Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 2/2020

Danske Gymnasier holder Ledelsestræf

Der er nu åbent for tilmelding til årets Ledelsestræf i Danske Gymnasier, der finder sted på Hotel Nyborg Strand 27.-28. februar 2020. Tilmeldingsfristen er  7. februar 2020.
Se program og tilmeld dig her.

STUK’s tilsynsplan for 2020

Stuk har nu offentliggjort sin plan for kvalitetstilsyn i 2020.
Onsdag d. 8/1 afholdt STUK et informationsmøde, hvor planerne for tilsyn blev gennemgået, og der er ikke store forandringer. Det er de samme fire indikatorer for faglig kvalitet som tidligere, som alle skoler screenes for: Eksamensgennemsnit, frafald, overgang til videregående uddannelse og løfteevne.
Herudover indgår trivselsindikatorer også i screeningen, men en skole udtages ikke til tilsyn alene på indikationer fra trivselsmålingen.
Måden et tilsyn foregår på er blevet ændret, så alle skoler, der udtages til tilsyn, bliver tilbudt et rådgivningsforløb, som skal køre i hele skoleåret 20/21.
Herudover er der tematiske tilsyn af lærerkompetencer, som primært vil fokusere på, om lærerne på skolerne har pædagogikum efter reglerne, og om lærerne har de rette faglige kvalifikationer.
Slutteligt er der et tematisk tilsyn på private skoler om frihed og folkestyre. STUK har haft en svær opgave med at etablere gode indikatorer for det tilsyn, men er nu klar til at gennemføre det.
STUK kontakter de skoler der udtages til tilsyn i løbet af de kommende uger.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Webinar og opdateret materiale om justerede adgangskrav

I november blev der landet en politisk aftale om justerede adgangskrav til gymnasiet. I den forbindelse har STUK den 9. og 10. januar afholdt informationsmøder om justeringerne. Der har vist sig så stor interesse for informationsmøderne, at styrelsen afholder et tilsvarende webinar fredag den 17. januar 2020 kl. 13-15.
Se program og tilmelding.
STUK og STIL har endvidere i forbindelse med de justerede adgangskrav opdateret kommunikations- og vejledningsmaterialet på uvm.dk og ug.dk.
Når datoerne for optagelsesprøven i 2020 er endeligt fastlagt, vil der ske yderligere opdatering på ministeriets hjemmesider. Nye tekstforslag til breve til ansøgerne vil endvidere blive offentliggjort på uvm.dk primo 2020, og drejebog om optagelsesprocessen samt uddybning af visse dele af optagelsesbekendtgørelsen vil blive opdateret i foråret 2020.
overblik over de samlede justeringer.
Kontakt: Hanne Woller, specialkonsulent i STUK, tlf: 33 95 53 35  eller Camilla Abel Trier, fuldmægtig i STUK, tlf: 33 92 54 55 

Ny Ferieaftale og særlig feriegodtgørelse i overgangsåret

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale med tilhørende vejledning i forbindelse med den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.
Samtidig er der også indgået aftale om den særlige feriegodtgørelse i overgangsåret, der løber fra 1. september 2019 – 31. august 2020. Den særlige feriegodtgørelse udgør samlet 1,5 pct., hvoraf den ene procent følger af ferieloven og den halve procent er overenskomstaftalt.

  • Den ene procent, der følger af ferieloven, indefryses sammen med den ferie, der optjenes i overgangsåret.
  • Den halve procent, der følger af overenskomsten, udbetales ad to omgange:

Den del der optjenes fra 1. september 2019 – 31. december 2019 udbetales ultimo april 2020.
Den del der optjenes fra 1. januar 2020 – 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021.
Ferieaftalen og vejledningen, samt aftalen om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden er offentliggjort på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.
Kontakt: Christina Dyhr, tel: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Afskedigelse af en pædagogikumkandidat

Det følger af pædagogikumloven og pædagogikumbekendtgørelsen, at en pædagogikumkandidats fastansættelse er betinget af, at kandidaten består pædagogikum. Gymnasiet kan således stå i den situation, at der skal ske afskedigelse af kandidaten, hvis den tilsynsførende og kursuslederen på det tredje og sidste tilsyn træffer afgørelse om, at kandidaten dumper praktisk pædagogikum.
Gymnasiet skal være opmærksom på, at der ikke er hjemmel til at afskedige kandidaten inden uddannelsesforløbet er afsluttet, dvs. før den tilsynsførende og kursuslederen har truffet afgørelse om at den pågældende eventuelt måtte være dumpet. Dette gælder dog ikke, hvis afskedigelsesgrunden ikke har relation til selve uddannelsesforløbet.
Til gymnasiernes vurdering af den faglige kompetence har STUK sendt en uddybende beskrivelse af reglerne:
”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal først og fremmest præcisere, at det er institutionens ansvar at sikre ved ansættelse af en lærer, at vedkommende lever op til kravene i § 1 i cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. og de faglige kompetencer i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser og bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.
Såfremt det kommer til institutionens kundskab, efter ansættelse er sket, at vedkommende ikke lever op til nogle af disse krav, skal gymnasiet i den konkrete situation tage stilling hertil under hensyn til overenskomstens regler, lov om de gymnasiale uddannelser, pædagogikumbekendtgørelsen og forvaltningsloven. Gymnasiet skal ved denne vurdering inddrage proportionalitetsprincippet og saglighedskravet.
Da det er institutionens ansvar at sikre, at kandidaten ved ansættelsen har de fornødne faglige kompetencer, vil det være vanskeligt at træffe en saglig afgørelse om afskedigelse eller varsling af en væsentlig stillingsændring. Det kan ikke udelukkes, at der i en konkret situation kan være omstændigheder, der tilsiger det, men det vil formentlig være en absolut undtagelse.
Idet gymnasiet er en selvejende institution, er det institutionen, der er ansvarlig for at sikre overholdelse af disse regler. Det er derfor institutionen selv, der skal træffe afgørelse om, hvad der ansættelsesretligt skal ske i sådanne tilfælde. Ved tvivl om gældende reglerne, er institutionerne naturligvis velkomne til at rette henvendelse til STUK.”
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Rammerne for skolens transport af elever mellem skole og ekskursionsmål

Sekretariatet har været i dialog med STUK omkring rammerne for gymnasieskolers transport af elever i forbindelse med ekskursioner og eventuel betaling herfor. Styrelsen har tidligere udmeldt, at
”Det bemærkes, at det grundlæggende er ministeriets vurdering, at transport af elever mellem skolen og ekskursionsmål ikke er et formål, der er institutionen vedkommende. Dette nævnes for at understrege, at kørslen altid skal have et formål, der er institutionen vedkommende”.
Styrelsen har efterfølgende ændret formuleringen til følgende:
”Såfremt det er økonomisk forsvarligt og såfremt formålet med ekskursionen er institutionen vedkommende, kan institutionen vælge at transportere eleverne fra institutionen til ekskursionsmålet i institutionens køretøjer”.
Gymnasieskoler kan således vælge selv at afholde transportudgiften ved transport af elever i skolens egne køretøjer, såfremt det er økonomisk fornuftigt, og såfremt ekskursionen er en del af undervisningen/er skolen vedkommende.
Skolen kan også betale for elevernes udgifter til transport ved brug af kollektiv transport, bus eller tog, til og fra ekskursionsmålet, hvis turen er en del af undervisningen.
Skolen har omvendt også mulighed for at afkræve deltagerbetaling fra eleven i henhold til AGV-lovens § 46, stk. 3, som fastslår, at elever kan afkræves betaling for deltagelse i ekskursioner, der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse.
Skolen har med andre ord mulighed for at afkræve deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner m.v. eller den kan vælge selv at afholde transportudgifterne/transportere eleverne i skolens egne køretøjer.
Med hensyn til deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner, er der et beløbsloft på 90 kr.
Det bemærkes, at skolen ikke har hjemmel til at udbetale kørepenge til de elever, der måtte vælge at køre i eget køretøj.
Kontakt: Christina Dyhr, tel: 3318 8266

Satsregulering pr. 1. januar 2020 for tjenesterejser

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2020 ved cirkulære af 18. december 2019.
Kontakt: Christina Dyhr, tel: 3318 8266

Ny lov skal forbedre arbejdsmiljøet

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ny arbejdsmiljølov, som giver Arbejdstilsynet nye redskaber i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Loven udmønter en del af den brede politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra foråret 2019, som giver Arbejdstilsynet nye og bedre muligheder for at kontrollere virksomhedernes arbejdsmiljø.
Med lovforslaget udvides Arbejdstilsynets værktøjskasse, så de virksomheder, der aktivt går ind i at forbedre arbejdsmiljøet, får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer, ligesom det tidligere rådgivningspåbud ændres til et kompetencepåbud, der tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning.
Samtidig skærper loven sanktionerne over for de virksomheder, der overtræder den, så det i endnu mindre grad kan betale sig at slække på arbejdsmiljøet. Bøderne stiger og skærpes særligt for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af reglerne. Virksomheden vil desuden fremover skulle betale et gebyr for det efterfølgende skærpede tilsyn, når Arbejdstilsynet nedlægger forbud.
Sekretariatet har omtalt det fremsendte lovforslag i et tidligere nyhedsbrev.
Kontakt: Christina Dyhr, tel: 3318 8266

Undervisningsmaterialer fra satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol

I forbindelse med arbejdet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol, er der udviklet en række materialer til brug på institutionerne.
Materialerne indeholder bl.a. faglige artikler og redskaber til, hvordan fagprofessionelle kan tilrettelægge konkrete indsatser i praksis, der sætter fokus på:

Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267