Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 36/2019

Placering af interne prøver i skoleåret 2019/20

Tidligere på året besluttede Gymnasieforligskredsen at ændre loven, så interne prøver kan placeres mere frit. Som det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, vil den foreslåede mulighed for at afholde interne prøver på andre tidspunkter end i eksamensperioden også gælde for skoleåret 2019/20. Lovændringen skal behandles i Folketinget i løbet af efteråret, og her må det forventes, at lovforslaget vedtages. Gymnasierne vil fra og med reglernes ikrafttræden kunne afholde interne prøver under de nye rammer i den resterende del af skoleåret.

Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Ansatte elevers ret til ferie i overgangsordningen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et notat om ansatte elevers ret til ferie i overgangsperioden til samtidighedsferie. Notatet vedrører hvordan fx kontorelever, omfattet af den gældende ferielovs § 9, er stillet i forhold til overgangen til den nye ferielov. Notatet kan findes på foreningens hjemmeside bag log in (login/Skabeloner og vejledninger/Overgangen til ny ferielov for gymnasierne/Elevers ret til ferie i overgangsordningen).

Som det blandt andet fremgår af notatet, vil elever i overgangsperioden fra den 1. maj til den 31. august 2020, ligesom andre lønmodtagere, have ret til 16,64 feriedage. Elever har dog ikke mulighed for, ved udløbet af det forkortede ferieår, at overføre elevferie til afholdelse efter den nye ferielov, medmindre der foreligger en feriehindring. Endvidere har elever ikke mulighed for at holde fondsferiedage efter ferielovens § 48a, stk. 3, i det forkortede ferieår.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Beregning af jubilæumsanciennitet ved tidligere skift mellem institutionstyper

Sekretariatet har fået en række henvendelse fra gymnasieskoler vedrørende beregning af jubilæumsanciennitet når en medarbejder tidligere har skiftet fra ansættelse på en type undervisningsinstitution, f.eks. en erhvervsskole, til ansættelse på en gymnasieskole.
Det følger af § 6 i cirkulære nr. 9590 af 1. juli 2019 om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler samt visse selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at:
”Ved selvejende institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser eller lov om institutioner for forberedende grunduddannelse medregnes beskæftigelse ved de af de nævnte lovgivninger omfattede institutioner i jubilæumsancienniteten. Med virkning fra den 1. april 2010 gælder dette uanset skift fra en institutionstype til en anden”.

Sekretariatet har tidligere været i dialog med STUK om fortolkning af bestemmelsen. Styrelsen har i den forbindelse henvist til, at det følger af § 6, at før 1. april 2010 kunne en ansat kun medtage sin jubilæumsanciennitet ved skift mellem to institutioner af samme type, dvs. institutioner oprettet efter samme institutionslov. Efter 1. april 2010 kan en ansat derimod medtage sin jubilæumsanciennitet ved skift fra en institutionstype til en anden.

Dette skal efter styrelsens nugældende fortolkning forstås således, at ved stillingsskift efter den 1. april 2010 kan hele den jubilæumsanciennitet, man har optjent efter de gamle regler frem til den 1. april 2010, medtages og tillægges den nye optjente anciennitet.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

”Gymnasielyd”: En podcastserie fra de gymnasiale læringskonsulenter

Kvantitative data indgår i stigende grad i skolernes prioritering af indsatser. Men hvordan får man data til at give mening lokalt? Og hvordan kan ledelser, faggrupper og lærerteams bruge data fornuftigt uden at føle en fremmedgørelse i forhold til kerneydelsen: Undervisningen.

”Kvantitative data” er temaet for det første afsnit af de gymnasiale læringskonsulenters nye podcastserie ”Gymnasielyd”. Serien sætter fokus på nogle af de tematikker, der knytter sig til gymnasiereformen.

I hvert afsnit inviterer de to værter Mette Møller Jørgensen og Paul Bridgwater en teoretiker og en praktiker i studiet. Gæsternes forskellige perspektiver åbner for diskussioner om tidsrelevante temaer som demokrati, dannelse og dataanvendelse. Podcastserien består af seks afsnit à ca. 20 minutter, og de lanceres i ugerne 36 til 41.

Lyt med her.

Datoer for regionsmøder for pædagogiske ledere

Regionsrepræsentanterne i Danske Gymnasiers PL-udvalg afholder regionsmøder for de pædagogiske ledere på følgende datoer:

–    Region Nordjylland: 12. september 2019. Kontakt Thorbjørn Lind, Aalborghus Gymnasium.
–    Region Sjælland: 1. oktober 2019. Kontakt Sigrid Egeskov Andersen, Køge Gymnasium.
–    Region Hovedstaden: 2. oktober 2019. Kontakt Sofie Paludan, Rødovre Gymnasium.
–    Region Syddanmark: 6. november 2019. Kontakt Jette Nørgaard, Rosborg Gymnasium.
–    Region Midtjylland: Medio november 2019. Kontakt Anders Ølsgaard Larsen, Aarhus Katedralskole.

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 6. SEPTEMBER 2019 – SIDSTE CHANCE

Kurset afholdes den 8. – 9. oktober 2019 på Comwell Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 23. – 24. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer. Der er også fokus på at give viden om og redskaber til de styringsmæssige ledelsesopgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2019

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29. – 30. oktober 2019
•    Den 22. – 23. januar 2020
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 24. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 25. oktober 2019 på Hotel Fredericia.
Kursets formål er at tilbyde nyvalgte medlemmer af Samarbejdsudvalg en branchenær uddannelse.
Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 3. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 5. november 2019 på Tivolihotellet i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk

Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261