Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 9/2020

Orientering om ændrede retningslinjer for lektiehjælperes og bogopsætteres ansættelsesgrundlag

STUK har netop rundsendt denne orientering til alle institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, om ansættelsesgrundlaget for lektiehjælpere og bogopsættere:
”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer har været i dialog om ansættelsesgrundlaget for lektiehjælpere og bogopsættere og er på baggrund heraf kommet frem til at ændre de hidtidige retningslinjer for lektiehjælperes og bogopsætteres ansættelsesgrundlag.
Førhen skulle lektiehjælpere og bogopsættere over 18 år ansættes i henhold til cirkulære nr. 9183 af 1. april 2014 om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F-organisationsaftalen) (Modst. Nr. 016-14), mens lektiehjælpere og bogopsættere under 18 år skulle ansættes i henhold til cirkulære af 21. november 1985 om aflønning af piccoloer og piccoliner (LP. nr. 110/85).
Fremadrettet skal ansættelsesgrundlaget bero på en konkret vurdering af stillingsindholdet og de konkrete arbejdsopgaver, de ansatte overvejende er beskæftiget med. Såfremt arbejdets art overvejende er kontorfunktionærarbejde, herunder eksempelvis fraværsregistrering, bookning af lokaler, kopiering og scanningsopgaver, bogopsætning og andet forefaldende kontorarbejde, vil arbejdet være dækket af det til enhver tid gældende cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK-organisationsaftalen) (Modst nr. 033-19). Hvis den ansatte er under 18 år, skal vedkommende dog ansættes på individuel kontrakt. Vilkårene i den individuelle kontrakt kan fastsættes svarende til HK-overenskomstens § 11, der regulerer aflønningen for ansatte over 18 år. Såfremt stillingsindholdet overvejende indeholder opgaver som eksempelvis oprydning og flytning, opstilling af borde og stole, samt andet forefaldende arbejde, vil arbejdet være dækket af cirkulære om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.(3F-organisationsaftalen) (Modst nr. 016-14). Hvis den ansatte er over 18 år og vedkommendes stillingsindhold er omfattet af 3F-aftalen, skal vedkommende indplaceres i løngruppe 1 og aflønnes i henhold til aftalens § 4, stk. 2. Hvis den ansatte er under 18 år, og vedkommendes stillingsindhold er omfattet af 3F-aftalen, men den ansatte udfører andet arbejde end rengøring, fx specialarbejde, skal vedkommende ansættes på individuel kontrakt. Vilkårene i den individuelle kontrakt kan fastsættes svarende til lønnen for ansatte under 18 år i henhold til 3F-aftalens § 4, stk. 4.
Ansatte som overvejende er beskæftiget med opgaver som lektiehjælp (fx lektiecafé, skrivelørdag mv.), anses ikke for være dækket af nogen gældende organisationsaftaler. De skal derfor ansættes på en individuel kontrakt.
Ovenstående retningslinjer skal iagttages i forbindelse med nyansættelser. Allerede ansatte lektiehjælpere, bogopsættere, piccoloer mv. skal med virkning fra dags dato tilbydes ansættelse i henhold til ovenstående retningslinjer. Hvis dette skulle medføre en lønnedgang, kan der ydes et udligningstillæg.
Hvis I skulle have spørgsmål hertil, er I velkomne til at rette henvendelse til STUK.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø

En række partier indgik i 2019 en aftale om ”en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats”, der blandt andet har til formål at øge fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er som led i udmøntningen af denne aftale besluttet, at det psykiske arbejdsmiljø for første gang nogensinde skal have sin egen bekendtgørelse.
Grundlæggende er der ikke i udkastet lagt op til, at der skal ske en ændring af de nugældende regler på området. Den nye bekendtgørelse skal derimod være med til at præcisere de gældende regler for det psykiske arbejdsmiljø.
Der er i udkastet til bekendtgørelsen bl.a. lagt op til at fokusere på følgende særlige risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø:
•    Stor arbejdsmængde og tidspres
•    Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
•    Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
•    Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
•    Arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden
Det forventes, at bekendtgørelsen udstedes i første halvår af 2020.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266