Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 24/2021

Indberetning af elevfraværsdata

Børne- og Undervisningsministeriet har i denne uge informeret alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner om, at elevfraværsdata skal indberettes fra skoleåret 2021/2022. 
Den indberettede data vil være offentligt tilgængelige i ministeriets datavarehus
uddannelsesstatistik.dk
Styrelsen for It og Læring vil snarest sendes nærmere information om indberetningsstart mm.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil efter sommerferien udsendes en vejledning, som skal understøtte en ensartet fraværsregistrering. Læs informationsbrevet på danskegymnasier.dk – For Medlemlemmer/Skoledrift under fanen Elevforhold/Fravær
Kontakt: Louise Bülow, tlf: 3318 8265 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273. 

Det kommende skoleårs FIP-kurser

STUK har udsendt brev til alle gymnasiernes ledere om næste års FIP-kurser, som STUK er i gang med at planlægge og forventer at kunne afholde med fysisk fremmøde. 
Fokus på det kommende skoleårs FIP-kurser er stadig på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer, herunder erfaringsudveksling på baggrund af de første år med reformen. Af de fire nye kompetenceområder: digitale, innovative, globale og karrierelæring, som kom ind med reformen i 2017, har elevernes globale kompetencer endnu ikke været omdrejningspunkt på FIP-kurserne. Derfor bliver globale kompetencer i fagene et særligt fokus i det kommende skoleår. Omdrejningspunktet er elevernes faglige udvikling og motivation, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.
Der forventes deltagelse af en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse, og der er mulighed for, at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. Der vil på kurserne blive udleveret materiale, som faggrupperepræsentanterne kan viderebringe til hele faggruppen med henblik på inspiration og faglig refleksion.

Afprøvning af nyt FIP-koncept
Som noget nyt udbyder enkelte fag, herunder matematik, historie og religion, fra næste skoleår 21/22 et udvidet FIP-koncept, der lægger op til at arbejde med faglig udvikling i praksis ude på skolerne. Konceptet består af den ordinære FIP-kursusdag samt mulighed for derudover at tilmelde sig et kort virtuelt sparringsmøde samt en opfølgende kort præsentationsdag. Som en del af de ordinære FIP-kurser i de udvalgte fag vil lærerne få mulighed for at vælge workshops, der sætter fokus på områder i faget, hvor det er relevant at arbejde med ny didaktisk inspiration, alternativ tilrettelæggelse osv. Den enkelte lærer vælger selv sit fokusområde. Hvis læreren vælger denne model, vil der som en del af det faglige udviklingsarbejde være planlagt et virtuelt sparringsmøde i løbet af vinteren og et kort fysisk møde i foråret, hvor de enkelte lærere kan præsentere de projekter, som de har valgt at arbejde med. Der er stadig mulighed for i de udvalgte fag blot at tilmelde sig det ordinære FIP-kursus. Der er fastsat en forøget brugerbetaling ved tilmelding til de faglige udviklingsprojekter i forlængelse af FIP-kurserne på 250 kr. Det vil være muligt at tilmelde sig det forlængede forløb både før og efter deltagelse på det ordinære FIP-kursus.
Af hensyn til ledernes arbejdsbelastning arrangerer vi ud over de normale FIP-kurser også korte Leder-FIP-kurser, som vil have fokus på at klæde lederne på til faglige og fagdidaktiske udviklingssamtaler i faggrupperne. Invitationer til Leder-FIP-kurser vil blive sendt til skolerne i august.
Tilmelding til FIP-kurserne i skoleåret 2021-22 foregår i lighed med de foregående år via GL-E’s hjemmeside. FIP-kurserne koster 650 kr. Der åbnes for tilmelding til FIP-kurserne fredag d. 18. juni 2021. 

Kommunikationsvideoer om SPS på ungdomsuddannelserne

I forbindelse med virkningsevalueringen af SPS på ungdomsuddannelsesområdet har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået udarbejdet nogle kommunikationsprodukter i samarbejde med Signafilm og Danmarks Evalueringsinstitut – blandt andet tre korte film. 
Filmene er interviews med elever, der fortæller, hvilken forskel SPS har gjort for deres uddannelsesforløb og læring. Filmene er produceret med henblik på at udbrede kendskabet til SPS-ordningen. 
Videoerne findes her og må gerne deles med andre på gymnasiet samt sendes direkte til unge, der gerne vil vide mere om SPS.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Kirstine Bygballe Mikkelsen, tlf: 33925122 

Høringssvar til bekendtgørelsesændring af folkeskolens prøver

Danske Gymnasier har givet høringssvar til en ny bekendtgørelse for folkeskolens prøver. Ændringerne vedrører nogle nye vurderingskriterier til de skriftlige eksamener i de humanistiske fag og er lavet på baggrund af anbefalinger fra følgegruppen for ordningen med én bedømmer ved folkeskolens prøver.
Danske Gymnasier har ikke kommenteret de konkrete ændringer men bruger anledningen til at rette opmærksomhed på behovet for at se på sammenhængen på langs i uddannelsessystemet særligt med blik på sammenhængen mellem grundskole og ungdomsuddannelser.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267 

Søg penge til klimaundervisning

VILLUM FONDEN åbner nu som led i VELUX Fondenes klimaprojekt ’70i30′ en ny pulje, der skal give et boost til klimaundervisningen. Målet med indsatsen på er at klæde børn og unge godt på til fremtiden og engagere dem i de klimaløsninger, de skal være med til at finde. Med puljen ønsker vi at fremme god og motiverende klimaundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne – ikke kun inden for naturvidenskab men på tværs.
Der bliver holdt tre virtuelle informationsmøder for potentielle ansøgere og andre interesserede. Det første afholdes den 23. juni 2021 kl. 14.00 – 15.30 og de to næste i august (datoer udmeldes senere). Er du interesseret i at deltage eller høre mere om informationsmøderne, så send en besked med dit navn og din e-mail til oll@veluxfoundations.dk

Støtte til nordiske projekter

A.P Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal har udsendt en temaindkaldelse, hvor de efterspørger ansøgninger til projekter, der bidrager til at styrke og udvikle det nordiske samarbejde. Projekterne forventes at have en forankring hos en dansk partner med mindst ét, men genre flere nordiske lande involveret.
Læs mere om temaindkaldelsen

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19 

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

Så er der åbnet for tilmeldingen til næsten alle efterårets kurser. Men bemærk, at der er enkelte kurser, som allerede har tilmeldingsfrist hhv. lige inden eller efter sommerferien. Så skynd dig og lav din tilmelding, således at du er sikret en plads på kurset. 

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021 – (PT. INGEN LEDIGE PLADSER)

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 30. JULI 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. undervisningsgang den 2. september 2021
  2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
  3. undervisningsgang den 4. november 2021
  4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021 – (PT. INGEN LEDIGE PLADSER)

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring. 

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
TILMELDINGSFRIST DEN 27. AUGUST 2021

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 6.-7. oktober 2021 på Comwell Portside i København. På kurset ser vi bl.a. på hvilke ressourcer, skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole. 

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021 

Kurset afholdes den 11.-12. oktober 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole. 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. 

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 14.-15. oktober 2021
  • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej. 

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole. 

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne. 

REALISERING AF STRATEGIEN 
-TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261