Nyhedsbrev

25. februar 2022

Valg ved Ledelsestræf 2022

De pædagogiske ledere er i Danske Gymnasier organiseret i et fast udvalg, PL-udvalget. Ved Ledelsestræf 2022 er der valg til udvalget. Hvis man som pædagogisk leder er interesseret i at stille op til valget, kan man sende en mail til Louise Bülow. Det er også muligt at melde sit kandidatur på selve regionsmødet.

Der er valg til følgende poster:

 • To repræsentanter og en suppleant fra Region Hovedstaden.
  I Hovedstaden er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode. 
 • To repræsentanter og en suppleant fra Region Syddanmark.
  De nuværende regionsrepræsentanter Anne-Mette Krejberg (Aabenraa Statsskole) og Jeppe Bregenov-Pedersen (Nordfyns Gymnasium) genopstiller. I Syddanmark er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode. 
 • En repræsentant og en suppleant fra Region Sjælland.
  Den nuværende repræsentant Sigrid Egeskov Andersen (Køge Gymnasium) og den nuværende suppleant Tine Foldrup (Slagelse Gymnasium) genopstiller. I Sjælland er der valg i lige år, og dermed gælder valget for en 2-årig periode.
 • Én suppleant i Region Midtjylland.
  Den nuværende suppleant Robert McCluskey (Th. Langs HF & VUC) indtræder som ny repræsentant og supplerer den nuværende repræsentant Allan Bohnstedt (Risskov Gymnasium). De er ikke på valg, da der i Midtjylland er valg i ulige år. Der skal udelukkende vælges en ny suppleant, og valget gælder for en 1-årig periode. 


Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2023/24

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt brev om ansøgningsprocedure og overordnede vurderingskriterier, som lægges til grund for vurdering og beslutning om etablering af nye gymnasiale udbud. Styrelsen skal modtage eventuelle ansøgninger – inklusiv regionsrådsindstillinger og udtalelser fra stedlige interessenter – om nye gymnasiale udbud med start i skoleåret 2023/24 senest den 1. august 2022.
Det bemærkes, at der i perioden 2020-23 er en pulje på i alt 25 mio. kroner, som har til formål at understøtte, at erhvervsuddannelser, hhx og htx bringes geografisk tættere på de unge. Det vil være muligt at ansøge om tilskud til etablering af udbud, hvor det første elevoptag starter mellem den 1. august 2022 og den 1. september 2023. Der forventes at kunne bevilges op til 1,5 mio. kroner pr. ansøgning. Puljen er udmeldt i brev fra styrelsen af 9. februar 2022, og fristen for ansøgninger til puljen er den 16. maj 2022. 
Styrelsen forventer, at der vil blive sendt afgørelsesbreve ud i september 2022.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Køreplan for gennemførelse af personaletilpasninger

Danske Gymnasier har opdateret sin køreplan for gennemførelse af personaletilpasninger. Køreplanen indeholder en kort gennemgang af de forhold og regler, som institutionen særligt skal være opmærksom på, når der gennemføres personalereduktioner som følge af besparelser og faldende aktivitet. 
Du kan finde køreplanen her bag login under fanen Skabeloner og vejledninger/personaletilpasninger
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Opkvalificering af lærere med masteruddannelsen i informatik 

Aarhus Universitet har samlet materiale om masteruddannelsen i informatikundervisning som mulighed for at blive opkvalificeret til at undervise i informatik og teknologiforståelse. Masteruddannelsen er et nationalt samarbejde, læses på deltid og kan tages som en hel uddannelse (60 ECTS) eller som enkelte moduler (5-10 ECTS). Materialet indeholder alt man behøver at vide om de forskellige opkvalificeringsmuligheder, indholdet i uddannelsens kurser og spørgsmål om økonomi/praktik mv. 
Kontakt: Ida Christine Andersen, Aarhus Universitet


Er dit gymnasium interesseret i at deltage i et projekt om engineering i gymnasiet? 

Engineer the Future (EtF) forbereder et nationalt projekt, som har til formål at videreudvikle og implementere engineering-didaktikken bredt på tværs af de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Målet er at udvikle en didaktik, der på en gang møder behovene for anvendelses- og problembaseret undervisning samtidig med, at de faglige mål i læreplanerne opfyldes. Desuden afprøves forskellige modeller for, hvordan lærerne bedst efteruddannes i engineering-metoder.
Etf håber at kunne starte op primo 2023, og selve kompetenceudviklingsforløbene starter i skoleår 2023/2024 og igen i 2024/2025. Projektet forventes at vare 3-4 år.
EtF efterlyser i den forbindelse gymnasier, som er interesserede i at deltage i projektet, og interesserede kan henvende sig direkte til Anne Hansen i Engineer the Future.
Da interessetilkendegivelserne skal bruge i forbindelse med fondsansøgning, skal EtF kontaktes senes fredag d. 4. marts. 
Læs mere om engineering i gymnasiet.
Kontakt: EtF: Anne Hansen, tlf: 9117 2268 eller Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Konference om læringsmiljøer – Er klasseværelset dødt?

Bygherreforeningen afholder i samarbejde med DCUM en konference den 26. april, som fokuserer på sammenhængen mellem de pædagogiske visioner og de fysiske rammer på skolerne. Konferencen fokuserer på, hvordan man kan indrette nye og eksisterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede. Og hvordan man bygger skoler, som kan tilpasses tidernes skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervisningsformer, samtidig med at man har fokus på et godt undervisningsmiljø og elevernes trivsel. 
Konferencen tager udgangspunkt i grundskolen, men emnerne vil blive behandlet generelt, så de også er relevante for ungdomsuddannelser.
Læs mere om konferencen og find link til tilmelding.
Dagen efter konferencen er der mulighed for at deltage i en workshop, der henvender sig til skoler, der står foran renovering, omdannelse eller nybyggeri – eller bare vil blive klogere på processen og samarbejdet omkring et skoleprojekt. På workshoppen bliver der sat fokus på processen forud for skoleprojektet med udgangspunkt Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri.
Læs mere og tilmeld dig workshoppen.
Medlemmer af Danske Gymnasier kan deltage på konferencen og workshoppen til medlemsprisen for medlemmer af Bygherreforeningen. Medlemskab af Danske Gymnasier skal blot meddeles i forbindelse med tilmeldingen
Bygherreforeningen faciliterer også et netværk om studiemiljø på videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.

KOMMENDE KURSER

NYT: KURSUS OM ARBEJDSTID FOR ERFARNE REKTORER
– TILMELDINGSFRIST 25. MARTS 2022

Kurset afholdes den 6. april 2022 fra kl. 10-15 hos BLOX i København.
Formål med kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til erfarne rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurser henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.


KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261