om genberegningen, herunder om, i hvilke situationer der skal ske genberegning, og om, at der ikke skal ske genberegning for visse uddannelser.
Høringssvarene kan læses her.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 2843 1424

KOMMENDE KURSER

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261