Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 19/2019

Betaling for SRP censur

Flere gymnasier spørger til, hvordan censoropgaven for SRP finansieres. Undervisningsministeriet har svaret, at SRP ikke kan betragtes som en skriftlig prøve, men derimod en mundtlig prøve på et skriftligt grundlag. Der sker derfor ingen særskilt honorering for censoropgaven, da det kun er skriftlig censur der honoreres. Det indebærer ifølge ministeriets svar, at opgaven med at censurere SRP skal indgå som en del af lærernes almindelige arbejdstid, og at det er skolerne og ikke STUK, der skal afsætte censorer til opgaven.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8260

Ny bekendtgørelse om gymnasial supplering

En ny bekendtgørelse om gymnasial supplering trådte i kraft den 4. maj 2019.
Begrebet gymnasial supplering indeholder fremadrettet, ud over gymnasiale suppleringskurser (GSK) og gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF), også de såkaldte supplerende overbygningsforløb (SOF).
SOF er et tilbud til personer med en hf-uddannelse uden overbygning, der ikke giver adgang til universitetsbacheloruddannelser, og som derefter ønsker at opnå en overbygning. SOF er også en mulighed for personer, der efter mindst to år forlader et merkantilt eux-forløb med et bevis for eux 1. del uden at afslutte forløbet med en fuld erhvervsfaglig studentereksamen (eux), men som siden ønsker at opnå en overbygning på beviset
Alle enkeltfagsinstitutioner, der er interesserede i potentielt at kunne tilbyde SOF, skal så snart som muligt henvende sig til den geografisk set relevante GS-koordinator med henblik på nærmere vejledning om, hvad opgaven nærmere forudsætter og indebærer, og om eventuel optagelse på den liste, som det er et krav, at institutionen fremgår af, hvis institutionen skal udbyde SOF.
GS-koordinatorerne er aktuelt: Anita Lindquist Henriksen (KVUC), Anya Eskildsen (Niels Brock), Erik Ernø-Kjølhede (Aarhus HF & VUC), Søren Hindsholm (Nørresundby Gymnasium & HF) og Lone Bjørndal Thomsen (Odense Katedralskole).
Læs Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orientering om den nye bekendtgørelse på danskegymnasier.dk/Skoledrift/Uddannelserne. Heri findes også links til bekendtgørelsen, nye læreplaner til GIF-forløb samt et høringsnotat med vigtige fortolkningsbidrag.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227 622

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2020/21

Undervisningsministeriet har den 3. maj udsendt brev om de vurderingskriterier, de vil lægge til grund, når de skal vurdere og beslutte nye gymnasiale udbud. Brevet ligger på danskegymnasier.dk/Skoledrift/Uddannelserne
Ansøgningsfristen er den 16. september 2019.
Der er ikke sket ændringer i ansøgningsproceduren og vurderingskriterierne i forhold til sidste år.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Optagelsesprøve for elever fra prøvefri efterskoler

Vi har fået en henvendelse fra Efterskoleforeningen, som ønsker, at elever fra prøvefri efterskoler kan tage optagelsesprøven på et andet sted (gymnasium eller evt. efterskole) end det, som de har søgt som 1. prioritet. Jf. bekendtgørelsen er der intet til hinder for, at eleverne kan aflægge prøven et andet sted end den skole, som de har søgt som 1. prioritet. Men eftersom det er rektor på 1. prioritetsinstitutionen, der har ansvaret for afholdelse af prøven vil vi gøre opmærksom på, at der er en del risici forbundet med at forlægge optagelsesprøven.
Vælger en rektor af forlægge optagelsesprøven til f. eks. en efterskole anbefaler Danske Gymnasier, at der bliver indgået meget konkrete aftaler med eleven samt den skole, som skal afholde prøven på deres vegne
Kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 3318 8263

Brev vedr. elevfordeling på det almengymnasiale område

STUK har udsendt et brev om elevfordeling på det almengymnasiale område. Brevet, der kan læses på danskegymnasier.dk/Skoledrift/Optagelse, vil få konsekvenser for den praksis, som langt de fleste fordelingsudvalg har for at operere med en overbookning af elever i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28, når eleverne fordeles i foråret. Brevet lægger op til, at overbookning finder sted, når den enkelte institution fastsætter sin kapacitet, hvilket skal ske senest d. 10. december. Kun i særlige tilfælde kan overbookingen finde sted i forbindelse med fordelingen.
Danske Gymnasier har i samarbejde med Danske Regioner gjort UVM opmærksom på, at eksisterende praksis er beskrevet i bemærkningerne til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser):
”Institutionerne kan således i forbindelse med optagelsen og fordelingen af elever optage flere elever i gennemsnit pr. klasse end 28, dvs. foretage en »overbookning«, men hvis elevbevægelserne ikke senest ved den første opgørelse af klassekvotienterne har bragt den gennemsnitlige klassekvotient ned på 28,0 eller derunder, vil institutionen skulle oprette klasser, så kvotienten bringes ned på 28,0 eller derunder, medmindre der er tale om et særligt tilfælde, jf. de almindelige bemærkninger, afsnit 2.4.2. »Overbookningen« forudsættes at være baseret på institutionernes erfaringer med antallet af elever, der enten ikke påbegynder uddannelsen, falder fra eller skifter uddannelse eller institution inden den første opgørelse af klassekvotienten.”
I lovbemærkningerne står der, at det er i forbindelse med optagelsen, at der kan foretages overbookning, dvs. lovbemærkningerne harmonerer ikke med STUKs brev. Der er desuden en række ubesvarede spørgsmål, som ikke adresseres i brevet. Danske Gymnasier er i tæt dialog med Danske Regioner om sagen og afholder snarest muligt møde med STUK.
Kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 3318 8263

Optagelsesregler: Over 6 i bundne prøver fra 9. klasse kan trumfe negativ UPV i 10. klasse

Undervisningsministeriet har orienteret foreningen om, at Optagelsesbekendtgørelsen indeholder en regel om, at hvis elever, der opfylder øvrige adgangskrav til en treårig gymnasial uddannelse, har fået over 6 i de bundne prøvefag i 9. klasse, så vil dette trumfe en negativ uddannelsesparathedsvurdering i 10. klasse på en ikke-prøvefri skole. Det ændrer dog ikke på det krav, at eleven skal følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik og gå til prøve i fagene i 10. klasse for at have et retskrav på optagelse.
Kontakt: STUK’s specialkonsulent Hanne Woller

Monitorering af elevcomputere ved eksamen

Den digitale prøvevagt, der er Undervisningsministeriets monitoreringsløsning, skulle være taget i brug i sommerterminen 2019. Løsningen blev ikke klar som planlagt og er udskudt.
Institutionerne har mulighed for at selv at anskaffe en monitoreringsløsning. Ministeriet udbød i den sammenhæng en forsøgsramme til monitorering af elevcomputere. 33 institutioner har fået tilskud fra forsøgsrammen. Institutioner, der selv har anskaffet monitoreringsløsningen, er dataansvarlig for monitoreringsløsningen. For at understøtte institutionerne i at kunne leve op til databeskyttelsesreglerne har ministeriet udarbejdet et notat om dataansvar og monitorering samt et eksempel på, hvordan oplysningspligten overfor eleverne kan opfyldes. Samme sted findes også findes elevinformation samt spørgsmål og svar.
Institutionen kan kræve, at der anvendes en monitoreringsløsning
Det er muligt for en institution at kræve af eleverne, at de skal anvende en monitoreringsløsning, når kravet fremgår af institutionens lokale retningslinjer for prøvernes tilrettelæggelse og planlægning. Ministeriet har til inspiration formuleret et eksempel på en sådan tekst til de lokale retningslinjer:
”Det er en forudsætning for, at eksaminanden kan aflægge prøver, som afholdes på et af institutionen fastlagt sted, at eleven lader den enhed, som vedkommende udfører sin besvarelse med, typisk en computer, monitorere under prøven. Monitorering skal ske i tidsrummet fra prøven går i gang til det tidspunkt, hvor prøven er afsluttet for eksaminanden ved brug af en af institutionen valgt monitoreringsløsning.
Manglende opfyldelse af denne forudsætning er et brud på eksamensreglerne, som kan sanktioneres med bortvisning fra prøven. Institutionen kan endvidere beslutte at iværksætte en sanktion i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.”
På danskegymnasier.dk/Skabeloner og Vejledninger bag log-in findes der et eksempel på en databehandleraftale til inspiration.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny bekendtgørelse om STILs opgaver og ansvar som databehandler for behandling af personoplysninger i Unilogin samt opgaver og ansvar for de dataansvarlige

STIL har udstedt en ny bekendtgørelse, der har til formål at afhjælpe behovet for indgåelse af databehandleraftaler mellem STIL og de dataansvarlige. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 10. maj 2019.
STIL vil snarest muligt offentliggøre en fortegnelse over styrelsens behandlingsaktiviteter i Unilogin på viden.stil.dk. Fortegnelsen skal tjene til at sikre mest mulig transparens og kan fungere som inspiration til institutionernes egne fortegnelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og understøtte dem i overholdelsen af oplysningspligten i henhold til databeskyttelsesforordningens 30.
Institutionerne er dataansvarlige for brugen af Unilogin, og vil blive orienteret direkte af STIL i den kommende uge om bekendtgørelsens offentliggørelse samt offentliggørelsen af fortegnelsen.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Kammeradvokatens netværk for chefer og ansatte på skoler

Kammeradvokaten har oprettet et netværk i København målrettet ledere og ansatte, der som led i sit arbejde beskæftiger sig med HR og personaleforhold på skolen.
I netværket drøfter deltagerne centrale problemstillinger i krydsfeltet mellem HR og jura. Med udgangspunkt i Kammeradvokatens indgående kendskab til praksis og lovgivning, tager netværket fat i aktuelle emner og nyheder eller i de cases, erfaringer og spørgsmål, som Kammeradvokaten opfordrer deltagerne til at byde ind med.
På hvert møde vil der være et kort oplæg fra Kammeradvokatens eksperter. Herefter vil der være god tid til diskussion, og til at deltagerne kan komme med input og spørgsmål.
Første netværksmøde afholdes den 17. september 2019, hvor der sættes fokus på afskedigelse på grund af sygdom, herunder opmærksomhedspunkter i relation til handicappede medarbejdere.
Kammeradvokaten har et tilsvarende netværk i Aarhus.
Læs mere om netværket og tilmelding her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Temadag om specialpædagogisk støtte på gymnasieområdet

Antallet af elever, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS) på baggrund af en diagnosticeret psykisk eller neurologisk lidelse, er støt stigende både på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. Derfor inviterer Aarhus Universitet med deltagelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til konference om specialpædagogisk støtte i gymnasieskolerne.
Konferencen er onsdag den 18. september 2019 kl. 10-15. Tilmeldingsfrist er den 9. august.
Programmet for temadagen indeholder oplæg om rammerne og udviklingen indenfor SPS, og der gives bud på, hvordan man teoretisk kan forstå og arbejde med de elever, der er berettiget til SPS på baggrund af en psykisk eller neurologisk lidelse.
Kontakt: Rune Kappel, tlf: 87 16 27 24

Undersøgelse af behovet for kompetenceudvikling inden for innovationsdidaktik

Fonden for Entreprenørskab, der som en del af gymnasiereformen, har til opgave at støtte undervisere på de gymnasiale uddannelser med at implementere innovation i undervisningen, er i gang med en landsdækkende undersøgelse omkring underviseres eksisterende erfaringer og behov for kompetenceudvikling inden for innovationsdidaktik.
Der er mere information om undersøgelsen, der primært retter sig mod undervisere, og et direkte link til undersøgelsen, hvis man ønsker at deltage.
Eventuelle spørgsmål – til undersøgelsen eller til Fonden for Entreprenørskabs kurser kan rettes til:
Kontakt: Andreas Kambskard, tlf: 3176 2851