Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 25/2021

Ny analyse fra EVA om, hvordan studenter klarer sig på videregående uddannelser

Danmarks Evalueringsinstitut har offentliggjort en ny analyse af, hvordan studerende fra de forskellige gymnasiale uddannelser klarer sig på de videregående uddannelser.
Analysen viser, at studerende fra stx generelt får højere karakterer på første år af de videregående uddannelser end deres medstuderende fra hf, htx og hhx. Der er især forskel på studerende fra stx og hf, også når der tages højde for deres gymnasiale karaktergennemsnit, den videregående uddannelse de går på og en række øvrige baggrundsvariable. Studerende fra hf får i gennemsnit får 0,9 karakterpoint lavere end studerende fra stx. Der er også signifikant forskel på, hvor godt studerende fra henholdsvis stx, htx og hhx klarer sig. Studerende fra htx og hhx får i gennemsnit karakterer, som er hhv. 0,3 og 0,2 karakterpoint lavere end studerende fra stx. 
Studerende fra stx klarer sig også bedre på specifikke uddannelser, hvor man ellers kunne forvente at studerende fra htx eller hhx ville have en fordel. På både civil- og diplomingeniøruddannelserne opnår studerende med stx-baggrund fx et højere karaktergennemsnit end studerende med htx-baggrund, selvom det faglige indhold på htx i højere grad er målrettet de tekniske uddannelser. Tilsvarende opnår studerende med stx-baggrund også højere karakterer end studerende med hhx-baggrund på HA almen og finansøkonomuddannelsen.
Ser man på, hvordan de studerende klarer sig på hhv. korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, klarer studerende fra stx sig generelt bedre. De får højere karaktergennemsnit på første år af både professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. På erhvervsakademiuddannelserne er der ingen forskel på karaktergennemsnittene hos studerende fra hhv. stx, hhx og htx, men studerende fra stx klarer sig bedre end studerende fra hf.  
Kontakt: Bjarke Tarpgaard Hartkopf, chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut, tlf: 2179 5721 

Danske Gymnasier inviterer til temadag om bæredygtighed

Klimaudfordringerne presser sig på fra alle sider, og det er vigtigere end nogensinde, at det almene gymnasium klæder eleverne på til at begå sig i en fremtid, hvor klimaforandringerne påvirker tilgængeligheden af naturressourcer, priser, jobmuligheder, international konkurrence, biodiversitet, verdensøkonomien, vores helbred og meget mere. Derfor inviterer Danske Gymnasier alle medlemsskoler til temadag om bæredygtighed fredag d. 27. august på Hotel Nyborg Strand, hvor I bl.a. har mulighed for at give input til foreningens klimapolitik. Læs mere og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 3318 8274 1683 eller Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 

Gem dimissionstalerne for eftertiden

Igen i år indhenter og arkiverer organisationen Danske Taler årets translokationstaler fra både rektorer og studenter i samlingen dansketaler.dk til gavn for både forskning og undervisning – og til glæde for eftertiden. Send talemanuskripterne til msl@dansketaler.dk, og vedhæft kontaktinformation på talerne i samme ombæring. 
Kontakt: Danske Taler, Mads Strange,  tlf: 5117 0081 

Opdateret vejledning i kriseberedskab på skoler og uddannelsesinstitutioner

Skulle der opstå et væbnet angreb, en brand, personskade, hjertestop, bombetrussel, gas-/kemikalieudslip, bygningssvigt, trusler og voldelig adfærd og evt. andre relevant risici på gymnasierne, skal I være i stand til at håndtere det. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet opdateret deres vejledning i kriseberedskab målrettet danske skoler og uddannelsesinstitutioner.
Guiden ”Sikkerhed og kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner” beskriver, hvordan I som uddannelsesinstitution, med få og enkle forberedelser kan redde liv, bygninger og andre værdier, når livstruende hændelser opstår.
Guiden er gratis og kan hentes her.  

Invitation til webinar: Sådan kan du anvende digitale gæstelærerforløb

Som led i implementering af den politiske aftale om indsatser til håndtering af faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever, har STUK lanceret de første digitale gæstelærerforløb. De ligger nu klar på emu.dk, og der vil over den nærmeste tid komme flere til.
For at skyde anvendelsen af de digitale gæstelærerforløb godt i gang inviterer BUVM lærere til et webinar, hvor undervisere fra Københavns Professions-højskole, VIA University College og Syddansk Universitet introducerer til gæstelærerforløbene og giver konkrete idéer til, hvordan de kan anvendes i undervisningen.
Webinaret afholdes tirsdag d. 3. august og er af en times varighed. Tilmelding kan ske her
Læs BUVM’s invitation til webinaret

Brev fra STUK vedr. whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitutioner

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har rundsendt en opfordring til alle uddannelsesinstitutioner om at oprette whistleblowerordninger for elever, deltagere og kursister om seksuel chikane. Brevet kan læses på danskegymansier.dk under Skoledrift/Offentlig forvaltning/Whistleblowerordning. Dette sker sideløbende med, at en ny lov om beskyttelse af whistleblowere, der vedrører etablering af whistleblowerordninger for de ansatte, træder i kraft til december.
Danske Gymnasier planlægger at afholde et webinar for medlemmerne om etablering af whistleblowerordninger i forhold til både elever og ansatte til efteråret. Der vil blive meldt nærmere ud omkring dette efter sommerferien.
Kontakt: Christina Dyhr tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 

Nyt om de gymnasiale uddannelser #3

I sidste uge udkom Børne- og Undervisningsministeriets halvårlige nyhedsbrev ”Nyt om de gymnasiale uddannelser” I nyhedsbrevet gøres status over aktuelle områder for sektoren, og der informeres om fremtidige initiativer. Der er i denne udgivelse artikler med følgende overskrifter:

 • Velkommen til BUVM’s nyhedsbrev om de gymnasiale uddannelser!
 • Ny aftale om fagligt løft 
 • Nyt materiale om fagligt efterslæb og elevtrivsel samt digitale gæstelærerforløb 
 • FIP-kurser 
 • SIP-konferencer med arbejdstitlen ”Den fællesskabende skole” 
 • De gymnasiale læringskonsulenter afholder næste runde implementeringsnetværk 
 • Nyt om pædagogikum: undervisningskompetence i bioteknologi og nye spørgsmål/svar 
 • Fremdrift i implementeringen af gymnasiereformen 
 • Rejsepuljen til Færøerne og Grønland 2021-2023 
 • Ny evaluering af SPS viser positive effekter for eleverne 
 • Hjælpemidler bevilget gennem SPS-ordningen kan medbringes til ny uddannelse 
 • Nye gymnasiesider på uddannelsesstatistik.dk 
 • Fortællinger fra gymnasiet: Erfaringer fra COVID-19

Man kan tilmelde sig BUVM’s nyhedsbreve her.
”Nyt om de gymnasiale uddannelser” er også tilgængelig på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Uddannelserne 

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19  

Nyt fra Sekretariatet holder sommerferie

Klokken har ringet ud for sidste gang i dette skoleår, og sommerferien står for døren. Det gælder også for Nyt fra Sekretariatet. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en skøn, solrig og afslappende sommer ovenpå et presset og kaotisk corona-år.
Vi er tilbage igen med næste udgave af Nyt fra Sekretariatet fredag i uge 32.
Glem ikke at tjekke efterårets kursusudbud herunder – og bemærk at nogle af kurserne har sidste ansøgningsfrist i løbet af sommerferien.

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

Så er der åbnet for tilmeldingen til næsten alle efterårets kurser. Men bemærk, at der er enkelte kurser, som allerede har tilmeldingsfrist hhv. lige inden eller efter sommerferien. Så skynd dig og lav din tilmelding, således at du er sikret en plads på kurset.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021 – (PT. INGEN LEDIGE PLADSER)

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 30. JULI 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 2. september 2021
 2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
 3. undervisningsgang den 4. november 2021
 4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021 – (PT. INGEN LEDIGE PLADSER)

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring. 

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 27. AUGUST 2021

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 6.-7. oktober 2021 på Comwell Portside i København. På kurset ser vi bl.a. på hvilke ressourcer, skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole. 

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021 

Kurset afholdes den 11.-12. oktober 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole. 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. 

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 14.-15. oktober 2021
 • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej. 

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole. 

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. 

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8260