Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 19/2021

Nyt ASF-udbud for toårig hf samt evaluering af ASF-klasser mv.

Et flertal i Folketinget er blevet enige om at forbedre indsatsen for elever og studerende med handicap. Med aftalen afsættes i alt 2,0 mio. kr. i 2021-2023 til oprettelse af en ekstra midlertidig ASF-klasse på 2-årig hf med opstart sommer 2021. Institutioner, som i forvejen har godkendelse til at udbyde 2-årig hf, har mulighed for at ansøge om oprettelse af en ekstra midlertidig ASF-klasse. Principperne for udbudsplacering, tilrettelæggelse, optagelse mv. fremgår af dette brev.
Ansøgningsfristen er allerede den 1. juni 2021 kl. 12.00.
Aftalepartierne er også enige om, at der skal gennemføres en evaluering af ASF-klasserne, som skal tilvejebringe viden om elevernes trivsel, faglige niveau mv. samt om der er behov for evt. justeringer af rammerne for ASF-klasserne. Evalueringen skal endvidere trække på erfaringer med andre udbud for målgruppen samt forholde sig til behov og diagnoseafgrænsningsproblematikker.
Læs hele aftaleteksten om en forbedret indsats for elever og studerende med handicap.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622  

5. delrapport i følgeforskningen til gymnasiereformen er offentliggjort

BUVM har udgivet den 5. delrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen. Rapporten ser på progressionen og effekterne af reformen på tværs af de fire gymnasiale uddannelser. 
Følgende punkter behandles i rapporten:
Del 1: Status over reformens initiativer

 • Arbejdet med kvalitetssikring og retningsgivende mål
 • Grundforløbet og valg af studieretninger
 • Styrket faglighed
 • Professionsretning og praksisorientering på hf
 • Implementeringsproces og kapacitetsopbygning

Del 2: Indsatser til styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer

 • Udviklingen i elevernes skriftlige kompetencer fra 2017-2020
 • De nye rammer på større skriftlige opgaver
 • Skriftlighed som integreret del af fagene
 • Formativ Feedback i arbejdet med skriftlighed

Læs BUVM’s præsentation af rapporten og link til hele rapporten og følgeforskningsprogrammet her

Evaluering af SPS på ungdomsuddannelserne

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i perioden fra 2018-2021 en undersøgelse af virkningen af SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne. 
Evalueringen er inddelt i følgende dele: 

 • En registeranalyse (offentliggjort 2019).
 • Kvalitativ analyse med fagprofessionelle (offentliggjort 2019). 
 • Kvalitative analyser fra forløbsundersøgelse med elever (statusnotat offentliggjort 2019. Endelig analyse offentligøres i den afsluttende og tværgående rapport).
 • Systematiske forløb med tilrettelæggelse af SPS til elever med psykiske funktionsnedsættelser. Forløbene gennemføres i skoleåret 2020/2021. 

I sidste uge blev den tværgående evalueringsrapport offentliggjort. Rapporten samler op og analyserer på tværs af alle delrapport samt indeholder nye perspektiver fra forløbsundersøgelsen med eleverne. Du kan finde STUK’s nyhed om offentliggørelsen samt selve rapporten her.
Som led i arbejdet med virkningsevalueringen har STUK løbende arbejdet med vidensformidling om SPS. Der er bl.a. udarbejdet en speed drawing film til elever og studerende om, hvordan man søger SPS samt udarbejdet et inspirationsmateriale til ledere om, hvordan de på institutionerne kan arbejde med SPS på et strategisk plan. Derudover arbejdes der på at få udarbejdet nogle små inspirationsfilm til elever om SPS, at afholde webinarer for fagprofessionelle samt udarbejde et praksisorienteret inspirationsmateriale til fagprofessionelle på ungdomsuddannelserne. 
Kontakt: STUK – Kirstine Bygballe Mikkelsen, tlf: 3392 5122 

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19 

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE – WEBINAR I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE
– TILMELDINGSFRIST 14. MAJ 2021

Webinaret afholdes den 18. maj 2020 kl. 14-16 i ZOOM.
Her vil Maria Steno, kommunikationsrådgiver og forfatter til bogen Lokal Lobbyisme, fortælle om, hvordan gymnasierne kan styrke deres lokale interessevaretagelse over for de kommunale og regionale beslutningstagere. Der sættes særligt fokus på, hvordan gymnasierne bedst udnytter de muligheder, der ligger i efterårets kommunal- og regionsvalg. Undervejs vil Maria Steno dele viden og erfaringer fra andres lokale interessevaretagelse samt lægge op til refleksion og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Webinaret henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.  

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 6. AUGUST 2021

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 2. september 2021
 2. undervisningsgang den 6. oktober 2021
 3. undervisningsgang den 4. november 2021
 4. undervisningsgang den 30. november 2021

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser. 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. 

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 14.-15. oktober 2021
 • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Sekretariatet ønsker jer alle en rigtig god Kristi Himmelfartsferie.