Nyhedsbrev

17. december 2021

Slides fra årsmødet på hjemmesiden

Vi du se eller gense slides fra nogle af oplægsholderne på årsmødet, så er de nu tilgængelige på danskegymnasier.dk bag login under menupunktet ”årsmøde og ledelsestræf”.

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til virtuelt gå-hjem-møde om udfordringer i matematikfaget

Børne- og Undervisningsministeren har i efteråret 2021 nedsat en ekspertgruppe for matematik. Gruppen, der består af lærere og undervisere samt repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter, har fået til opgave at pege på centrale udfordringer og mulige løsningsforslag inden for matematikfaget i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. Arbejdet skal munde ud i en rapport med mulige løsningsforslag til at højne elevernes faglige niveau og motivation i forhold til matematik.
I forbindelse med dette arbejde ønsker ekspertgruppen at invitere alle interesserede til at bidrage med perspektiver fra praksis på, hvordan udfordringerne opstår, og hvad der kan gøres for at imødegå dem. 
Derfor afholdes der den 5. januar 2022 kl. 16.00-18.00 et virtuelt gå-hjem-møde via Skype, hvor det vil være muligt at komme med input til ekspertgruppens arbejde. Målgruppen for gå-hjem-mødet er primært ansatte i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, læreruddannere, kommunale konsulenter, forskere m.v.
Tilmeld dig her.
Kontakt: Formand for ekspertgruppen for matematik, Charlotte Krog Skott og næstformand for ekspertgruppen for matematik Brian Krog Christensen


Ny elevrådsbekendtgørelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsted en ny elevrådsbekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar 2022. Den nye elevrådsbekendtgørelse omfatter følgende ændringer: 

  • FGU-elever nævnes direkte i bekendtgørelsen (titel, indledningen og § 1). 
  • Elever i erhvervsuddannelser vil bevare valgret og valgbarhed ved tilknytning til institutionen efter seneste skoleperiode, herunder en afsluttende praktikperiode i uddannelsen. Erhvervsuddannelseselever vil således have valgret og være valgbare under alle skole- og praktikperioder i deres uddannelse. Tilsvarende vil gælde for FGU-elever (§ 9, stk. 2). 
  • Fremgangsmåden ved ændring af elevrådets vedtægter gøres mere fleksibel (§ 11). 
  • Konsekvensændringer som følge af ovennævnte ændringer (§ 5, stk. 2, § 12, stk. 1, § 13, § 16, stk. 2). 

Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319


Dokumentation for censur

Der gælder ikke særlige krav for, hvordan censur skal dokumenteres. Mange steder har der været tradition for at bruge censorlisterne som dokumentation, men databeskyttelsesreglerne sætter grænser for, hvilke oplysninger der må videregives med listerne. Det skyldes, at censorlisterne ofte indeholder fortrolige oplysninger som karakterer og
cpr-numre. Derfor kan listerne ikke bare gives med hjem til censors skole.

Mundtlig censur
Nogle gymnasieskoler løser dokumentationskravet ved at udlevere en kvitteringsseddel. Et eksempel på en kvitteringsseddel findes på danskegymnasier.dk skoledrift under menupunktet “censur”. Den kan bruges til den interne administration og til opgørelse af censoraktiviteten i censorbanken. Selve karakterlisten udleveres ikke. Fortrolige oplysninger som karakterer kan dog videregives, hvis der er en årsag til det. Det kan f.eks. være i forbindelse med en klagesag. Censor har ofte sine egne interne noter, der er taget i forbindelse med eksamen. Noterne er censors interne arbejdsredskab, og censor skal gemme dem i et år for det tilfælde, at der opstår en klagesag.

Skriftlig censur
I forhold til skriftlige eksaminer kan allokeringsbrevene bruges som dokumentation for udøvet censur. På allokeringslisten tilføjes en tro- og loveerklæring, hvor antal af rettede opgaver skal bekræftes. Herefter vil skolen kunne underskrive/godkende udbetalingen, selvom karakterlisten ikke er med. Undervisningsministeriet arbejder i øvrigt på at muliggøre visning af omfanget af den udførte skriftlige censur i Netprøver.dk for censorbanken. En sådan løsning vil overflødiggøre censor-/karakterlisterne som dokumentation samt lette administrationen. Nærmere information vil blive givet, hvis løsningen falder på plads.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683


Videnskabsåret 2022 og Naturvidenskabens ABC

Med base i Niels Bohr Instituttet og med bidrag fra en lang række aktører sætter projektet Videnskabsåret 2022 fokus på naturvidenskab. 
På projektets hjemmeside præsenteres visionen således: 
Videnskabsår22 har som sin vision at være et bidrag til opbyggelse af danskernes almendannelse ved at bringe videnskab i øjenhøjde med den danske befolkning og at skabe fokus på nye og eksisterende aktiviteter, der åbner op for dialog og samtale på baggrund af forundring og nysgerrighed.
Projektet har tyvstartet på 2022, og er allerede i gang med en række aktiviteter, og det vil fortsætte gennem hele næste år.
Også ASTRA arbejder med at styrke fokus på naturvidenskab. Til det formål har ASTRA udarbejdet Naturvidenskabens ABC: 
Naturvidenskabens ABC fortæller historien om 10 vigtige og grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og giver inspiration til, hvordan erkendelserne og konkrete kernefaglige nedslag kan indgå i undervisningen. 
Der er udviklet inspirationsmateriale og færdige forløb, som retter sig direkte til gymnasiet. Alt materialet er tilgængeligt på projektets hjemmeside: Gymnasium – Naturvidenskabens ABC


KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST – KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2021

Kurset afholdes 1.-3. februar 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Læs mere omkurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261


Glædelig jul og godt nytår

Danske Gymnasiers sekretariat ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Nyt fra Sekretariatet er tilbage i din mailboks den 7. januar 2022.