Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 1/2017

Vedtagelse af gymnasieloven

Gymnasieloven blev vedtaget den 27. december 2016. Loven er nu offentliggjort på retsinformation med lov nr. 1716 af 27. december 2016. Læs mere her.
Kontakt: Louise Westmark, tlf. 33188267

HF-kampagne

Danske Gymnasier har i en række landsdækkende og regionale medier indrykket annoncer, hvor vi byder velkommen til den nye hf-uddannelse. Vi har tidligere via mail til rektorerne informeret om kampagnen, og vi vil også her gøre opmærksom på, at skolerne fortsat kan supplere kampagnen lokalt og for egen regning – f.eks. op til orienteringsaftener. I guiden kan I finde annonceskabeloner, man som enkelt skole eller sammen med andre kan indrykke i de lokale medier. Se, hvordan man henter den ønskede annonce-fil på side 8 i guiden. Man kan læse mere om hf-kampagnen på danskegymnasier.dk
Kontakt: Finn Georg Bald, tlf.: 3318 8271

Konference om dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser – tilmeldingsfrist 15. januar 2017

Den 7. februar 2017 afholder overenskomstparterne på GL-området konferencen Dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser. Konferencen er en afslutning på det partsprojekt, der blev aftalt ved OK15. Konferencen finder sted den 7. februar 2017 på Vingstedcentret i Vejle. Målgruppen er ledere og medarbejder-repræsentanter. Læs mere og tilmeld jer via Kompetencesekretariats hjemmeside
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, tlf.: 3318 8268

Endags-konference om 21. århundredes kompetencer – tilmeldingsfrist 20. januar 2017

I 2017 gentager vi succesen med en endags-konference for gymnasiets digitale ildsjæle. I år vil fokus være på det 21. århundredes kompetencer. Dagens program er sammensat af syv korte, inspirerende oplæg. Du kan finde det fulde program på Danske Gymnasiers hjemmeside, hvor der også er tilmelding.

Arrangementet finder sted mandag d. 30. januar på Fredericia Gymnasium, kl. 9.30-16.00
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, tlf.:3318 8273

Ledelsestræf 2017 – tilmeldingsfrist 10. februar 2017

Danske Gymnasier udsendte den 19. december 2016 elektronisk invitation til Ledelsestræf 2017. Ledelsestræffet er for hele ledelsen og afholdes fra den 1. – 2. marts 2017 i Nyborg. Læs mere om ledelsestræffet og tilmeld ledelsen på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 3318 8261

Betaler jeres skole fortsat for EDI postkassen gennem KMD?

KMD, Moderniseringsstyrelsen (dengang Økonomistyrelsen) og STIL (dengang UNI-C) gjorde tilbage i 2010 alle institutioner bekendt med, at de fleste skoler på grund af opgradering til Navision Stat 5.1. fremover kunne undvære deres VANS abonnement med KMD, som derfor kunne opsiges. Institutionerne blev gjort opmærksom på, at det var skolens egen opgave at opsige aftalerne.

Danske Gymnasier er blevet oplyst, at flere institutioner ikke har været bekendt med, at VANS abonnementet omhandlede EDI-postkassen, og at skolerne derfor ikke har være bekendt med, at de skulle opsige abonnementet og hermed stoppe for betalingen af EDI. Det er derfor forventningen, at flere skoler fortsat betaler for produktet uden grund.

Sekretariatet skal derfor opfordre alle institutioner til at undersøge, om de har opsagt deres VANS abonnement overfor KMD, eller om de fortsat betaler for EDI-postkassen.

Moderniseringsstyrelsen har fornyeligt oplyst, at det er styrelsens vurdering, at de skoler, som har betalt for EDI-postkassen uden grund, desværre ikke har adgang til at få refunderet pengene fra hverken KMD, STIL eller Moderniseringsstyrelsen.

Er I tvivl om, hvorvidt I fortsat betaler for EDI-postkassen, dvs. ikke har opsagt jeres VANS abonnement, kan I kontakte KMD for en nærmere gennemgang.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om ledelsesret og merarbejde på det gymnasiale område

I sagen gjorde GL dels gældende, at opgørelse af arbejdstid ikke kan ske ved ”ensidigt fastlagte akkorder”, og dels at et gymnasium havde opgjort arbejdstiden ved sådanne ”ensidigt fastlagte akkorder”.

Moderniseringsstyrelsen gjorde heroverfor gældende, at det er i overensstemmelse med overenskomsten, at ledelsen til brug for planlægningen af et skoleår/en normperiode budgetterer med et anslået tidsforbrug, og at dette ikke er lig med, at ledelsen anvender ”ensidigt fastlagte akkorder”. Moderniseringsstyrelsen gjorde endvidere gældende, at arbejdstiden på det konkrete gymnasium var administreret i overensstemmelse med overenskomsten.

I kendelsen fastslår opmanden i forhold til GL’s første påstand, at det, at en arbejdstime er registreret i et tidsregistreringssystem, ikke automatisk udløser et krav på merarbejdsgodtgørelse. Opmanden fastslår derudover, at der efter overenskomstens § 18 skal foretages en årlig opgørelse af arbejdstiden, og at eventuelle overskydende timer skal vurderes efter betingelserne for at honorere merarbejde. Det er ledelsen, der foretager denne vurdering.

I forhold til de konkrete forhold på det gymnasium, sagen omhandlede, fastslår opmanden, at gymnasiet har handlet i overensstemmelse med overenskomsten. Gymnasiet har således ikke foretaget opgørelsen af arbejdstiden på baggrund af ”ensidigt fastlagte akkorder”. Opmanden bemærker i tilknytning hertil, at det må anses for nødvendigt for en forsvarlig drift af et gymnasium at planlægge et skoleår under hensyn til kapacitet og ressourcer sammenholdt med elevoptag, fordelingen på de forskellige studieretninger, holdopdeling osv. Det er derfor også i overensstemmelse med overenskomsten, at ledelsen som led i planlægningen budgetterer med et anslået tidsforbrug til forskellige opgaver, når ledelsen løbende følger op på, om estimaterne er realistiske, eller om der er behov for at justere disse i opadgående eller nedadgående retning.
Læs kendelsen her:
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, tlf.: 3318 8268

Satser for tjenesterejser og supplerende flyttegodtgørelse er reguleret

Satserne er reguleret med virkning fra 1. januar 2017.

  • Pr. 1. januar 2017 reguleres satserne for supplerende flyttegodtgørelse.
    Læs cirkulæret her
  • Pr. 1. januar 2017 reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser. Læs cirkulæret her 

Moderniseringsstyrelsen oplyser, at der desværre er en trykfejl i bilag 5, note 1, i cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser. Hoteldispositions-beløbet for Danmark reguleres i henhold til Statens Indkøbs hotelaftale, der rettelig reguleres pr. 15. februar 2017. Indtil da anvendes satsen for 2016.

Derudover er der fejl i cirkulærebemærkningerne. Det korrekte hoteldispositionsbeløb for Danmark er 1.020 kr., hvilket også fremgår af bilag 5.  Nyt cirkulære vil blive udsendt primo januar 2017.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

Ledelse af studieretninger, team og projekter – Sidste chance for tilmelding

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

1. undervisningsgang 31. januar 2017
2. undervisningsgang 28. februar 2017
3. undervisningsgang 29. marts 2017
4. undervisningsgang 4. maj 2017

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Workshop: Eksamensplanlægning for nyere eksamensplanlæggere – tilmeldingsfrist 13. januar 2017

Workshoppen afholdes på Odder Gymnasium den 8. februar 2017 kl. 14-16 og på Det Frie Gymnasium den 6. februar 2017 kl. 14-16.

På workshoppen introducerer erfarne eksamensplanlæggere til best practise i eksamensplanlægningen. Gennem erfaringsudveksling behandles blandt andet mulighederne for et godt samspil mellem den lokale og den nationale eksamensplanlægning. Desuden lægger workshoppen op til netværksdannelse mellem eksamensplanlæggere.

Workshoppen henvender sig til nye eksamensplanlæggere samt eksamensplanlægger med begrænset erfaringer, der ønsker vidensdeling og/eller netværk.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 3318 8261