Nyhedsbrev

1. marts 2024

Mangel på skriftlige censorer i enkelte fag

Der er langt flere, som har meldt sig som skriftlig censor i år, men STUK forudser en mangel på skriftlige censorer i tre fag.
Styrelsen håber, at skolerne vil opfordre underviserne til at tilmelde sig som skriftlig censor i Engelsk, Samfundsfag og Bioteknologi. Behovet er størst i Engelsk, hvor der mangler mange censorer.
Læs mere om skriftlig censur i dette brev, som styrelsen sendte i januar.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 2869 4849

 

De økonomiske rammer for OK24

Søndag den 11. februar kunne Finansministeriet og Akademikerne (AC) præsentere forliget på Statens område for en toårig overenskomst. De økonomiske rammer i forliget er på 8,8 pct. 
Danske Gymnasier har lavet følgende faktanotat om de økonomiske konsekvenser på Gymnasiernes område for overenskomstperioden
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

 

Beregning af årsnorm for de kommende skoleår

Forud for hver normperiode, skal arbejdstiden i perioden beregnes. Det følger af GL-overenskomstens § 16. Det besluttes lokalt, hvornår normperioden starter. Den kan således følge et kalenderår, et skoleår eller en anden periode på et år. Som en service til gymnasieskolerne har Danske Gymnasier lavet en udregning af arbejdstiden i de næste to normperioder. 
Denne beregning kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under Skabeloner og vejledninger/Underviserarbejdstid
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

 

Formålsregnskabet for 2022 er nu offentliggjort

Den 26. februar modtog alle skoler et orienteringsbrev fra STUK angående offentliggørelse af formålsregnskabet for 2022. 
Offentliggørelsen af formålsregnskaberne sker som led i ministeriets fokus på korrekt og ensartet kontering blandt de statsfinansierede selvejende institutioner.
Offentliggørelsen af formålsregnskaberne skal bidrage til et øget fokus på korrekt kontering og institutionernes udgiftsstyring ved muligheden for at sammenligne udgifter på tværs af institutionerne. Ydermere bidrager offentliggørelsen af formålsregnskaberne til almindelige principper om god forvaltningsskik og transparens i institutionernes anvendelse af offentlige midler.
Styrelsen opfordrer institutionernes bestyrelse og ledelse til at anvende formålsregnskaberne til sammenligning af omkostninger på tværs af sammenlignelige institutioner.
Kontakt: STUK, Asya Öztunc

 

Regeringens trivselskommission afvikler folkehøring

Folkehøringen giver alle mulighed for at bidrage til trivselskommissionens arbejde. Det kan man gøre ved at besvare nogle væsentlige spørgsmål om børn og unges trivsel og mistrivsel. Besvarelserne vil blive taget med i trivselskommissionens arbejde med at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel.
Folkehøringen er åben indtil den 30. april 2024.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

 

Webinar om partnerskaber

Gymnasieskolernes Klimaalliance inviterer til webinar om partnerskaber torsdag d. 25. april kl. 14.00. På webinaret får vi besøg af organisationen Resonans, der har specialiseret sig i at udvikle og realisere strategier i offentlige, private og frivillige organisationer. 
Læs mere og tilmeld dig.

 

DG i Medierne

Kommende kurser


SIDSTE CHANCE – KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 8. MARTS 2024

Kurset afholdes den 17. april 2024 fra kl. 10.00-16.00 i MBK Kursuscenter i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i arbejdstidsreglerne for gymnasielærere, konkrete værktøjer til planlægningen af arbejdstid, samt inspiration til håndtering af den nye lov om obligatorisk tidsregistrering. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og pædagogiske ledere om deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.  DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16.-18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

 

LEDELSE AF TEAM, STUDIERETNINGER OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 2. AUGUST 2024

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 11. september 2024 kl. 10:00-17:00
  2. Den 8. oktober 2024 kl. 10:00-16:30
  3. Den 13. november 2024 kl. 10:00-16:30
  4. Den 4. december 2024 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

 

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

 

KURSUS I MEDIE- OG KRISETRÆNING
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 26. september 2024 på Comwell Middelfart.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST 23. AUGUST 2024

Kurset i efteråret afholdes den 3.-4. oktober 2024 på Comwell Aarhus. 
På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 30. AUGUST 2024

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 9.-10. oktober 2024
  • Den 9.-10. december 2024

Begge moduler afholdes på Comwell Portside i København (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse til et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

 

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 13. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 24.-25. oktober 2024 på Comwell Portside i København.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset fokuseres der på aktuelle udfordringer, pligter og muligheder, når personalejuraen og overenskomsterne skal i anvendelse.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

 

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning). 
På kurset skal vi både dykke ned i hvert enkelt socialt medie, og lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Kurset indeholder både strategi og teori, og vi opererer primært på strategisk og taktisk niveau med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACK OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 4. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 14.-15. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

 

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST 18. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 28.-29. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside. https://danskegymnasier.dk/arrangementer/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261